Cefn Glas

Adroddiad Monitro Contract

  • Enw'r darparwr: Pobl
  • Enw'r gwasanaeth gofal ychwanegol: Cefn Glas
  • Dyddiad yr ymweliad: 23 Ionawr 2024 – ymweld â’r swyddfa, 24 Ionawr 2024 – ymweld â thenantiaid
  • Swyddog ymweld: Caroline Roberts, Swyddog Monitro Contractau
  • Yn bresennol: Linda Craven, Rheolwr Cofrestredig / Lesa Mabbitt, Rheolwr Cynllun

Cefndir

Mae Cefn Glas yn adeilad pwrpasol wedi'i leoli yn nhref Coed Duon. Y darparwr yw Pobl ac maen nhw'n darparu cymorth a gofal i rai o’r tenantiaid sy’n byw yn yr eiddo.

Mae’r amrywiaeth o dasgau gofal a chymorth sy'n cael eu cyflawni gan Pobl o dan y contract yn cynnwys gofal personol (er enghraifft cymorth i ymdrochi, ymolchi, gwisgo, cymryd meddyginiaeth, mynd i’r toiled), gofal maethol (er enghraifft cymorth gyda bwyta ac yfed, paratoi bwyd a diod, a monitro cymeriant bwyd a diod), gofal o ran symud (er enghraifft cymorth i fynd i mewn ac allan o’r gwely, symud yn gyffredinol), a gofal domestig (er enghraifft cymorth gyda glanhau, siopa, gwaith tŷ arall, trefnu apwyntiadau). Mae staff ar y safle bob amser, ac mae pobl sy'n byw yng nghynllun tai lloches Cefn Glas yn gallu cysylltu â nhw ar unrhyw adeg trwy ddefnyddio system galw, Tunstall.

Yn dibynnu ar y canfyddiadau yn yr adroddiad, bydd y darparwr yn cael camau unioni a datblygiadol i'w cwblhau. Camau unioni yw'r rheini y mae'n rhaid eu cwblhau (yn unol â Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) neu gontract y Cyngor), a gweithredoedd datblygiadol yw argymhellion arfer da.

Cynhaliwyd yr ymweliad monitro diwethaf ym mis Tachwedd 2023, pan nodwyd camau unioni a gweithredoedd datblygiadol:

Camau unioni

Gwybodaeth fanwl i'w chofnodi yn y cynlluniau personol ynghylch nodau/canlyniadau y cytunwyd arnyn nhw, sut mae'r rhain yn cael eu nodi, eu cynorthwyo a'u hadolygu. Fersiwn 2 o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a manyleb y gwasanaeth ar gyfer Darpariaeth Gwasanaeth Gofal Ychwanegol. Amserlen – ar unwaith ac yn barhaus. Wedi'i gyflawni'n rhannol.

Staff i ddangos tystiolaeth mewn cofnodion dyddiol bod iechyd croen yn cael ei wirio yn unol â'r cynllun gofal. (Rheoliad 21, Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol). Amserlen: Ar unwaith ac yn barhaus. Wedi'i gyflawni.

Camau datblygiadol

Ystyried rhoi enwau staff ar logiau dyddiol oherwydd bod rhai llofnodion yn annarllenadwy at ddibenion archwilio/archwilio. Heb ei gyflawni – roedd rhai llofnodion yn dal yn annarllenadwy ar gyfer y Swyddog Ymweld.

Pob asesiad risg i'w lofnodi a'i ddyddio gan yr Aseswr. Wedi'i gyflawni.

Canfyddiadau

Unigolyn Cofrestredig a Rheolwr Cofrestredig

Rhannwyd Datganiad o Ddiben Pobl gyda’r Swyddog Monitro a dywedodd fod y Datganiad wedi cael ei adolygu ddiwethaf ym mis Hydref 2023. Argymhellir bod y ddogfen yn cael ei hadolygu o leiaf unwaith y flwyddyn neu pan fydd newidiadau’n digwydd. Mae’r Datganiad o Ddiben yn rhoi gwybodaeth fanwl i’r darllenydd ynghylch pwy sy’n rheoli’r cynllun, yr amrywiaeth o anghenion y gall Pobl gynorthwyo gyda nhw, sut y darperir gwasanaeth i unigolion, staffio, cyfleusterau, llywodraethu a threfniadau monitro.

