Polisi perchentyaeth cost isel 2022

Cyflwyniad

Fel rhan o'i agendâu tai strategol a llunio lleoedd, dau nod allweddol y Cyngor yw creu cymunedau cymysg a chynaliadwy lle mae pobl eisiau byw, tra'n hyrwyddo canlyniadau iechyd a llesiant cadarnhaol. Mae'r Cyngor yn ceisio cyflawni'r nodau hyn trwy ddarparu ystod o gartrefi fforddiadwy o ansawdd da, p'un a ydynt yn cael eu darparu drwy'r system gynllunio, mewn partneriaeth â chymdeithasau tai lleol neu drwy ei adnoddau ei hun.

Mae gwybodaeth a ddarparwyd o asesiadau o'r farchnad dai leol a gynhaliwyd gan y Cyngor a data a gasglwyd trwy'r Gofrestr Tai Gyffredin yn dangos bod angen uchel ledled y fwrdeistref sirol am ystod o gartrefi fforddiadwy o ansawdd da, gan gynnwys llety rhent cymdeithasol a pherchentyaeth cost isel.

Dengys data cenedlaethol bod bwlch cynyddol rhwng cost tai yn y fwrdeistref sirol ac incwm aelwydydd:

 • Rhwng Ionawr 2020 ac Ionawr 2021 cynyddodd prisiau tai blynyddol cyfartalog yn y fwrdeistref sirol o £151,788 i £171,916 (12.5%)1 ;
 • Y cyflog wythnosol gros ar gyfer y fwrdeistref sirol yn 2021 oedd £562.70 yr wythnos, £29,260.40 y flwyddyn2 ;
 • Mae'r gymhareb pris cartref canolrifol i incwm canolrifol yn y fwrdeistref sirol wedi cynyddu'n sylweddol o 3.0 yn 2002 i 5.29 yn 20213.

O ganlyniad i’r bwlch cynyddol rhwng prisiau tai ac enillion, mae’n bosibl y bydd pobl leol ar incwm isel i ganolig yn ei chael hi’n fwyfwy anodd cael perchentyaeth heb ryw fath o gymorth ariannol. Nod cyffredinol y polisi hwn, felly, yw i'r Cyngor ddarparu cyfleoedd i bobl leol i'w galluogi i gael perchentyaeth fforddiadwy am gost is na rhentu'n breifat neu brynu ar y farchnad agored. Mae darpariaeth tai cymdeithasol yn cael ei lywodraethu gan y Polisi Dyrannu Cyffredin.

Opsiynau perchentyaeth

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’r eiddo hynny a brynwyd gan y Cyngor drwy’r system gynllunio neu eiddo a adeiladwyd drwy ei raglen ddatblygu ei hun. Nid yw'n gwneud darpariaeth i ddarpar brynwyr cartrefi brynu eiddo ar y farchnad agored, ac nid yw'n cynnwys yr eiddo hwnnw a ddarperir gan bartneriaid cymdeithasau tai ledled y fwrdeistref sirol.

Gall darpar brynwyr cartref brynu eiddo trwy un o'r opsiynau canlynol:

 • Rhannu Ecwiti;
 • Rhanberchnogaeth; a
 • Rhanberchnogaeth Pobl Hŷn.

Nodir meini prawf ychwanegol ar gyfer pob opsiwn yn Atodiad 1.

Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i gyflwyno opsiynau newydd neu amrywio'r meini prawf ar gyfer opsiynau presennol ar fyr rybudd. Dim ond pan fydd cyfleoedd ariannu newydd yn dod ar gael a/neu pan fydd blaenoriaethau tai strategol y Cyngor yn cael eu hailystyried y bydd y Cyngor yn arfer yr hawl hon.

Ym mhob un o’r tri opsiwn bydd rhan y Cyngor yn yr eiddo yn cael ei sicrhau trwy bridiant cyfreithiol. Bydd y pridiant cyfreithiol yn cael ei ddileu pe bai’r prynwr cartref yn arfer ei hawl i brynu 100% o’i gartref neu fod y cartref yn cael ei werthu ar y farchnad agored – gweler adran 8.

