Hysbysiadau Deddf Trwyddedu 2003

Hysbysiad o Gais/Ceisiadau am Drwydded Safle neu Drwydded Safle Clwb 

Mae’r cais/ceisiadau a ganlyn wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Trwyddedu. Er mwyn gwneud sylwadau yn ymwneud â’r cais/ceisiadau dylech wneud hynny, yn ysgrifenedig i'r Adran Drwyddedu erbyn y dyddiad cau perthnasol.

Rhaid derbyn sylwadau o dan un neu’n fwy o’r pedwar amcan trwyddedu sef: 

  • atal trosedd ac anhrefn
  • diogelwch y cyhoedd
  • atal niwsans cyhoeddus
  • amddiffyn plant rhag niwed

Gallwch chi archwilio’r gofrestr neu gofnod o’r cais/ceisiadau trwy fynychu ein swyddfeydd yn Nhŷ Penallta rhwng 8.30am a 5pm Dydd Llun i Ddydd Iau a 8.30am a 4.30pm ar Ddydd Gwener.

Mae’n drosedd gwneud datganiad ffug yn fwriadol neu’n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais a’r ddiryw uchaf y gallai’r person fod yn agored iddi ar gollfarn ddiannod am y drosedd yw dim mwy na £5,000

The Project Bar Ltd

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
1 Lôn-y-Twyn Caerffili CF83 1NW

Math o Gais
Amrywio

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Cais i ymestyn oriau gwerthu alcohol o 12.00 (canol dydd) Dydd Llun i ddydd Gwener Ni fydd newid i'r amseroedd cau

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
12 Awst 2024

 

3S Retail Ltd

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
16 Pentrebane Street, Caerffili CF83 1FR

Math o Gais
Trwydded eiddo newydd

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
gwerthu a chyflenwi alcohol o'r safle rhwng 06:00 a 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sul

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
12 Awst 2024

 

Cysylltwch â ni