Mae'r Unigolyn Cyfrifol yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Cofrestredig, y Cyfarwyddwyr Cynorthwyol a'r Cyfarwyddwr Gofal.

O ran cynlluniau wrth gefn ar gyfer cyflenwi rheolwyr, byddai Pobl yn adrodd ar y ddau achos i Arolygiaeth Gofal Cymru pe byddai rheolwr yn absennol am fwy na 28 diwrnod. Yn absenoldeb yr Unigolyn Cyfrifol, byddai Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr ardal yn cymryd cyfrifoldeb dros rannau o rôl yr Unigolyn Cyfrifol gyda chymorth gan Arweinydd Diogelu Pobl. Pe byddai Rheolwr Cofrestredig yn absennol, byddai Pobl yn defnyddio Rheolwr Cofrestredig eraill yn yr ardal i helpu gyda’r llwyth gwaith, a phe byddai’r absenoldeb hwn am gyfnod estynedig, byddai Pobl yn recriwtio ar gyfer swydd Rheolwr Cofrestredig dros dro.

Roedd gwybodaeth a ddaeth i law gan y Cyfarwyddwr Cynorthwyol a Gwasanaeth Pobl Hŷn yn dangos bod y Polisi a'r Gweithdrefnau yn gyfredol a bod amserlen ar waith ar gyfer unrhyw adnewyddu.

Mae teledu cylch cyfyng yn parhau i gael ei ddefnyddio ar safle Cefn Glas gydag arwyddion priodol yn hysbysu unigolion/ymwelwyr. Fodd bynnag, nid yw ar waith o fewn fflatiau tenantiaid unigol.

Nid oes gan y gwasanaeth staff na thenantiaid sy'n siarad Cymraeg. Fodd bynnag, fel sefydliad, mae gan Pobl weithwyr sy'n siarad Cymraeg a fyddai'n cynorthwyo pe byddai'r Gymraeg yn ddewis cyfrwng cyfathrebu. Hefyd, mae'r darparwr yn gallu darparu dogfennaeth/arwyddion dwyieithog yn Gymraeg.

Mae'r Unigolyn Cyfrifol yn cynnal ymweliadau Rheoliad 73 bob chwarter er mwyn gwirio ansawdd a chydymffurfiaeth y gwasanaeth; felly, mae'r Unigolyn Cyfrifol yn ymweld â gwasanaethau o fewn ardal Partneriaeth Gwent. Rhannwyd y pedwar adroddiad chwarterol diwethaf gyda'r Swyddog Ymweld. Gwelwyd bod yr adroddiadau'n fanwl ac, yn ystod yr ymweliadau, mae'r Unigolyn Cyfrifol yn parhau i siarad ag unigolion sy'n byw yn y gwasanaethau a hefyd aelodau o'r teulu. Cyfeirir at yr arolygon ansawdd a gyhoeddwyd a'r adborth a ddaeth i law; gwallau meddyginiaeth; pryderon diogelu a'u canlyniadau; cwympiadau; archwiliadau ac arolygiadau. Mae'r Unigolyn Cyfrifol yn edrych ar oruchwyliaeth staff, cynlluniau personol a nodau/canlyniadau personol, cadw staff ac ati.

Os bydd unrhyw feysydd sy'n peri pryder, gwneir argymhellion gan yr Unigolyn Cyfrifol a bydd y rhain yn cael eu gweithredu mewn modd amserol.

Dywedodd Rheolwr y Cynllun ei bod yn teimlo ei bod yn cael ei chynorthwyo gan ei Hunigolyn Cyfrifol a bod dyddiadau wedi'u hamserlennu i'r Unigolyn Cyfrifol ymweld â'r cynllun.