Pwy all ymgeisio

Mae’r polisi hwn wedi’i anelu’n bennaf at brynwyr tro cyntaf gydag incwm isel i ganolig sydd eisiau perchentyaeth fforddiadwy, ac sy’n bodloni’r meini prawf cymhwyster. Mae paragraff

yn rhoi diffiniad o brynwr tro cyntaf at ddiben cymhwyso’r polisi hwn. Cynhwyswyd nifer cyfyngedig o eithriadau i’r meini prawf prynwyr tro cyntaf er mwyn galluogi’r Cyngor i fodloni ei ofynion statudol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Rhaid i'r darpar brynwr cartref allu fforddio ei ad-daliadau morgais.

Er mwyn cael ei ystyried yn gymwys o dan y polisi hwn, bydd angen i bob darpar brynwr cartref fodloni'r meini prawf canlynol:

 • yn 18 oed neu drosodd;
 • yn ddinesydd Prydeinig neu wedi cael statws sefydlog yn y DU;
 • yn brynwr tro cyntaf neu:
 • yn aelwyd newydd; er enghraifft, dechrau eto ar ôl i berthynas chwalu; neu
 • yn adleoli at ddibenion gwaith i ardal lle nad yw prisiau eiddo yn caniatáu ichi brynu cartref sy'n addas ar gyfer maint eich teulu;
 • dros 55 oed ac angen llety pobl hŷn; neu
 • yn berson anabl (neu'n byw gyda pherson anabl) sydd wedi'i asesu gan y Cyngor fel rhywun sydd angen tŷ hygyrch.
 • yn byw neu'n gweithio yn y fwrdeistref sirol, ar ôl gwneud hynny'n barhaus am y cyfnod 3 blynedd blaenorol1;
 • gydag incwm cartref gros o ddim mwy na £29,260 y flwyddyn ar gyfer person sengl heb blant neu £58,021 y flwyddyn ar gyfer holl fathau eraill o aelwydydd; ac
 • yn methu â phrynu eiddo ar y farchnad agored sy'n addas i'w hanghenion.

Ac eithrio personél sydd yn y broses o adael Lluoedd Arfog Prydain, cynfilwyr Lluoedd Arfog Prydain sydd wedi gadael y gwasanaethau yn y 3 blynedd diwethaf neu eu priod sydd wedi cael profedigaeth, y mae’n rhaid bod gan y naill neu’r llall gysylltiad lleol â’r fwrdeistref sirol yn flaenorol.

Ar gyfer ceisiadau ar y cyd, dim ond un o'r darpar brynwyr cartref sydd angen bodloni'r meini prawf gweithio neu breswylio.

Cyn cael cynnig y cyfle i brynu eiddo bydd angen i’r darpar brynwr cartref ddarparu:

 • tystiolaeth o gyngor ariannol annibynnol ar gynnyrch morgais, fforddiadwyedd ac ad-daliadau; a
 • thystysgrif/datganiad morgais mewn egwyddor gan fenthycwr a reoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Dim ond eiddo y mae'r Cyngor yn asesu sy'n addas i anghenion penodol eu haelwyd y bydd y darpar brynwr cartref yn cael ei brynu.

Yn ôl ei ddisgresiwn, gall y Cyngor ddewis hepgor y cyfan neu ran o’r meini prawf ym mharagraff 3.3 os yw’n fodlon:

 • bod angen tai dynodedig y gellid ei ddiwallu; neu
 • nad oes unrhyw bobl gymwys eraill yn aros.

Gwneud ymholiad

Gellir gwneud ymholiadau ar gyfer perchentyaeth cost isel trwy'r ffurflen arlein y gellir ei chyrchu trwy wefan Home Search Caerffili. Gellir cael cymorth i gwblhau'r ffurflen drwy dîm y Gofrestr Tai Cyffredin.

Bydd pob ymholiad yn cael ei asesu yn unol â'r meini prawf a nodir yn y polisi hwn.

Pan fo darpar brynwr cartref yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd, bydd yn derbyn llythyr gan y Cyngor yn eu hysbysu o ddyddiad eu hymholiad a’r gofyniad dangosol am ystafelloedd gwely (gweler Adran 7). Yna byddwn yn cysylltu â’r darpar brynwyr tai os daw eiddo a allai fod yn addas ar gael i’w prynu yn eu dewis ardal(oedd).

