FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Trwydded sefydliad lletya anifeiliaid

Dylai unrhyw un sy'n dymuno darparu busnes llety ar gyfer cŵn a chathod pobl eraill, boed yn annedd breifat neu fasnachol, sicrhau fod trwydded ganddynt.

Wrth ystyried cais, mae gennym ddyletswydd i sicrhau bod y llety'n addas a lles yr anifeiliaid yn cael ei fodloni.  Bydd swyddog awdurdodedig ynghyd â milfeddyg neu ymarferydd a awdurdodir gan y Cyngor yn archwilio'r adeiladau i sicrhau eu bod yn addas.

Ni ddylech gael eich gwahardd o unrhyw un o'r canlynol ar adeg y cais:

  • cadw sefydliad lletya anifeiliaid
  • cadw siop anifeiliaid anwes dan Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951
  • cadw anifeiliaid dan Ddeddf  Amddiffyn Anifeiliaid (Diwygio) 1954
  • bod yn berchen, cadw, ymwneud â chadw neu fod â hawl i reoli neu ddylanwadu ar gadw anifeiliaid, delio mewn anifeiliaid neu gludo neu fod yn rhan o gario anifeiliaid dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006
  • bod yn berchen, cadw, delio mewn neu gludo anifeiliaid dan Ddeddf Iechyd a Lles Anifeiliaid (yr Alban) 2006.

Fe'ch cynghorir cyn i chi gyflwyno cais, dylech gysylltu â'r Adran Drwyddedu ar 01443 866750 i drafod eich cynigion a/neu ofyn am gyngor.

Pe bai trwydded yn cael ei rhoi, bydd y nifer o gŵn a/neu gathod y gellir eu lletya yn cael ei nodi ar y drwydded ac yn amodol ar ein hamodau safonol o'r drwydded ynghyd ag unrhyw amodau penodol eraill.

Ffioedd

Cliciwch yma am restr lawn o ffioedd trwydded

Sut i wneud cais

Gwneud cais i redeg sefydliad lletya anifeiliaid

Adnewyddu eich trwydded i redeg sefydliad lletya anifeiliaid

Dweud wrthym am newid i sefydliad lletya anifeiliaid cyfredol

Mae'n rhaid darparu cynllun bras o'r eiddo sydd i gael ei drwyddedu. Ar gyfer ceisiadau preswyl masnachol, rhaid i chi hefyd lenwi'r ffurflen sydd ynghlwm ar gyfer pob bloc a fydd yn darparu ar gyfer anifeiliaid.

Hysbysiad i Geidwaid Sefydliadau Lletya Anifeiliaid (PDF 48kb)

Ffurflen A - Manylion o bob bloc a fydd yn darparu ar gyfer anifeiliaid (PDF 48kb)

Hysbysiadau preifatrwydd - Ceisiadau am drwyddedau/cofrestriadau a roddwyd mewn perthynas â chadw anifeiliaid (PDF)

Caniatâd dealledig

Os na glywch oddi wrthym o fewn 28 diwrnod gallech gymryd bod eich cais wedi cael ei gwireddu. Mae'r cyfnod cychwyn yn rhedeg o dderbyn yr holl ddogfennau a thaliad o'r ffi berthnasol.

Cysylltwch â ni