Dogfennaeth

Cyn yr ymweliadau monitro, nid oedd y Swyddog Monitro wedi cael gwybod am unrhyw bryderon neu gwynion am y gwasanaeth a ddarperir gan Cefn Glas.

Yn ystod yr ymweliad monitro, edrychwyd ar ffeiliau tri tenant.

Ar adeg yr ymweliad, o'r tair ffeil yr edrychwyd arnyn nhw, dim ond un oedd yn cynnal asesiad cyn-derbyn, a hynny oherwydd bod un unigolyn wedi byw ar safle Cefn Glas ers nifer o flynyddoedd ac, felly, roedd y ddogfennaeth wedi'i harchifo. Gyda'r ail, dywedodd yr Arweinydd Tîm nad oedd wedi'i argraffu.

Rhennir gwybodaeth gyda'r cynllun drwy'r Awdurdod Lleol a'i Gynllun Gofal a Chymorth. Mae’r cynllun yn disgrifio'r hyn y bydd yr unigolyn angen cymorth gydag ef, hynny yw symud, gofal personol, meddyginiaeth. Nodir hefyd eu hoffterau a'u cas bethau. Bydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth bersonol am yr unigolyn, gan gynnwys hanes bywyd ac ati.

Gwelwyd bod yr wybodaeth o Gynllun Gofal yr Awdurdod Lleol wedi’i throsglwyddo i Gynllun Personol Pobl ym mhob un o’r tair ffeil. Roedd yr wybodaeth yn fanwl ac wedi'i hysgrifennu yn y person cyntaf, gydag unigolion yn llofnodi'r cynllun i ddangos eu bod nhw wedi cymryd rhan yn ei ddatblygu. Nid yw un unigolyn yn gallu arwyddo'r ddogfen, ac roedd yn gadarnhaol nodi bod hyn wedi'i ddogfennu drwy'r ffeil.

Roedd y ddwy ffeil hefyd yn dangos bod yr unigolion yn cael y cyfle i ddarparu’r amseroedd galw o’u dewis, ac roedd y rhain yn cyfateb i’r llyfrau log pan arsylwyd arnyn nhw.

Roedd gan y ddwy ffeil broffil un dudalen am yr unigolyn a oedd yn amlinellu meysydd megis 'Yr hyn mae pobl yn ei werthfawrogi amdanaf i', 'Yr hyn rydw i'n gallu ei wneud yn dda', 'Yr hyn sy'n bwysig i mi' a 'Sut i fy helpu' ac ati. Mae hyn yn rhoi'r wybodaeth briodol i'r darllenydd i ddechrau sgwrs gyda'r unigolyn a thawelu ei feddwl.

Gwelwyd bod Cynlluniau Personol yn fanwl ac wedi'u hysgrifennu yn y person cyntaf. Rhannwyd y Cynlluniau Personol ddisgrifiad o bob ymweliad, gan amlinellu sut i fynd i mewn i'r fflat, sut mae'r tenant yn dymuno cael ei gyfarch, sut i ddarparu cymorth ar gyfer yr ymweliad penodol hwnnw a'i ddewisiadau unigol. Cofnodwyd bod un tenant yn hoffi rhuthro drwy'r ymweliadau; fodd bynnag, mae staff i atgoffa'r tenant bod amser ac nad oes angen brysio.

Ar adeg yr ymweliad, roedd y ddwy ffeil yn dangos bod adolygiadau amserol wedi'u cynnal; fodd bynnag, argymhellir bod angen rhagor o dystiolaeth i ddangos bod yr unigolion wedi cymryd rhan yn y broses adolygu.

Arsylwyd Asesiadau Risg priodol ar gyfer dwy o'r ffeiliau, h.y. cynlluniau Symud a Thrin interim, Meddyginiaeth, Epilepsi.

Darllenodd y Swyddog Monitro 2 wythnos o gofnodion dyddiol ar gyfer y tri thenant. Nodwyd bod staff yn cofnodi pa gymorth a ddarparwyd neu a wrthodwyd a gwelwyd bod yr holl gofnodion wedi'u dyddio a'u llofnodi heb unrhyw fylchau wedi'u nodi.