Ni fydd darpar brynwyr tai nad ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn cael eu hystyried ar gyfer tai a ddarperir o dan y polisi hwn. Mewn achosion o'r fath, bydd y Cyngor yn ysgrifennu i hysbysu'r rheswm/rhesymau dros yr anghymwystra.

Rhaid i ddarpar brynwyr tai hysbysu’r Cyngor am newidiadau yn eu hamgylchiadau sy’n debygol o effeithio ar eu gallu i brynu eiddo neu faint a math yr eiddo sydd ei angen, e.e. newidiadau yng nghyfansoddiad aelwydydd, newid cyfeiriad, newid mewn incwm neu statws cyflogaeth ac ati.

Bydd y wybodaeth a ddarperir gan y darpar brynwr cartref yn cael ei hadolygu gan y Cyngor ar y pwynt ymholi ac yna'n cael ei gwirio os daw eiddo addas ar gael.

Bydd yn ofynnol i unrhyw ddyledion anstatudol sydd wedi’u dileu ac sy’n ddyledus i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gael eu clirio gan y darpar brynwr cartref cyn cwblhau prynu’r eiddo, e.e. Treth y Cyngor, ôl-ddyledion rhent, mân ddyledion ac ati. Bydd dyledion sy'n ddyledus yn berthnasol i bob aelod o'r darpar aelwyd ac nid dim ond y darpar brynwr cartref.

Cyngor ariannol annibynnol

Prynu cartref yw un o'r ymrwymiadau ariannol mwyaf y bydd person yn ei wneud yn ystod ei oes. Mae'n hollbwysig, felly, cyn cael y cyfle i brynu eiddo sy'n cael ei werthu o dan y polisi hwn, bod y darpar brynwr cartref yn ceisio cyngor ariannol annibynnol o ansawdd da. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn adnabod y cynnyrch morgais cywir ar gyfer eu hamgylchiadau, yn deall y costau llawn sy’n gysylltiedig â pherchentyaeth ac yn gwirio eu bod yn gallu fforddio’r ad-daliadau morgais, a thrwy hynny gynyddu eu siawns o gynnal perchentyaeth. Bydd yn ofynnol i ddarpar brynwyr tai ddarparu tystiolaeth o gyngor pan fydd eiddo ar gael i'w brynu.

Gellir cael gafael ar fanylion cynghorwyr ariannol annibynnol o wefannau'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol neu Gyngor ar Bopeth.

Blaenoriaethu ymholiadau

Os oes mwy nag un darpar brynwr cartref yn mynegi diddordeb mewn eiddo, rhoddir blaenoriaeth ar gyfer eiddo a ddarperir drwy’r polisi hwn i’r bobl hynny, neu aelodau o’u darpar aelwyd, sy’n bodloni’n llawn y meini prawf cymhwysedd yn y drefn ganlynol:

 • Aelod presennol o'r Lluoedd Arfog Prydeinig sydd i fod i adael y Lluoedd Arfog neu yn y broses o wneud hynny, Cyn-filwr o’r Lluoedd Arfog (ar ôl gadael y lluoedd arfog o fewn y 3 blynedd diwethaf o gyflwyno’u cais) neu briod neu bartner sifil sydd wedi cael profedigaeth aelod o Luoedd Arfog Prydain a fu farw mewn gwasanaeth gweithredol o fewn y 3 blynedd diwethaf;
 • Person anabl neu hŷn sydd wedi’i asesu gan therapydd galwedigaethol y Cyngor fel rhywun sy'n byw mewn tŷ nad yw’n addas i’w anghenion. Mae pobl hŷn yn cael eu diffinio fel rhywun sy’n o leiaf 55 oed ac sydd angen tŷ a ddynodwyd gan y Cyngor ar gyfer byw diweddarach;
 • Gweithiwr allweddol sy'n byw neu'n gweithio yn y fwrdeistref sirol (gweler Atodiad 2);
 • Tenant i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili neu denant cymdeithas dai sy'n byw yn y fwrdeistref sirol a fyddai'n rhyddhau cartref cymdeithasol y nodwyd angen ar ei gyfer;
 • Pob grŵp arall o bobl.

