Ffioedd trwyddedau

Mae'r ffioedd trwyddedau o 1 Awst 2023 ymlaen isod.

 • Dylid cyfeirio sieciau neu archebion post at Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
 • Peidiwch ag anfon arian parod trwy'r post.

Deddf Trwyddedau 2003

Trwyddedau eiddo, tystysgrif eiddo clwb, trwyddedau bersonol, hysbysiad digwyddiad dros dro a ffioedd eraill (PDF)

Deddf Gamblo 2005

Ffioedd trwyddedau eiddo 2022-23 (PDF)

Cofrestriad aciwbigo, tatŵio, tyllu clustiau ac electrolysis

 • Eiddo £205.00 (Cofrestriad untro)
 • Person £131.00
 • Amrywiad £40.00

Trwyddedau anifeiliaid 

 • Sefydliadau Lletya Anifeiliaid - Masnachol - £254.00 (Newydd)
 • Sefydliadau Lletya Anifeiliaid - Masnachol - £228.00 (Adnewyddu)
 • Sefydliadau Lletya Anifeiliaid - Cartref - £190.00 (Newydd)
 • Sefydliadau Lletya Anifeiliaid - Cartref - £160.00 (Adnewyddu)
 • Anifeiliaid Gwyllt Peryglus - £365.00 (Blynyddol)
 • Sefydliadau Bridio Cŵn bychan 3-5 gast fridio £272.00 (Newydd)
 • Sefydliadau Bridio Cŵn bychan 3-5 gast fridio £239.00 (Adnewyddu)
 • Sefydliadau Bridio Cŵn mawr 6 gast fridio neu fwy £336.00 (Newydd)
 • Sefydliadau Bridio Cŵn mawr 6 gast fridio neu fwy £294.00 (Adnewyddu)
 • Anifeiliaid sy'n Perfformio - £188.00 (cofrestriad untro)
 • Sefydliadau Marchogaeth - £354.00 (Blynyddol)
 • Gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes – Rhywogaeth sengl £334 (Newydd)
 • Gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes – Rhywogaeth sengl £256 (Adnewyddu)
 • Gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes – Rhywogaethau lluosog £386 (Newydd)
 • Gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes – Rhywogaethau lluosog £334 (Adnewyddu)

Sŵau

 • Sŵau - Grant Sŵ (4 blynedd) {Ffi Cais a Grant}* £811.00 a £1180.00
 • Grant Sŵ (4 blynedd) Goddefeb S.14  {Ffi Cais a Grant}* £811.00 a £742.00
 • Adnewyddiad Trwydded Sŵ (6 blynedd)  {Ffi Cais a Grant}* £192.00 & £893.00
 • Goddefeb S.14 Trwydded Sŵ (6 blynedd) {Ffi Cais a Grant}* £192.00 a £893.00
 • Trosglwyddiad Trwydded £259.00
 • Tollau ymarfer ar gyfer trin/gwaredu anifeiliaid £40.28 yr awr a ffioedd milfeddyg
 • Rhoi cyfarwyddiadau £40.28 yr awr a ffioedd milfeddyg

* (Ffioedd milfeddyg i gael eu hychwanegu, pan fo'n briodol)  Gall pob trwydded lles anifeiliaid fod yn ddarostyngedig i archwiliadau milfeddygol, a bydd y ffioedd yn cael eu codi ar wahân os yw'n berthnasol.

Trwyddedau cerbyd cur neu hurio preifat

 • Gyrrwr cerbyd cur/hurio preifat £316.00 (tair blynedd) | £276.00 (dwy flynedd)* | £236.00 (un flwyddyn)*
 • Cerbydau cur/hurio preifat (heb gynnwys ffi'r prawf) £218.00 (Blynyddol)
 • Gweithredwr cerbyd hurio preifat £792.00 (pum mlynedd) | £662.00 (pedair blynedd)* | £532.00 (tair blynedd)* | £402.00 (dwy flynedd)* | £272.00 (un flwyddyn)*

*Ffioedd ar gyfer amserlenni llai mewn amgylchiadau unigol yn unig fel y cytunwyd gyda'r adran Trwyddedu.

Ffioedd cyfnewid

 • Plât Cefn y Cerbyd £11.00
 • Plât Cefn y Cerbyd a Braced £17.00
 • Plât Blaen Mewnol y Cerbyd £6.00
 • Plât Cefn Mewnol y Cerbyd £6.00
 • Bathodyn Gyrrwr £6.00

Amrywiol

 • Prawf gwybodaeth asesu gyrrwr cyn-ymgeisio allanol £60.00 (Ffi wedi'i osod yn allanol ac yn gallu newid)

Trwyddedau petrol

Trwydded i gadw gwirod petroliwm yn helaeth:         

 • Band A - heb ragori 2,500 litr
  • Ffi am dystysgrif storio £44.00 y flwyddyn
  • Ffi am drwydded i gadw petrol (defnydd preifat yn unig mewn llefydd cartrefol neu lefydd perthnasol eraill) £44 y flwyddyn
 • Band B - yn rhagori 2,500 litr ond heb ragori 50,000 litr
  • Ffi am dystysgrif  storio £60.00 y flwyddyn
  • Ffi am drwydded i gadw petrol (defnydd preifat yn unig mewn llefydd cartrefol neu lefydd perthnasol eraill) £60 y flwyddyn
 • Band C - yn rhagori 50,000 litr
  • Ffi am dystysgrif  storio £125.00 y flwyddyn
  • Ffi am drwydded i gadw petrol (defnydd preifat yn unig mewn llefydd cartrefol neu lefydd perthnasol eraill) £125 y flwyddyn

