Hysbysiadau Deddf Trwyddedu 2003

Hysbysiad o Gais/Ceisiadau am Drwydded Safle neu Drwydded Safle Clwb 

Mae’r cais/ceisiadau a ganlyn wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Trwyddedu. Er mwyn gwneud sylwadau yn ymwneud â’r cais/ceisiadau dylech wneud hynny, yn ysgrifenedig i'r Adran Drwyddedu erbyn y dyddiad cau perthnasol.

Rhaid derbyn sylwadau o dan un neu’n fwy o’r pedwar amcan trwyddedu sef: 

  • atal trosedd ac anhrefn
  • diogelwch y cyhoedd
  • atal niwsans cyhoeddus
  • amddiffyn plant rhag niwed

Gallwch chi archwilio’r gofrestr neu gofnod o’r cais/ceisiadau trwy fynychu ein swyddfeydd yn Nhŷ Penallta rhwng 8.30am a 5pm Dydd Llun i Ddydd Iau a 8.30am a 4.30pm ar Ddydd Gwener.

Mae’n drosedd gwneud datganiad ffug yn fwriadol neu’n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais a’r ddiryw uchaf y gallai’r person fod yn agored iddi ar gollfarn ddiannod am y drosedd yw dim mwy na £5,000.

Legends Leisure Ltd

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
Harp Inn, St Cattwgs Avenue, Gelligaer CF82 8FE

Math o Gais
Cais Amrywio

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Cais i amrywio'r canlynol:

  • Cael gwared ar yr amodau gwreiddio
  • Cael gwared ar amodau penodedig ac ychwanegu amodau newydd
  • Ymestyn oriau trwyddedadwy ar gyfer Cerddoriaeth Fyw, Cerddoriaeth wedi'i Recordio a Digwyddiadau Chwaraeon Dan Do rhwng yr oriau o ddydd Llun i ddydd Iau 09.00 i 00.00 a dydd Gwener i ddydd Sul rhwng 09.00 a 01.00
  • Cerddoriaeth Fyw ac wedi’i recordio i’w amrywio o’r tu fewn yn unig i’r tu fewn a thu allan

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
13 Rhagfyr 2022

Cysylltwch â ni