Yn ystod yr ymweliad diwethaf, sylwyd bod gweithwyr cymorth yn llofnodi'r cofnodion dyddiol, ac nid oedd rhai llofnodion bob amser yn ddarllenadwy. At ddibenion archwilio, gofynnwyd i'r rheolwr cynllun ofyn i staff argraffu eu henwau. Mae hyn yn parhau oherwydd, yn ystod yr ymweliad monitro hwn, roedd rhai llofnodion yn parhau i fod yn annarllenadwy.

Wrth gymharu’r amseroedd cynlluniedig y cytunwyd arnyn nhw gan yr unigolyn â’r rhai a gofnodwyd yn y cofnodion dyddiol, sylwyd bod yr union amseroedd a gynlluniwyd yn gyson, ar y cyfan, ar gyfer y tenantiaid a oedd yn cael cymorth. Gwelwyd bod rhai ymweliadau ychydig yn gynt na'r disgwyl ar gyfer un unigolyn; fodd bynnag, ni chodwyd unrhyw bryderon mewn perthynas â hyn gan eu cynrychiolydd.

Cesglir y cofnodion dyddiol yn wythnosol gan y tîm rheoli yng nghynllun Cefn Glas a'u harchwilio am unrhyw wallau. Mae manylion yn cael eu gwirio, h.y. amseroedd meddyginiaeth, galwadau Tunstall, hyd ymweliadau ac ati. Unwaith y bydd yr archwiliad wedi'i gwblhau, bydd yr aelod tîm yn llofnodi'r cofnodion wythnosol i ddangos bod archwiliad wedi'i gynnal a gwelwyd hyn yn ystod yr ymweliad.

Mae llyfr trosglwyddo ar gael a chaiff unrhyw broblemau eu cofnodi yn y llyfr, h.y. unrhyw denant sydd angen meddyginiaeth ychwanegol, cwympiadau, tenantiaid newydd ac ati. Hefyd, mae yna lyfr sy’n cofnodi holl alwadau Tunstall a bwrdd gwyn sy’n amlygu’r tenantiaid hynny sydd yn yr ysbyty ac unrhyw newidiadau y mae angen i staff fod yn ymwybodol ohonyn nhw.

Meddyginiaeth

Mae rhai unigolion yn cael cymorth gyda meddyginiaeth, a gwneir hyn yn unol â Pholisi Meddyginiaeth Pobl. Mae unigolion yn llofnodi cytundeb os ydyn nhw'n dymuno cael cymorth gyda'u meddyginiaeth. Wrth edrych ar ddwy siart Cofnod Rhoi Meddyginiaeth ar wahân, nodwyd bwlch ar un. Trafodwyd hyn gyda Rheolwr y Cynllun a'r Arweinydd Tîm.

Monitro Ymweliadau

Mae gan y cynllun ffolder trosglwyddo ar waith ac, yn ystod y broses o drosglwyddo o un sifft i'r un nesaf, caiff unrhyw faterion a gofnodir yn y ddogfennaeth eu trafod gyda’r rhai sy’n dod ar y sifft, h.y. unrhyw bryderon o’r sifft flaenorol, gofyniad am ragor o feddyginiaeth, unrhyw gwympiadau, tenantiaid newydd.

Dywedwyd wrth y Swyddog Ymweld nad oedd unrhyw ymweliadau wedi'u methu o fewn y 12 mis diwethaf.

Mae system ar alwad ar waith. Mae gan staff ffonau symudol a gall unigolion ffonio am gymorth drwy ddefnyddio system Tunstall. Bydd staff yn rhoi gwybod i'r swyddfa os ydyn nhw'n hwyr ar gyfer ymweliad ac, yn ei dro, cynghorir tenantiaid unigol. Dywedodd yr Arweinydd Tîm fod holl staff y swyddfa yn parhau i fod wrth law i gynnig cymorth pan fo angen.

