FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Talu eich bil ardrethi busnes

Mae eich bil ardrethi busnes fel arfer yn daladwy mewn 10 rhandaliad misol o fis Ebrill i’r mis Ionawr canlynol. Gallwn gytuno ar drefniadau talu amgen mewn rhai amgylchiadau.

Debyd Uniongyrchol

Y ffordd hawsaf i dalu yw drwy ddebyd uniongyrchol.  Gellir trefnu hyn drwy ein ffonio. Ffoniwch 01443 863006 o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am i 4pm.  Fel arall, mae ffurflen Debyd Uniongyrchol y gallwch ei hargraffu, ei llenwi a'i dychwelyd atom.  Gallwch dalu ar y 5ed, 15fed neu 25ain o bob mis.  Bydd angen eich rhif cyfrif banc, cod didoli eich cangen a chyfeiriad eich banc wrth law.  

Lawrlwytho ffurflen Debyd Uniongyrchol

Ar-lein

Mae’n rhwydd ac yn ddiogel i dalu ar-lein.  Rydym yn derbyn y cardiau canlynol: Maestro UK, Debyd MasterCard, Debyd Visa (Delta, Electron), Credyd Visa a Chredyd MasterCard.

Dros y ffôn

Gellir gwneud taliadau hefyd dros y ffôn drwy ffonio'r Gwasanaeth Taliadau Awtomataidd ar unrhyw adeg.

Yn Bersonol

Sylwch nad yw taliadau adrethi y busnes bellach yn cael eu derbyn yn Swyddfeydd Gwasanaethau I Gwsmeriaid.

Swyddfa bost

Gallwch hefyd dalu yn y swyddfa bost. Cliciwch yma am fanylion ar sut i wneud cais am gerdyn swyddfa bost.

Drwy'r post

Rhaid i daliadau gael eu gwneud drwy siec wedi’i chroesi neu archeb bost yn daladwy i ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’ (ni dderbynnir sieciau wedi'u hôl-ddyddio). Anfonwch eich taliad ynghyd â’ch cerdyn talu i:

Y Swyddfa Arian, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG.

Nodwch eich rhif cyfrif ardrethi busnes ar gefn eich siec neu'r archeb bost.

Peidiwch ag anfon arian yn y post.

Bancio ar-lein/dros y ffôn

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

Rhif cyfrif ardrethi busnes a nodir ar eich bil

Rhif ein cyfrif banc 83532550

Ein cod didoli 20-10-42 Enw ein cyfrif yw ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’

Cysylltwch â ni

Tudalennau perthynol
 

Gwybodaeth ategol ar gyfer eich bil