Pan fydd mwy nag un darpar brynwr cartref yn bodloni'r meini prawf blaenoriaethu, rhoddir blaenoriaeth i'r rhai sydd â'r dyddiad ymholiad cynharaf.

Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i hepgor y meini prawf a amlinellir ym mharagraff 6.1 lle darperir eiddo gan y Cyngor at ddiben penodol, e.e. llety byw diweddarach neu dai hygyrch.

Gofyniad ystafelloedd gwely wedi’i gyfrifo

Wrth gwblhau eu ffurflen gais, bydd darpar brynwyr tai yn gallu mynegi dewis o ran ardal a math o eiddo, gyda maint yr eiddo i'w benderfynu gan y Cyngor ar sail fforddiadwyedd a chyfansoddiad presennol yr aelwyd. Er mwyn caniatáu ar gyfer twf aelwydydd neu i ddarparu ar gyfer angen meddygol neu gymorth, gall darpar brynwyr cartref brynu eiddo gydag un ystafell wely yn fwy na’r gofyniad ystafell wely a bennwyd iddynt, fel arfer hyd at uchafswm o 4 ystafell wely.

Nodir y meini prawf maint aelwydydd yn Atodiad 3.

Prynu ecwiti/cyfranddaliadau ychwanegol

Bydd perchnogion tai sydd wedi prynu eu cartref drwy’r polisi hwn yn gallu prynu ecwiti/cyfranddaliadau pellach yn eu cartref ar ôl cyfnod y cytunwyd arno, fel arfer 3 blynedd ar ôl y dyddiad prynu gwreiddiol. Rhaid prynu ecwiti/cyfranddaliadau mewn dognau o ddim llai na 10%. Pan fydd perchennog y tŷ yn cynyddu ei gyfran yn yr eiddo i 100%, bydd yn dod yn berchennog llwyr yn awtomatig.

Bydd gwerth prynu ecwiti neu gyfranddaliadau ychwanegol yn yr eiddo yn cael ei bennu gan brisiad marchnad agored o'r eiddo wedi'i ddiweddaru, a wneir gan brisiwr cofrestredig annibynnol Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a benodir yn briodol gan y Cyngor. Perchennog y cartref yn unig sy'n talu cost y prisiad ac unrhyw gostau cyfreithiol a ddaw i ran y Cyngor. Bydd perchennog y cartref hefyd yn gyfrifol am ffioedd cyfreithiol eu cyfreithiwr eu hunain. Bydd y broses sydd ei hangen i brynu ecwiti neu gyfranddaliadau ychwanegol yn cael ei nodi yn y pridiant cyfreithiol a fydd yn cael ei osod ar yr eiddo.

Os bydd anghydfod ynghylch gwerth yr eiddo, bydd y prynwr cartref a'r Cyngor ar y cyd yn penodi prisiwr y cytunwyd arno. Perchennog y cartref yn unig fydd yn talu cost y prisiad ac unrhyw gostau cyfreithiol a ddaw i ran y Cyngor.

Gwerthu eich cartref

Nid yw perchennog y tŷ yn gallu gwerthu ei gartref heb gael caniatâd y Cyngor yn gyntaf. Rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o'r bwriad i werthu'r eiddo. Mae maen prawf ar wahân yn berthnasol i'r bobl hynny sydd wedi sicrhau perchnogaeth lawn o'u cartref, gweler paragraff 9.9.

Yna ymgymerir â phrisiad i sefydlu gwerth presennol yr eiddo ar y farchnad agored. Bydd y prisiad yn cael ei gynnal gan brisiwr cofrestredig Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig annibynnol a benodwyd yn briodol gan y Cyngor. Perchennog y cartref yn unig fydd yn talu cost y prisiad.

Mae angen Tystysgrif Perfformiad Ynni gyfredol pan gaiff yr eiddo ei werthu. Bydd yn ofynnol i berchennog y tŷ gael Tystysgrif Perfformiad Ynni trwy aseswr domestig cofrestredig. Perchennog y tŷ fydd yn talu'r gost o gael y Dystysgrif Perfformiad Ynni.

