Cerdyn Teithio Rhatach

Caiff pob person hŷn a pherson anabl deithio ar wasanaethau bws lleol am ddim yng Nghymru. Gall pobl anabl sydd angen cymorth i deithio hefyd fynd â rhywun gyda nhw am ddim.

Cerdyn Teithio Rhatach newydd Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda chynghorau ledled Cymru i ddosbarthu tua 750,000 o Gardiau Teithio Rhatach ar eu newydd wedd erbyn diwedd mis Rhagfyr 2019, yn lle'r cardiau bws gwyrdd sydd gan bobl ar hyn o bryd.

Bydd y rhaglen gyfnewid genedlaethol yn cychwyn ar 11 Medi 2019, gyda'r cardiau newydd yn cynnig yr un hawliau a buddion teithio am ddim â'r cardiau cyfredol.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi creu gwefan newydd, sef www.trc.cymru/cerdynteithio, y gall pawb â cherdyn ei defnyddio i wneud cais am y cerdyn newydd, yn ogystal â desg gymorth genedlaethol i helpu trigolion? drwy'r broses o wneud cais.

Anogir preswylwyr i wneud cais ar-lein, neu i ofyn i ffrind, aelod o’r teulu neu rywun maen nhw’n ymddiried ynddo wneud cais ar-lein ar eu rhan.

Rhif ffôn y ddesg gymorth genedlaethol ar gyfer y broses o wneud cais yw 0300 303 4240. Oriau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 5pm.

Y neges allweddol i bawb â phàs yw nad oes angen poeni na phryderu. Mae'r pasys cyfredol yn dal i fod yn ddilys tan ddiwedd mis Rhagfyr, ac mae digon o amser a chymorth ar gael i drefnu cael cerdyn newydd.

Cynghorir preswylwyr i ailymgeisio am gerdyn ar ei newydd wedd mewn da bryd cyn diwedd y flwyddyn er mwyn sicrhau eu bod yn dal i allu mwynhau manteision teithio rhatach. Bydd yr hen gardiau yn cael eu derbyn tan 31 Rhagfyr 2019.