Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Tocynnau tymor

Mae tocynnau tymor yn ffordd gyfleus i barcio a gallant arbed arian i chi oddi ar eich ffioedd talu ac arddangos dyddiol.

Sut ydw i'n prynu neu'n adnewyddu tocyn tymor?

Rhaid i chi lenwi ffurflen gais am docyn tymor a rhestrir y rhain isod ar gyfer pob maes parcio.

Cyhoeddir pob tocyn tymor ar y cyd â'n telerau ac amodau (PDF).

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau ynghyd â'r taliad gofynnol i: Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG.

Coed Duon

Bargod

Caerffili

Cyhoeddir pob tocyn tymor ar y cyd â'n telerau ac amodau (PDF).

Anfonwch y ffurflen gais atom gyda'ch taliad. 

Pa mor hir fydd yn cymryd i gyhoeddi'r tocyn?

Mae'n cymryd o leiaf 7 diwrnod gwaith i ni gyhoeddi tocyn tymor a'i bostio atoch.  Bydd yn ddilys o'r dyddiad y caiff ei gyhoeddi, nid y dyddiad prynu.

Gaf i ddefnyddio fy nhocyn tymor mewn unrhyw gerbyd?

Mae tocynnau tymor yn ddilys ar gyfer y man parcio a'r cerbyd a nodir ar flaen y tocyn yn unig.

Beth os bydd fy nhocyn tymor yn cael ei golli neu ei ddwyn?

Rydym yn gallu ailddosbarthu tocyn tymor sydd wedi'i golli neu sydd wedi'i ddwyn. Rhaid i chi lenwi ffurflen gais newydd ac anfon dogfennau ategol i ni os yn berthnasol yn yr un modd â phrynu tocyn tymor newydd. Codir tâl o £ 5 am hyn.

Beth os byddaf yn newid fy ngherbyd?

Os byddwch yn newid eich cerbyd, bydd angen tocyn tymor newydd arnoch chi.

Bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais newydd a dewis y blwch ar gyfer 'newid cerbyd/tocyn dros dro ar gyfer cerbyd amgen'. Rhaid gofyn am hyn o flaen llaw a bydd angen i chi ddychwelyd eich hen docyn tymor gyda'r ffurflen gais. Codir tâl o £ 5 am y gwasanaeth hwn.

Sut ydw i'n canslo neu rhoi'r gorau i'm tocyn tymor?

Anfonwch eich trwydded i ni yn:

Gwasanaethau Peirianneg
Cyfadran yr Amgylchedd
Tŷ Penallta
Ystrad Mynach
Hengoed
Caerffili CF82 7PG

Cysylltwch â ni

Related Pages

Mannau parcio’r cyngor