Bydd gan y Cyngor ddeuddeg wythnos ar ôl derbyn hysbysiad i ddod o hyd i brynwr cartref addas i brynu'r eiddo. Os na ellir dod o hyd i brynwr cartref o fewn y cyfnod o ddeuddeg wythnos neu os yw'r Cyngor yn penderfynu peidio ag arfer ei opsiwn i brynu'r eiddo, gall perchennog y tŷ werthu'r eiddo ar y farchnad agored.

Rhaid i'r eiddo gael ei farchnata ar ei werth marchnad agored llawn, fel y pennir gan brisiwr cofrestredig Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig annibynnol. Mae angen i unrhyw werthiant arfaethedig am lai na'r gwerth marchnad agored llawn gael ei ystyried a'i gytuno ymlaen llaw gan y Cyngor.

Rhaid i berchennog y tŷ ad-dalu ecwiti/cyfran y Cyngor yn llawn ar ôl cwblhau’r gwerthiant. Mae gwerth yr ecwiti/cyfran mewn termau canrannol yn gysylltiedig â newidiadau yng ngwerth yr eiddo. Er enghraifft, os yw gwerth yr eiddo yn codi 10%, bydd gwerth yr ecwiti/cyfran yn codi 10%. Os nad yw gwerth yr eiddo yn cynyddu, bydd disgwyl i brynwr y cartref ad-dalu gwerth ariannol gwreiddiol yr ecwiti/cyfran.

Os canfyddir darpar brynwr cartref, gallant brynu’r eiddo naill ai ar sail rhanberchnogaeth neu ecwiti a rennir, yn dibynnu ar a gafodd y gwaith o adeiladu’r eiddo ei ariannu drwy ddefnyddio grant Llywodraeth Cymru. Mewn achosion o'r fath, bydd y meini prawf perthnasol a nodir yn Atodiad 1 yn berthnasol.

Bydd holl gostau'r Cyngor sy'n gysylltiedig â gwerthu'r eiddo yn cael eu talu gan y prynwr cartref yn unig ar ôl cwblhau'r gwerthiant.

Pan fyddant yn bwriadu gwerthu eu cartref, bydd yn ofynnol i berchnogion tai sydd wedi cwblhau pryniant llwyr gynnig yr eiddo i'r Cyngor, am bris y farchnad agored, cyn iddo gael ei hysbysebu ar werth. Bydd gan y Cyngor 28 diwrnod calendr i ymateb yn ffurfiol i'r cynnig hwn. Pan fo’r Cyngor yn gwrthod y cynnig i brynu’r eiddo neu’n methu ag ymateb o fewn yr amserlen benodedig, gall perchennog y tŷ werthu’r eiddo ar y farchnad agored heb gyfyngiad.

Ailforgeisio eich cartref

Gall perchennog y cartref ddewis ailforgeisio ei eiddo ar unrhyw adeg, yn amodol ar gymeradwyaeth gan ei fenthycwr. Pan fydd hyn yn golygu bod y Cyngor yn mynd i unrhyw gostau neu ffioedd cyfreithiol, bydd yn ofynnol i berchennog y tŷ ad-dalu'r holl gostau a gafwyd gan y Cyngor.

Lesddeiliaid

Gwerthir cartrefi gan y Cyngor naill ai ar sail rhydd-ddaliadol neu brydlesol. Pan fydd y cartref yn cael ei werthu ar sail lesddaliad bydd y Cyngor yn cadw perchnogaeth y rhydd-ddaliad.

Hyd y brydles a ddarperir gan y Cyngor fel arfer fydd 125 mlynedd. Yn ogystal â’r gost o brynu eiddo, bydd rhaid i’r lesddeiliad hefyd dalu rhent tir blynyddol a thâl gwasanaeth i’r Cyngor i dalu am gostau cynnal a chadw rhannau cyffredin o’r adeilad gan y Cyngor. Mae cost unrhyw wasanaethau rheoli a ddarperir gan y Cyngor yn gynwysedig yn y tâl gwasanaeth.

