Trwydded sgip

Os oes angen i sgipiau adeiladwyr gael eu gosod ar y briffordd, ffordd, palmant neu lain ymyl ffordd, mae angen trwydded. Mae hyn yn ofyniad yn Neddf Priffyrdd 1980. Mae gennym hawl i bennu amodau ynghylch lleoliad unrhyw sgipiau adeiladwyr.

Nid cyfrifoldeb y cwsmer (na’i gontractwr) yw gwneud cais am y drwydded hon. Cyfrifoldeb y gweithredydd sgipiau yw sicrhau y gwnaethpwyd cais am y drwydded a’i bod wedi cael ei rhoi.

Ni roddir trwyddedau o’r fath ond i weithredwyr sgipiau cofrestredig sydd â’r yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gofynnol. Os oes arnoch angen sgip, cysylltwch â gweithredydd sgipiau sydd â’r cydsyniad angenrheidiol.

Amodau’r drwydded

Rheoliadau ar gyfer dodi sgip ar y briffordd

Gofynion o ran manylebau sgipiau

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar lein

Ar ôl i’ch cais ddod i law, byddwn yn eich hysbysu am y penderfyniad i roi’r drwydded naill ai dros y ffôn neu yn ysgrifenedig cyn pen dau ddiwrnod gwaith.

Ffioedd

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o ffioedd trwyddedau

I gael mwy o wybodaeth am drwyddedau sgipiau, dylech gysylltu â ni.