Sgaffaldiau a chelcio

Mae ar unrhyw sgaffaldiau neu balisau sy’n cymryd lle neu’n estyn allan ar neu dros y Briffordd angen trwydded sgaffaldiau a rhaid cael caniatâd oddi wrthym ni. Mae eich trwydded chi'n ddilys am 30 diwrnod yn unig o'r dyddiad cadarnhau.

Nid cyfrifoldeb y cwsmer (na’i gontractwr) yw gwneud cais am y drwydded hon. Cyfrifoldeb y cwmni sgaffaldiau yw sicrhau y gwnaethpwyd cais am y drwydded a’i bod wedi cael ei rhoi.

Amodau’r drwydded

Mae’n bwysig bod y rheoliadau a rheolaethau perthnasol ar waith yn briodol cyn a thrwy gydol cyfnod y drwydded. Felly, rhaid peidio â dechrau ar y gwaith nes bod y gwaith papur swyddogol, ynghyd â braslun, wedi cael ei gwblhau a bod y drwydded wedi cael ei rhoi. Rhaid i’r amodau sydd ynghlwm wrth y drwydded gael eu darllen yn ofalus a rhaid cadw atynt bob amser.

Mae gofynion sylfaenol yr amodau fel a ganlyn:

  • Rhaid cymryd yr holl ragofalon angenrheidiol i ddiogelu cerddwyr a phob math arall o draffig trwy ddefnyddio rhodfa i gerddwyr.
  • Rhaid i’r sgaffaldiau / palisau gael eu codi fel bod 2.1m o uchdwr gyda gorchudd llawn uwchben a lled 1.2m o droetffordd yn cael eu cadw’n glir i gerddwyr bob amser a rhaid cadw llif di-dor o draffig.
  • Eich bod yn derbyn atebolrwydd am unrhyw ddifrod i’r droetffordd neu’r gerbytffordd a all godi oherwydd bodolaeth y sgaffaldiau / palisau.
  • Eich bod yn derbyn atebolrwydd am unrhyw hawliad neu achos a all godi oherwydd bodolaeth y sgaffaldiau / palisau.
  • Darparu goleuadau rhybudd yn ystod oriau tywyllwch.
  • Tynnu ymaith sgaffaldiau / palisau cyn gynted â bod y gwaith wedi’i gwblhau.
  • Yn ddarostyngedig i unrhyw orchymyn a wneir ar apêl os yw person yn torri darpariaeth A.172 o’r Ddeddf mae’n euog o drosedd ac yn agored i gael dirwy heb fod yn fwy na £100; ac os yw’n parhau â’r drosedd ar ôl cael euogfarn, mae’n euog o drosedd arall ac yn agored i gael dirwy heb fod yn fwy na £2.00 am bob dydd yr eir ymlaen â’r drosedd.
  • Deddf Priffyrdd 1980 – Is-adran 175(A) (Pobl Anabl). Ni ddylai gwaith ffordd rwystro pobl ddall ac anabl yn ddiangen rhag mynd heibio’n ddilyffethair. Dylid darparu rampiau a rhwystrau lle bo angen i ddiogelu cerddwyr dall ac anabl.
  • Mae’r gymeradwyaeth hon yn ddilys am un mis ar ôl dyddiad y llythyr hwn ar yr amod y cawn wybod eich bod yn derbyn yr amodau hyn. Pan ddaw’r gymeradwyaeth hon i ben, os oes angen y sgaffaldiau / palisau o hyd rhaid ichi wneud cais arall gan roi 48 awr o rybudd.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar lein neu lawrlwytho ffurflen gais.

Lawrlwytho ffurflen gais i godi sgaffaldiau (PDF 17kb)

Ar ôl i’ch cais ddod i law, byddwn yn eich hysbysu am y penderfyniad i roi’r drwydded naill ai dros y ffôn neu yn ysgrifenedig cyn pen 48 awr.

Ffioedd

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o ffioedd trwyddedau

I gael mwy o wybodaeth am drwyddedau sgaffaldiau, dylech gysylltu â ni.