Faniau a Threlars

O'r 1af Hydref 2014 mae trefniadau newydd yn eu lle os ydych yn dymuno defnyddio fan neu drelar i waredu gwastraff mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC).

Trwyddedau Preswylwyr

Bydd faniau (maint 'transit' a llai) a threlars bach (llai nag 1.8m o hyd) sy'n cario gwastraff y cartref yn gallu gadael gwastraff am ddim, ond bydd angen i chi gasglu trwydded tipio oddi wrth un o'n swyddfeydd arian neu ganolfannau gwasanaeth cwsmeriaid  Cwsmer yn Gyntaf o flaen llaw.

Ni fydd faniau mawr 3,500cilogram ac uwch fel faniau Luton, lorïau tipio a threlars yn fwy na 1.8m o hyd, yn gallu defnyddio'r safleoedd hyn mwyach.

Dim ond preswylwyr bwrdeistref sirol Caerffili sydd â'r hawl i ddefnyddio ein safleoedd. Wrth gasglu eich trwydded, bydd angen i chi ddarparu prawf preswylio a dogfen gofrestru'r cerbyd (V5).

Bydd y drwydded yn ddefnydd untro a rhaid ei chyflwyno ar y safle. Bydd gan drigolion hawl i gael hyd at chwe thrwydded fan am ddim o fewn cyfnod o 12 mis. Mae'r chwe thrwydded yn berthnasol i'r cyfeiriad a'r cerbyd. Bydd angen 1 drwydded i geir sy'n tynnu trelar a bydd angen 2 drwydded i faniau sy'n tynnu trelar.

Os ydych yn bwriadu benthyg fan i waredu gwastraff y cartref, rhaid i chi gael llythyr awdurdodedig oddi wrth berchennog cofrestredig y fan a rhaid i chi sicrhau eich bod wedi yswirio yn iawn i’w yrru. Bydd angen i chi hefyd ddarparu prawf o’ch preswylfa, y ddogfen V5 a manylion cyswllt y perchennog cofrestredig.

I ddefnyddio’r safleoedd gyda cherbyd wedi ei logi, rhaid i chi hefyd ddarparu cytundeb llogi pan rydych yn ceisio am drwydded. Os ydych chi'n dymuno gadael gwastraff ar ran rhywun arall, mae'n rhaid i chi ddarparu dogfen V5 y cerbyd yn ogystal â’r cyfeiriad lle mae'r gwastraff wedi'i gynhyrchu a darparu prawf preswyl y cyfeiriad lle mae'r gwastraff yn cael ei gynhyrchu.

Bydd angen i chi gael eich trwydded o leiaf 24 awr cyn ei defnyddio ond dim mwy na phythefnos ymlaen llaw.

Lawrlwythwch y daflen wybodaeth ar gyfer faniau a threlars (PDF)

Gellir cael trwyddedau hyd at uchafswm o 2 wythnos ymlaen llaw.

Beth yw gwastraff cartref?

Diffinnir gwastraff cartref fel gwastraff o'ch cartref a'ch gardd NAD yw wedi dod o unrhyw waith adeiladu, dymchwel, atgyweirio neu addasu i'ch cartref. Mae enghreifftiau o wastraff cartref yn cynnwys dodrefn, carpedi, gwastraff gardd, sbwriel cyffredinol ac eitemau trydanol.

Gwastraff masnachol

Gwaherddir gadael gwastraff masnachol neu fusnes yn llym ar bob un o'r chwe safle. Os yw'r gwastraff yn dod o fusnes neu'n cael ei gynhyrchu o weithgareddau masnachol, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau ei fod yn cael ei waredu drwy gyfleuster trwyddedig priodol. Mae contractau gwastraff masnachol ar gael gennym ni neu gwmnïau eraill.

Gwastraff Adeiladu a Dymchwel (gan gynnwys deunyddiau peryglus)

Codir tâl ar gyfer faniau a threlars sy'n dod â gwastraff adeiladu, a  dymchwel gwastraff peryglus i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi megis pridd, cerrig, ffenestri, drysau, ystafelloedd ymolchi, dodrefn cegin er enghraifft.

Mae'r ffioedd fel a ganlyn:

  • £35.70 ar gyfer faniau bach (hyd at 2,200 cilogram a threlars sy'n llai na 1.8m o hyd)
  • £71.40 ar gyfer faniau canolig (2,201 cilogram - 3,499 cilogram).

Ni fydd faniau mawr (3,500 cilogram a thrymach fel faniau Luton, lorïau tipio a threlars sy'n fwy na 1.8m o hyd) yn gallu defnyddio'r safleoedd hyn mwyach. Nid oes cyfyngiad i'r nifer o weithiau y gellir prynu trwydded.

Cyfyngiadau ar gyfer deunyddiau peryglus

Gall y drwydded gael ei ddefnyddio ar gyfer deunyddiau Peryglus ond rhaid i chi ddweud wrthym  a gwneud yn siŵr eich bod yn gwahanu’r sylweddau peryglus o’r gwastraff eraill.  Y cyfyngiadau ar gyfer deunyddiau Peryglus yw 10 o deiars ceir, 6 o fagiau o blastr fwrdd, 6 o fagiau/dalennau o asbestos (wedi bagio ddwywaith/ wedi lapio mewn polythen trwch 1000), 10 tun o baent neu 3 o boteli nwy gwydr.

Derbynnir deunyddiau peryglus ym Mhenallta, y Lleuad Lawn ac Aberbargod. Ni dderbynnir rhai deunyddiau ar unrhyw safle megis petrol, disel, gwastraff gwenwynig ac ymbelydrol, ffrwydron, er enghraifft. Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o feini prawf derbyn gwastraff. 

Amser trwyddedau

Mae amser a dyddiau dynodedig i ymweld â'n safleoedd mewn faniau neu drelars fel y dangosir isod.  Gofynnir i chi am eich dewis wrth gael y drwydded.

  • Rhymni - dydd Llun 2pm i 4pm a dydd Iau 10am i 12pm
  • Aberbargod - dydd Mercher 2pm i 4pm a dydd Gwener 10am i 12pm
  • Penallta - dydd Mawrth 2pm i 4pm a dydd Sadwrn 10am i 12pm
  • Penmaen - dydd Mercher 10am i 12pm a dydd Iau 2pm i 4pm
  • Trehir - dydd Mawrth 10am i 12pm a dydd Gwener 2pm i 4pm
  • Lleuad Lawn (Crosskeys) - dydd Llun 10am i 12pm a dydd Sadwrn 2pm i 4pm

Rhaid defnyddio trwyddedau yn y safle a ddewiswyd ar y dyddiad a'r amser a nodir ar y drwydded. Os byddwch chi'n mynychu ar unrhyw adeg, dyddiad neu safle arall neu os yw'ch trwydded wedi dod i ben, cewch eich gwrthod. Os oes angen i chi newid unrhyw un o'r manylion hyn, mae'n rhaid i chi gysylltu’n gyntaf i gael ganiatâd.

Am eglurhad pellach, gweler ein cwestiynau a ofynnir amlaf (PDF).