Ailbrisiad 2023

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn diweddaru’r gwerthoedd ardrethol yn rheolaidd i bob busnes a phob eiddo annomestig arall (eiddo nad yw’n gartref preifat yn unig) yng Nghymru a Lloegr. Gelwir hyn yn ‘ailbrisiad’.

Gwerthoedd ardrethol yw swm y rhent y gallai eiddo fod wedi’i roi ar osod amdano ar ddyddiad prisio penodol. Ar gyfer prisiad 2023, y dyddiad hwnnw oedd 1 Ebrill 2021. 

Defnyddiwn y gwerthoedd ardrethol hyn i gyfrifo biliau ardrethi busnes. 

Cynhaliwyd ailbrisiadau i adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo, sy’n golygu bod biliau ardrethi busnes yn seiliedig ar wybodaeth ddiweddarach. 

Bydd yr ailbrisiad nesaf yn dod i rym ar 1 Ebrill 2023. 

Cysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio 

Rydym yn gyfrifol am unrhyw beth sy’n ymwneud â’ch biliau ardrethi busnes. Mae’r VOA yn gyfrifol am brisio’ch eiddo. Felly, bydd angen i chi gysylltu â’r VOA ar gyfer pob ymholiad ynglŷn â’ch gwerth ardrethol.

Gallwch gysylltu â’r VOA yn gov.uk/cysylltu-voa. Os na allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein gallwch hefyd gysylltu â’r VOA ar 03000 505 505.

Dod o hyd i’ch gwerth ardrethol 

Rydych yn gallu gweld y gwerth ardrethol i ddod ar gyfer eich eiddo a chael amcangyfrif o’ch bil ardrethi busnes 2023/24, a beth y gallai hwnnw fod. Gallwch wneud hyn drwy Wasanaeth Darganfod Prisiad Ardrethi Busnes y VOA ar LLYW.CYMRU

Mae’r amcangyfrif hwn yn seiliedig ar ryddhad ardrethi busnesau bach a lluosydd Cymru ar gyfer 2022-23. Bydd y lluosydd yn cael ei ddiweddaru ar gyfer 2023-24, cyn anfon biliau ardrethi busnes, a gall arwain at newid i’r amcangyfrif a ddangosir..

Angen newid manylion eich eiddo 

Cyn 1 Ebrill 2023, defnyddiwch y Gwasanaeth Darganfod Prisiad Ardrethi Busnes ar LLYW.CYMRU i roi gwybod i’r VOA am newidiadau i fanylion eich eiddo (megis maint arwynebedd llawr a pharcio). 

Ar ôl 1 Ebrill 2023, bydd rhaid i chi gael cyfrif prisio ardrethi busnes i roi gwybod i’r VOA am newidiadau i fanylion eich eiddo.

Mae’n bosibl y bydd y VOA yn derbyn eich newidiadau ac yn diweddaru’r prisiad presennol a’r prisiad yn y dyfodol. 

Rydych o’r farn bod y gwerth ardrethol yn rhy uchel 

Cyn 1 Ebrill 2023, defnyddiwch y Gwasanaeth Darganfod Prisiad Ardrethi Busnes ar GOV.UK i roi gwybod i’r VOA os ydych o’r farn bod y gwerth ardrethol yn rhy uchel.

Ar ôl 1 Ebrill 2023, bydd rhaid i chi gael cyfrif prisio ardrethi busnes i roi gwybod i’r VOA eich bod yn credu bod y gwerth ardrethol yn rhy uchel.

Mae’n rhaid i chi barhau i dalu’ch ardrethi busnes yn ôl yr arfer hyd nes bod y penderfyniad wedi’i wneud.

Sut effeithiodd coronafeirws (COVID-19) ar werth ardrethol y dyfodol

Mae’r VOA yn seilio’r rhan fwyaf o werthoedd ardrethol ar amcangyfrif o’r hyn y byddai’n costio i rentu eiddo am flwyddyn, gan ddechrau ar ddyddiad penodol.

Ar gyfer prisiad 2023, y dyddiad hwnnw oedd 1 Ebrill 2021. Digwyddodd hwn yn ystod y pandemig ac roedd yr wybodaeth a ddefnyddiodd y VOA am rent yn adlewyrchu hynny.