FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Trwydded maes carafanau a phebyll

I redeg maes carafanau a phebyll mae arnoch angen trwydded.

Mae’n bosibl y caiff amodau eu gosod ar drwydded i ymdrin ag unrhyw un o'r canlynol:

  • cyfyngu ar pryd y gall carafanau fod ar y safle i bobl fyw ynddynt neu gyfyngu ar nifer y carafanau a all fod ar y safle ar unrhyw adeg benodol
  • rheoli’r mathau o garafanau ar y safle
  • rheoli lleoli’r carafanau neu reoleiddio’r defnydd o strwythurau a cherbydau eraill gan gynnwys pebyll
  • sicrhau y cymerir camau i wella’r tir, gan gynnwys plannu/ailblannu llwyni a choed
  • rheolaethau diogelwch tân a diffodd tanau
  • sicrhau bod cyfleusterau, gwasanaethau a chyfarpar glanweithdra ac o fathau eraill yn cael eu darparu a’u cynnal a’u cadw

Gwneir ceisiadau am drwyddedau safle i’r awdurdod lleol mae’r tir o fewn ei ardal.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar lein.

Gwneud cais i redeg maes carafanau neu faes pebyll

Dweud wrthym am newid

Cydsyniad mud

Mae er budd y cyhoedd inni brosesu’ch cais cyn y gellir ei gymeradwyo. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen 56 diwrnod, dylech gysylltu â ni. 

Cysylltwch â ni