Mae hawl gan lesddeiliaid i ofyn am estyniad i gyfnod y brydles gan y Cyngor cyn belled ag y cydymffurfir â rhai amodau. Gall yr estyniad ychwanegu hyd at 90 mlynedd at y brydles bresennol. Bydd yr holl gostau sy'n gysylltiedig ag ymestyn y brydles, gan gynnwys y rhai a gaiff y Cyngor, yn cael eu talu gan y lesddeiliad. Lle na all y ddau barti gytuno ar gost ymestyn y brydles, gall y Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau osod y pris.

Cyfrifoldebau atgyweirio a chynnal a chadw

Perchennog y cartref sy’n gyfrifol am gadw ei gartref mewn cyflwr da. Mae hyn yn cynnwys talu am gost yr holl waith atgyweirio a chynnal a chadw i'w eiddo, yn fewnol ac yn allanol gan gynnwys gerddi, llwybrau, adeiladau allanol a therfynau, ac eithrio pan fo paragraff 12.4 yn berthnasol.

Os yw'r eiddo’n cael ei wasanaethu gan System Ddraenio Gynaliadwy (SDCau) sydd wedi’i lleoli o fewn cwrtil/ ffin yr eiddo ac sy’n gwasanaethu’r eiddo hwnnw’n unig, yna’r prynwr cartref fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r System Ddraenio Gynaliadwy. Os oes nodweddion o'r fath yn bodoli, bydd y rhain yn cael eu nodi'n glir ar gynllun gosodiad y plot a bydd y Gwerthwr yn darparu cynllun cynnal a chadw. Dylid nodi nodweddion o'r fath hefyd mewn chwiliadau Trawsgludo. Rhaid cynnal nodweddion o'r fath yn unol â'r cynllun cynnal a chadw a rhaid eu cadw ar yr eiddo.

Os yw'r eiddo'n cael ei wasanaethu gan Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) sydd hefyd yn gwasanaethu eiddo arall, neu sawl eiddo arall, y Cyngor fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw.

Os yw'r Cyngor wedi gosod addasiad ar gyfer person anabl yn yr eiddo, y teulu ac nid y Cyngor fydd yn gyfrifol am gynnal yr addasiad.

Os yw'r eiddo wedi ei brynu ar lesddaliad, bydd cost atgyweirio a chynnal a chadw strwythur yr adeilad ac, os yw’n berthnasol, atgyweirio a chynnal a chadw ardaloedd a rennir, yn cael eu gwneud gan y Cyngor neu ei asiant. Bydd costau atgyweirio a chynnal a chadw yn cael eu rhannu gyda’r lesddeiliaid a’u trosglwyddo i’r prynwr cartref ar ffurf tâl gwasanaeth lesddeiliad.

Gwella eich cartref

 • Ychwanegu heulfan;
 • Ychwanegu garej/porth car newydd;
 • Ychwanegu tramwyfa newydd ac ymyl palmant isel;
 • Ychwanegu porth;
 • Inswleiddiad wal geudod.
 • Gosod gwres canolog;
 • Gosod ffenestri/drysau gwydr dwbl;
 • Estyniad;
 • Trosi llofft;
 • Ystafell ymolchi newydd;
 • Cegin newydd wedi'i ffitio;

Os yw'r gwelliannau mawr yn arwain at godiad yng ngwerth yr eiddo, ar ôl gwerthu’r eiddo bydd gwerth y codiad yn cael ei rannu rhwng perchennog y tŷ a’r Cyngor yn unol â chanran yr ecwiti/cyfranddaliadau y maent yn berchen arnynt.

Isosod eich cartref

Dim ond pan fodlonir y meini prawf canlynol y bydd y Cyngor yn caniatáu isosod:

 • mae'r rheswm dros is-osod yn anochel ac nid yw er mwyn hapfuddsoddiad neu elwa;
 • mae'r is-lesddeiliad yn bodloni'r meini prawf ar gyfer ecwiti a rennir; ac
 • mae perchennog y tŷ yn isosod yr eiddo ar gytundeb cyfnod penodol.

Bydd y Cyngor yn codi ffi ar berchnogion tai i gydsynio i isosod. Mae'r ffi hon yn

daladwy wrth wneud cais. Codir tâl hefyd am geisiadau isosod ôl-weithredol.

Gall achosion o isosod yn groes i’r polisi hwn a/neu delerau ac amodau eich cwmni

morgais arwain at dorri contract ac yn y pen draw at i chi golli eich cartref.