Trwyddedau ffrwydron

 • Trwydded i storio ffrwydron lle mae, yn rhinwedd rheoliad 27 o reoliad 2014 ac Atodlen 5 iddi, yn pennu pellter gwahanu lleiafswm o fwy na 0 metr
  • 1 flwyddyn - £185.00 (Adnewyddu £86.00)
  • 2 flynedd- £243.00 (Adnewyddu £147.00)
  • 3 mlynedd - £304.00 (Adnewyddu £206.00)
  • 4 blynedd - £374.00 (Adnewyddu £266.00)
  • 5 mlynedd - £423.00 (Adnewyddu £326.00)
 • Trwydded i storio ffrwydron lle na ragnodir pellter gwahanu lleiafswm neu ragnodir lleiafswm pellter gwahanu o 0 metr
  • 1 flwyddyn - £109.00 (Adnewyddu £54.00)
  • 2 flynedd- £141.00 (Adnewyddu £86.00)
  • 3 mlynedd - £173.00 (Adnewyddu £120.00)
  • 4 blynedd - £206.00 (Adnewyddu £152.00)
  • 5 mlynedd - £238.00 (Adnewyddu £185.00)
 • Amrwyio enw'r drwydded neu gyfeiriad y safle - £36.00
 • Unrhyw amrywiad arall - Cost rhesymol i'r awdurdod trwyddedu o gael y gwaith a wnaed
 • Trosglwyddiad y drwydded - £36.00
 • Ailosod y drwydded os collir - £36.00

Noder bod y ffioedd cyfyngedig o ran amser uchod ar gael am flynyddoedd llawn. Byddai ffioedd am rannau blwyddyn ar gael ar sail y gyfradd. Er enghraifft:

 • Byddai ffi am drwydded storio awdurdod lleol am 9 mis yn £138.75 (tri chwarter y ffi flynyddol o £185)
 • Byddai ffi am gofrestriad newydd am 18 mis yn £105.75 (tri chwarter £141)
 • Trwydded Flynyddol i Ddarparu Tân Gwyllt dan Reoliad Tân Gwyllt 2004* - £500

*Trwyddedi ddarparu tân gwyllt tu hwnt i'r cyfnodau a ganiateir yn arferol e.g. y Flwyddyn Newydd, Blwyddyn Newydd Tseineaidd, Hydref 15fed – Tachwedd 10fed a Diwali

Trwydded metel sgrap

 • Gweithredwr y safle £511.00 (bob tair blynedd)
 • Casglwr £326.00 (bob tair blynedd)
 • Newid enw, manylion y safle £32.00
 • Newid rheolwr y safle £53.00
 • Newid y fath o drwydded £32.00/£112.00 (yn dibynnu ar y fath o newid)

Trwyddedau masnachu ar y stryd

 • Caniatâd cerbyd sefydlog parhaol a masnachwyr symudol (ceisiadau newydd) £654.00
 • Caniatâd cerbyd sefydlog parhaol a masnachwyr symudol (ceisiadau adnewyddu) £654.00
 • Amrywiad ar ganiatâd £107.00
 • Newid manylion £10.50

Caniatâd dros dro:  

 • Cyfradd un diwrnod £30.00
 • Hyd at 7 diwrnod £58.00
 • 8 – 28 diwrnod £115.00

Tymhorol:

 • Hyd at 3 mis £168.00
 • Hyd at 6 mis £338.00
 • Hyd at 9 mis £507.00

Priodasau/Partneriaethau Sifil - Cymeradwyo Eiddo

 • Grant £769.00 (bob pum mlynedd)
 • Adnewyddu £769.00 (bob pum mlynedd)

Trwydded Sefydliad Rhyw  

 • Grant £1161.00 (Blynyddol)
 • Adnewyddu £600.00 (Blynyddol)
 • Trwosglwyddiad £600.00

Sgipiau a sgaffaldiau  

 • Trwydded sgip £26.25
 • Trwydded sgaffaldiau £31.50

Tir chwaraeon - stondinau wedi'u rheoleiddio

Tystysgrif ddiogelwch cyffredinol - (Parhaol)

 • Cyhoeddiad £1526.00
 • Ailosod £106.00
 • Trwosglwyddiad £204.00
 • Golygiad £204.00

Tystysgrif ddiogelwch arbennig – (Dros dro)  £204.00

Tir chwaraeon - stadiwm dynodedig - ffi i'w benderfynu

Trwydded gwch pleser 

 • Cychod Pleser £170.00 (blynyddol)
 • Cychwyr £60.00 

Cartrefi amlfeddiannaeth

 • £250 am 5 mlynedd

Dim ffioedd taladwy

 • Casgliad tŷ i dŷ
 • Casgliad stryd
 • Hypnotiaeth
Cysylltwch â ni

Rhowch eich adborth o ran y wefan hon.