Strategaeth Iaith Gymraeg 2017 - 2022

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disodli Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac fel rhan o'r ddeddfwriaeth newydd, yng Nghymru mae gan yr iaith Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal â’r Saesneg ac felly ni all yr iaith Gymraeg cael ei thrin yn llai ffafriol. 

Rhaid i awdurdodau yng Nghymru lunio strategaeth y Gymraeg sy’n esbonio sut ydynt yn bwriadu mynd ati i hybu’r Gymraeg ac i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yn eu hardaloedd.

Rydym wedi gweithio mewn cydweithrediad â’n partneriaid i ddatblygu strategaeth sy'n adeiladu ar ein llwyddiannau yn y gorffennol, yn diwallu anghenion siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn y fwrdeistref sirol, yn bodloni gofynion deddfwriaethol ac yn bwysicaf oll, yn ystyrlon, yn briodol ac yn gyraeddadwy i bawb sy’n rhan o’r broses.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld y strategaeth a’r atodiad cefnogol – Menter Iaith Caerffili - Proffil Iaith Caerffili 2016.  

Cafodd y Strategaeth Iaith Gymraeg Pum Mlynedd ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 24 Ionawr 2017.

Strategaeth Iaith Gymraeg 2017 - 2022 (PDF)

Menter Iaith Caerffili – Proffil Iaith 2016 (PDF)

Cysylltwch â ni