Monitro ac adolygiad blynyddol

Bydd y Cyngor yn monitro'r ymholiadau perchentyaeth cost isel o bryd i'w gilydd i sicrhau effeithiolrwydd y polisi hwn a nodi a wahaniaethir yn erbyn unrhyw grwpiau a warchodir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 wrth weithredu'r polisi hwn.

Mae'r Cyngor yn cynnal adolygiad blynyddol o geisiadau i sicrhau bod pobl yn dymuno aros ar y rhestr ar gyfer perchentyaeth cost isel. Bydd dyddiad yr adolygiad ar neu'n agos at ben-blwydd dyddiad yr ymholiad. Ystyrir nad oes gan ddarpar brynwyr tai nad ydynt yn ymateb i’r broses adolygu ddiddordeb mwyach mewn prynu eiddo drwy’r polisi hwn, a distyrir eu hymholiad.

Atodiad 1: meini prawf opsiynau pci

Perchnogaeth a rennir

Ar gyfer eiddo a werthir gan y Cyngor ar sail rhanberchnogaeth gall y darpar brynwr cartref brynu rhwng 25%-75% o werth yr eiddo ar y farchnad agored trwy forgais ac, os yn berthnasol, cynilion. Ar y gyfran ecwiti nas gwerthwyd a gedwir gan y Cyngor, bydd y prynwr cartref yn talu rhent i'r Cyngor.

Ecwiti a rennir

Ar gyfer eiddo a werthir gan y Cyngor ar sail ecwiti a rennir, bydd disgwyl i’r darpar brynwr cartref brynu 70% o werth yr eiddo ar y farchnad agored gan ddefnyddio morgais ac, os yw’n berthnasol, cynilion. Bydd y 30% sy'n weddill yn cael ei gadw gan y Cyngor trwy fenthyciad ecwiti di-log. Yn wahanol i berchnogaeth a rennir, nid oes rhaid i’r prynwr cartref dalu rhent ar fenthyciad ecwiti’r Cyngor.

Perchnogaeth a rennir i bobl hŷn

Mae hwn ar gael i bobl 55 oed neu hŷn yn unig sydd eisiau symud i dŷ ymddeoliad. I fod yn gymwys, mae'n rhaid i bobl naill ai fod eisiau trosglwyddo o'u cartref presennol i un maint mwy priodol, neu mae'r Cyngor yn barnu nad yw eu cartref bellach yn addas ar gyfer eu hanghenion. Bydd y darpar brynwr cartref fel arfer yn prynu rhwng 25% a 75% o werth yr eiddo trwy forgais a/neu gynilion. Ar y gyfran sy'n weddill, maent yn talu rhent i'r Cyngor. Unwaith y bydd y prynwr cartref yn prynu 75% o'i gartref, nid oes unrhyw rent yn daladwy ar y gyfran sy'n weddill. Bydd angen i ddarpar berchnogion tai sy'n berchen ar gartref ar hyn o bryd werthu'r eiddo hwnnw cyn y gallant brynu eiddo.

Y gyfran uchaf a ganiateir o dan yr opsiwn hwn yw 75%.

Atodiad 2: gweithwyr allweddol

 • personél sifil y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) (h.y. staff clinigol, swyddogion heddlu'r Weinyddiaeth Amddiffyn a staff mewn lifrai yn y Gwasanaeth Tân ac Amddiffyn);
 • staff clinigol a gyflogir gan y GIG (ac eithrio meddygon a deintyddion);
 • staff rheng flaen yr heddlu (sifiliaid);
 • staff swyddogion traffig yr Asiantaeth Priffyrdd; • seicolegwyr addysg ALl;
 • therapyddion ALl (gan gynnwys therapyddion galwedigaethol a therapyddion lleferydd ac iaith); • gweinyddesau meithrin ALl/AALl/GIG;
 • gweithwyr cymdeithasol ALl/AALl/GIG; • swyddogion heddlu a swyddogion cymorth cymunedol; • swyddogion carchar a rhai staff gwasanaeth carchardai mewn carchardai; • swyddogion prawf;
 • gweithwyr gofal cymdeithasol a chartref;
 • athrawon, gan gynnwys athrawon addysg bellach ac athrawon blynyddoedd cynnar/meithrin/cynorthwywyr addysgu; a
 • staff mewn lifrai, islaw y brif lefel, yn y gwasanaethau tân ac achub.

