FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Trwydded safle carafanau preswyl

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Mae deddfwriaeth benodol ar gartrefi symudol yn ymdrin â hawliau perchnogion cartrefi symudol. Mae hyn oherwydd, er bod perchnogion cartrefi symudol yn berchen eu cartref, gweithredwr y safle sy’n berchen y tir mae’n sefyll arno. Mae perchennog y cartref symudol yn talu rhent i weithredwr y safle i ddefnyddio’r llain.

Daeth Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 (dolen i wefan allanol) i rym ar 1 Hydref 2014. Mae’r gyfraith hon yn diweddaru’r gyfraith oedd yn bodoli eisoes, a grëwyd yn wreiddiol yn y 1960au ar gyfer cartrefi symudol preswyl. Mae wedi’i bwriadu i helpu i wella’r ffordd y caiff y diwydiant hwn ei reoleiddio er mwyn gwella’r amodau ar safleoedd cartrefi symudol a diogelu hawliau preswylwyr yn well.

Mae prif nodweddion y gyfraith newydd fel a ganlyn:

 • bydd yn ofynnol i berchnogion safleoedd wneud cais am drwydded oddi wrth eu hawdurdod lleol er mwyn rhedeg safle. Bydd y drwydded yn para hyd at 5 mlynedd
 • bydd angen i reolwyr safleoedd basio prawf ‘person addas a phriodol’ cyn cael trwydded
 • ni fydd perchnogion safleoedd yn gallu rhwystro gwerthiant cartref symudol mwyach. Bydd perchennog y cartref symudol yn rhydd i werthu ei gartref i bwy bynnag y dymuna
 • bydd awdurdodau lleol yn gallu archwilio safleoedd a chyflwyno hysbysiad cosb benodedig i berchnogion safleoedd os na chaiff safleoedd eu cadw mewn cyflwr derbyniol
 • mewn achosion mwy difrifol, bydd awdurdodau lleol yn gallu cyflwyno hysbysiad cydymffurfiaeth i berchnogion y safle i sicrhau bod y safle’n cael ei gadw mewn cyflwr derbyniol
 • dim ond yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr y gellir codi ffioedd lleiniau
 • bydd perchnogion safleoedd a phreswylwyr yn gallu apelio i’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl mewn rhai amgylchiadau.

Gweithredu

Er y daeth y Bil yn ddeddf ym mis Tachwedd 2013, roedd cyfnod trosiannol o bron 12 mis cyn i’r holl ddarpariaethau ddod i rym ar 1 Hydref 2014. O 1 Hydref ymlaen mae gan awdurdodau lleol chwe mis i ail-drwyddedu pob safle (erbyn 1 Ebrill 2015) a bydd gan berchnogion safleoedd 12 mis i lunio a chyflwyno rheolau newydd i’r safle (erbyn 1 Hydref 2015).

Trwyddedau safle

Rhaid i bob safle cartrefi symudol fod â thrwydded safle wedi’i chyflwyno gan yr awdurdod lleol ar barc â chaniatâd cynllunio perthnasol. Mae gan awdurdodau lleol chwe mis i ddirymu trwydded ac ail-drwyddedu pob safle erbyn 1 Ebrill 2015.

Safonau Enghreifftiol

Safonau Enghreifftiol 2008 ar gyfer Safleoedd Carafanau yng Nghymru (dolen i wefan allanol) yw’r amodau a ddisgwylir fel arfer fel mater o arfer da ar safleoedd. Dim ond i garafanau preswyl maent yn berthnasol a gallant ymdrin â meysydd megis patrwm parciau cartrefi symudol a’r ddarpariaeth cyfleusterau, gwasanaethau a chyfarpar iddynt. Cyflwynodd y safonau hyn nifer o newidiadau; mae’r rhai mwyaf arwyddocaol yn ymwneud â’r canlynol:

 • ymdrin â ffiniau safle’r parc
 • egluro’r hyn y dylid ei ganiatáu ac na ddylid ei ganiatáu o fewn y gofod gwahanu chwe 6 metr rhwng cartrefi
 • caniatáu parcio un car rhwng cartrefi
 • y gofyniad am lawr caled o goncrit ar gyfer pob cartref
 • ymestyn y gofynion o ran draenio’r parc i gynnwys y lleiniau
 • sicrhau bod y rhannau cymunol o’r safle yn cael eu cadw mewn cyflwr da
 • nodi’r safonau gofynnol o ran cyflenwad dŵr, trydan, draenio a glanweithdra
 • gwneud yn glir nad yw’n ofynnol neilltuo tir ar gyfer man hamdden ond os oes plant yn byw ar y parc.

Gwybodaeth fanwl am y newidiadau allweddol yn Neddf 2013

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu taflen i breswylwyr safleoedd sydd wedi’i bwriadu i roi trosolwg defnyddiol ar y newidiadau allweddol a geir yn Neddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

Mae cyfres o daflenni gwybodaeth ar gael isod sy’n esbonio’r newidiadau penodol yn fanylach:

Ffurflenni a phrosesau

Mae'r ddeddfwriaeth newydd yn cyflwyno ffurflenni statudol y mae'n rhaid eu defnyddio wrth werthu cartref symudol a'i roi yn anrheg, newid ffioedd y lleiniau a newid rheolau'r safle.

Mae’r Rheoliadau’n rhagnodi’r ffurflenni y mae’n RHAID eu defnyddio ar gyfer pob un o’r prosesau hyn. Mae’r ffurflenni canlynol ar gael ichi eu llenwi a’u hargraffu.

Cysylltwch â ni