Maer

Maer Caerffili – Y Cynghorydd Julian Simmonds

Penodwyd y Cynghorydd Julian Simmonds yn Faer ar 9 Mai 2019 ac mae'n cymryd lle'r pennaeth dinesig sy'n ymadael, sef y Cynghorydd John Bevan.

Wrth dderbyn y swydd, meddai'r Cynghorydd Simmonds, "Mae'n anrhydedd ac yn fraint i wasanaethu fel Maer y fwrdeistref sirol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Bydd Karen, sef fy ngwraig ers bron i 25 mlynedd, yn ymuno â mi o ran cynrychioli bwrdeistref sirol Caerffili. Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chynifer o drigolion â phosibl yn yr holl achlysuron dinesig a ddaw yn y flwyddyn i ddod."

Ar ôl ei gyfnod yn yr ysgol, aeth Julian i Brifysgol Birmingham lle enillodd radd Baglor yn y Gwyddorau mewn Technoleg Cerbydau Modur. Dechreuodd ei yrfa weithio yn y sector manwerthu moduron, cyn symud ymlaen i'r swydd Pennaeth Cynorthwyol Marchnata ar gyfer brand sbortsceir enwog o'r Eidal. Roedd hefyd yn gyfrifol am waith ail-frandio llwyddiannus gwneuthurwr moduron moethus yn y Deyrnas Unedig yn ystod blynyddoedd cyntaf y ganrif hon.

Dychwelodd Julian i Gymru ym 1993, lle safodd fel ymgeisydd Llafur mewn is-etholiad yn 2015 yn ward Crosskeys. Cafodd ei ethol i'r rôl hon, ac mae wedi parhau i gynrychioli trigolion ward Crosskeys ers hynny. Bu Julian hefyd yn Ddirprwy Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili y llynedd.

Mae ganddo ef a Karen ddau fab; Andrew (20) ac Alex (18). Mae ei ddiddordebau'n cynnwys cerddoriaeth, drama, ffotograffiaeth a chasglu ceir model. Mae ganddo hefyd gasgliad o bamffledi ceir o fri.

Mae Julian wedi dewis codi arian er budd dwy elusen yn ystod ei flwyddyn yn y swydd; Gweithredu dros Blant a Liver4Life. Mae'n gobeithio codi cymaint o arian â phosibl er budd y ddau achos teilwng iawn hyn. Mae Gweithredu dros Blant yn helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd bregus yng Nghymru drwy bron i 80 o brosiectau a gwasanaethau. Nod yr elusen yw rhoi cyfle i'r plant, y bobl ifanc a'r teuluoedd y mae'n eu helpu i wireddu eu potensial ac i wneud y gorau o'u bywydau. Y llynedd, roedd wedi helpu dros 17,000 o blant a phobl ifanc ar draws Cymru. Mae Liver4Life wedi ymrwymo i gefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan afiechyd yr afu yn y Deyrnas Unedig. Mae'n cynnig cymorth ac addysg, yn ogystal â chynnal ymgyrchoedd ar ran pobl ag afiechyd yr afu, i wella eu gofal, eu triniaeth a'u gwasanaethau cymorth.

Cyhoeddwyd mai Dirprwy Faer Caerffili fydd y Cynghorydd Carol Andrews, sy'n cynrychioli ward Pontycymer.

Mae'r Maer yn croesawu gwahoddiadau i fynd i ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan sefydliadau lleol Cysylltwch â Swyddfa'r Maer i gael rhagor o wybodaeth. Efallai na fydd hi'n bosibl i'r Maer fynd i bob digwyddiad, ond os yw'r Maer ar gael, byddwn yn cysylltu â chi mewn da bryd.

Meiri Blaenorol Caerffili

 • 2018 - Michael Adams
 • 2017 - John Bevan
 • 2016 - Dianne Price
 • 2015 - Leon Gardiner
 • 2014 - David Carter
 • 2013 - Michael Gray
 • 2012 - Gaynor Oliver
 • 2011 - Vera Jenkins
 • 2010 - James Fussell
 • 2009 - John Evans
 • 2008 - Anne Collins
 • 2007 - Allen Williams
 • 2006 - Elizabeth Aldworth
Contact us