FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Hysbysiad tŵr oeri

Os ydych yn rheoli mangre annomestig rhaid ichi sicrhau eich bod yn hysbysu’r awdurdod lleol, neu yn yr Alban y cyngor ynys neu ddosbarth, am unrhyw dŵr oeri neu gyddwysydd anweddol (dyfeisiau hysbysadwy) yn y fangre.

Rhaid i’r hysbysiad fod yn ysgrifenedig (gan gynnwys trwy fodd electronig) ar ffurflen sydd wedi’i chymeradwyo gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Rhaid ichi ein hysbysu am unrhyw newidiadau i’r wybodaeth yn yr hysbysiad cyn pen un mis ar ôl y newid, yn ysgrifenedig.

Os yw’r ddyfais yn peidio â bod yn ddyfais hysbysadwy rhaid ichi ein hysbysu yn ysgrifenedig cyn gynted ag sy’n bosibl.

Crynodeb o’r drefn reoleiddio

Crynodeb o’r drefn reoleiddio sy’n berthnasol i’r drwydded hon 

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar lein.

Ein hysbysu am unrhyw dyrrau oeri neu gyddwysyddion anweddol yn eich mangre

Dweud wrthym am newid i unrhyw dyrrau oeri neu gyddwysyddion anweddol presennol yn eich mangre

Cydsyniad mud

Ie. Proses gofrestru yn unig yw hon.

Cysylltwch â ni