Yn achos pryniannau ar y cyd, dim ond un o'r darpar brynwyr tai sydd angen bod yn weithiwr allweddol.

Rhaid i bob gweithiwr allweddol gael ei gyflogi yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru.

Mae'r rhestr yn hollgynhwysfawr ac yn nhrefn yr wyddor. Nid yw'n pennu blaenoriaeth rhwng unrhyw grŵp o weithwyr allweddol.

Nid yw’r bobl hynny a gyflogir dros dro wedi’u cynnwys yn y diffiniad o weithiwr allweddol oni bai bod o leiaf 12 mis ar ôl ar eu contract pan fyddant ar fin cwblhau eu pryniant cartref.

Atodiad 3: gofyniad ystafelloedd gwely wedi’i gyfrifo

Household Composition Gofyniad Ystafelloedd Gwely wedi’i Gyfrifo
Oedolyn 18 oed neu hŷn 1 ystafell wely*
Oedolyn 18 oed neu hŷn ynghyd ag 1 plentyn* 2 ystafell wely*
Oedolyn 18 oed neu hŷn ynghyd â 2 blentyn o dan 10 oed 2 ystafell wely*
Oedolyn 18 oed neu hŷn ynghyd â 2 blentyn o’r un rhyw o dan 16 oed 2 ystafell wely*
Oedolyn 18 oed neu hŷn ynghyd â 3 phlentyn 3 ystafell wely*
Oedolyn 18 oed neu hŷn ynghyd â 4 o blant (4 plentyn o dan 10 oed) 3 ystafell wely*
Oedolyn 18 oed neu hŷn ynghyd â 4 o blant (2 blentyn o’r un rhyw o dan 16 oed ynghyd â 2 blentyn arall o’r un rhyw dan 16 oed) 3 ystafell wely*
Oedolyn 18 oed neu hŷn ynghyd â 4 o blant (2 blentyn o dan 10 oed a 2 blentyn o’r un rhyw o dan 16 oed) 3 ystafell wely*
Oedolyn 18 oed neu hŷn ynghyd â 4 o blant (gyda ffurf teulu heblaw'r un a restrir uchod) 4 ystafell wely
Cwpl sy'n oedolion (priod neu ddibriod) 1 ystafell wely*
Cwpl sy'n oedolion ac 1 plentyn (priod neu ddibriod) 2 ystafell wely*
Cwpl sy’n oedolion (priod neu ddibriod) ynghyd â 2 o blant o dan 10 oed 2 ystafell wely*
Cwpl sy’n oedolion (priod neu ddibriod) ynghyd â 2 blentyn o’r un rhyw o dan 16 oed 2 ystafell wely*
Cwpl sy'n oedolion (priod neu ddibriod) ynghyd â 3 o blant 3 ystafell wely*
Cwpl sy’n oedolion (priod neu ddibriod) ynghyd â 4 o blant (4 plentyn o dan 10 oed) 3 ystafell wely*
Cwpl sy’n oedolion (priod neu ddibriod) ynghyd â 4 o blant (2 blentyn o’r un rhyw dan 16 oed ynghyd â 2 blentyn arall o’r un rhyw dan 16 oed) 3 ystafell wely*
Cwpl sy’n oedolion (priod neu ddibriod) ynghyd â 4 o blant (2 blentyn o dan 10 oed a 2 blentyn o’r un rhyw o dan 16 oed) 3 ystafell wely*
Cwpl sy'n oedolion (priod neu ddibriod) ynghyd â 4 o blant (gyda ffurf teulu heblaw'r rhai a restrir uchod) 4 ystafell wely

*Er mwyn caniatáu ar gyfer twf aelwydydd neu i ddarparu ar gyfer angen meddygol neu gymorth, gall darpar brynwyr cartref brynu eiddo sydd un ystafell wely yn fwy na’r gofyniad ystafell wely a gyfrifwyd, hyd at uchafswm o 4 ystafell wely, yn amodol ar eu gallu i fforddio’r ad-daliadau morgais