Diogelu tirfeddianwyr

Mae'r Map a'r Datganiad Diffiniol yn dystiolaeth bendant yn y gyfraith ar gyfer bodolaeth hawl dramwy gyhoeddus.  Felly, maent yn dangos beth yw hawl dramwy, ond nid yr hyn nad yw'n hawl dramwy.  Felly, mae'n bosibl ceisio Gorchymyn Addasu i ddiwygio'r Map a'r Datganiad Diffiniol i ychwanegu hawliau tramwy cyhoeddus ychwanegol.

Gall tirfeddianwyr atal y broses hon i ryw raddau mewn sawl ffordd, a'r pwysicaf ohonynt yw drwy ddarparu map a datganiad i’r Awdurdod Lleol yn nodi'r ffyrdd (os o gwbl) y maent wedi'u neilltuo fel priffyrdd.

Datganiadau a Chynlluniau Statudol a wnaed o dan Adran 31(6) Deddf Priffyrdd 1980

Mae'r ddarpariaeth gyfreithiol hon yn caniatáu i dirfeddianwyr nodi eu bwriad i BEIDIO â neilltuo unrhyw hawliau tramwy cyhoeddus newydd dros eu daliadau tir. Canlyniad hyn yw negyddu unrhyw geisiadau am Orchymyn Addasu yn y dyfodol ar gyfer 'penodiad tybiedig' llwybrau ychwanegol, yn seiliedig ar dystiolaeth defnyddwyr ar ôl y dyddiad adneuo.  Fodd bynnag, ni all negyddu tystiolaeth cyn dyddiad yr adneuo.

Mae’r adnau i ddechrau ar ffurf:

(i) cynllun o’r daliad tir, sy'n dangos ei leoliad a'i ffiniau ac unrhyw hawliau tramwy cyhoeddus presennol (p'un a ydynt wedi'u cofnodi ar y Map Diffiniol ai peidio ar hyn o bryd), ynghyd â
(ii) datganiad wedi'i lofnodi yn datgan nad oes gan y tirfeddiannwr unrhyw fwriad i neilltuo llwybrau cyhoeddus pellach. Rhaid i Ddatganiad Statudol ddilyn hyn i'r un perwyl o fewn 10 mlynedd ac ar gyfnodau o 10 mlynedd wedi hynny.

Datganiadau a Chynlluniau Statudol a wnaed o dan Adran 31(6) Deddf Priffyrdd 1980 (PDF)

Cysylltwch â ni