Mae'r Arweinydd Tîm yn archwilio ymweliadau cynlluniedig yn erbyn yr ymweliadau gwirioneddol i sicrhau bod amseroedd yn gyson ar gyfer y tenantiaid sy'n cael cymorth. Pe bai'n amlwg bod tueddiad bod staff yn treulio mwy o amser gydag unigolyn neu lai o amser, yna mae achosion unigol yn cael eu trafod gyda'r gweithiwr cymdeithasol penodedig naill ai i gynyddu'r amser neu leihau'r amser. Bydd materion o'r fath yn cael eu trafod gyda'r tenant er mwyn iddo gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae aelod o staff ar y safle bob amser, gan gynnwys sifft breswyl yn ystod y nos.

Mae’n bwysig cynnal cysondeb gofalwyr ac, wrth edrych ar y cofnodion dyddiol ac amseroedd y rota ar gyfer aelodau staff, nodwyd bod cysondeb cyffredinol yn cael ei gynnal ac o fewn trothwy cytundebol yr Awdurdod Lleol.

Ffeiliau Staff

Edrychwyd ar ddwy ffeil staff yn ystod y broses fonitro, ac roedd y ddwy ffeil yn cynnwys 2 eirda ysgrifenedig. Dim ond un ffeil oedd â disgrifiad swydd, ffurflenni cais manwl (nid oedd bylchau mewn cyflogaeth) ac roedd y ddwy yn cynnwys cofnodion o'r cyfweliadau. Er nad oedd unrhyw ymarferion na senarios ysgrifenedig, nodwyd bod Pobl yn defnyddio system sgorio wrth gyfweld.

Cedwir Cytundebau Cyflogaeth Unigol yn y Brif Swyddfa yn yr adran Adnoddau Dynol, felly, ni arsylwyd ar y rhain gan y Swyddog Monitro. Roedd y ffeiliau'n cynnwys ffotograffau o'r aelodau staff unigol. Roedd y ddwy ffeil hefyd yn cynnwys tystysgrifau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ac ni chodwyd unrhyw faterion.

Roedd tystiolaeth bod gan y staff broses gysgodi ystyrlon a gwelwyd eu bod nhw'n cael eu cymeradwyo gan y mentor. Roedd ansawdd aelodau'r staff yn cael ei wirio o ran cadw amser, gwisg, rhyngweithio â thenantiaid, symud a thrin, rheoli heintiau a chwblhau'r cofnodion dyddiol unigol.

Cynhelir hapwiriadau bob tri mis oni bai bod meysydd sy'n peri pryder. Os bydd pryderon yn cael eu codi/hamlygu, bydd amlder yr hapwiriadau yn cynyddu. Yn ystod yr hapwiriadau, arsylwir ar wisg, cwblhau dogfennaeth, tystiolaeth o hunaniaeth, gwaredu cynhyrchion ymataliaeth, offer symud a thrin, rhyngweithio ac ati, a chofnodir adborth.

Gwelwyd bod y trefniadau goruchwylio staff yn gyfredol ac yn cael eu cynnal bob 3 mis neu'n gynt os oes unrhyw bryderon. Cynhelir sesiynau goruchwylio un i un gyda’r staff ac, yn ystod y rhain, trafodir pynciau amrywiol, er enghraifft, problemau gyda galwadau, gwyliau blynyddol, salwch, trothwyon, dysgu a datblygu, asesiadau cymhwysedd, unrhyw faterion personol ac ati.

Arsylwyd y matrics hyfforddi a gwelwyd ei fod yn gyfredol ar gyfer yr holl hyfforddiant gorfodol h.y. Symud a Thrin, Rheoli Heintiau, Hylendid Bwyd, Diogelu, Cymorth Cyntaf, gyda staff yn dilyn hyfforddiant ychwanegol i ddiwallu anghenion yr unigolion y maen nhw'n eu cynorthwyo, h.y. ffiniau proffesiynol, gallu meddyliol, gweithio ar uchder, seiberddiogelwch i enwi dim ond rhai.

Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, mae dau aelod o staff wedi gadael y sefydliad i gychwyn gyrfaoedd newydd.

Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, Rheoliad 38, yn nodi y dylid cynnal cyfarfodydd staff rheolaidd (o leiaf chwe chyfarfod y flwyddyn), y dylid eu cofnodi a bod camau priodol yn cael eu cymryd o ganlyniad iddyn nhw. Gwelwyd bod cyfarfodydd tîm yn cael eu cynnal yn rheolaidd, gydag amrywiaeth o eitemau ar yr agenda, h.y. cofnodion dyddiol (llyfrau cofnodion), ffurflenni 'na cheisier dadebru cardio-anadlol', tenantiaid, adolygiadau gyda gweithwyr proffesiynol eraill, derbyniadau i ysbytai, amseroedd ymweliadau ac ati.

Adborth Aelodau Staff

Fel rhan o'r broses fonitro, siaradwyd ag un aelod o staff a gofynnwyd cyfres o gwestiynau.

Dywedodd yr aelod o staff ei fod yn teimlo bod ganddo ddigon o amser i ddarparu'r gofal y mae angen iddo ei ddarparu a theimlai fod y system rota yn gweithio'n dda.

Dywedodd yr aelod o staff ei fod yn teimlo ei fod yn cael ei gynorthwyo gan ei oruchwyliwr a dywedodd ei fod wedi gweithio yn y cynllun am y 5 mlynedd diwethaf. Teimlai'r aelod o staff ei fod wedi cael cyfnod sefydlu, cysgodi a hyfforddiant priodol, gyda dogfennaeth briodol yn y fflatiau unigol. Dywedodd, os oedd ganddo unrhyw amheuaeth ynghylch pa gymorth oedd ei angen, y byddai'n gofyn i staff y swyddfa am gyngor ac arweiniad.

Pan gafodd yr opsiwn i roi unrhyw sylwadau eraill, dywedodd yr aelod o staff ei fod “yn gwmni gwych i weithio iddo”.

Adborth Tenantiaid

Cyfwelwyd pedwar tenant fel rhan o'r broses fonitro a gofynnwyd cyfres o gwestiynau i bob tenant.

Dangosodd un tenant ei waith celf yn eiddgar i'r Swyddog Ymweld, sydd hefyd yn cael ei arddangos ym mhob rhan o adeilad y cynllun. Dywedodd yr unigolyn, os yw gofalwyr yn hwyr i'w gynorthwyo, mai'r rheswm dros hynny fel arfer yw bod angen cymorth ar rywun arall. Dywedodd y tenant ei fod wedi ymgartrefu'n dda a'i fod wedi bod yn byw yno ers 6 blynedd a dymunodd iddo symud yno'n gynt.

Nid oedd yr un o'r pedwar unigolyn y siaradwyd â nhw wedi codi cwyn.

Dywedodd y pedwar unigolyn fod gofalwyr yn rhoi cyfle iddyn nhw wneud eu dewisiadau eu hunain. Mae’r gofalwyr bob amser yn dangos hyder wrth gynorthwyo’r tenantiaid, a hysbyswyd y Swyddog Ymweld bod ganddyn nhw amser bob amser i sgwrsio gyda’r unigolion wrth eu cynorthwyo.

Mae'r staff cymorth yn gwisgo cerdyn hunaniaeth a dywedodd y pedwar unigolyn fod y staff gofal yn eu trin ag urddas a pharch. Am y rhan fwyaf o'r amser, dywedodd yr unigolion fod ganddyn nhw'r un staff gofal.

Y sylwadau a wnaed am y cynllun a’r staff cymorth oedd, “Ffab. Methu canmol digon”, “Mae'r staff yn wych. Dydyn nhw ddim yn gallu gwneud digon i mi”, “Dwlu ar fyw yma. Byddwn i'n ei argymell i unrhyw un”, “Rwyf wrth fy modd. Mae gen i fy lle fy hun ac rydyn ni wedi cael cyngherddau da iawn yma: Elvis, noson thema’r 1920au, noson pysgod a sglodion, bingo, boreau coffi, noson gwis”, “Wrth ei fodd mae e yno. Mae’n ymddangos ei fod wedi setlo i mewn ac yn hapus yno”.

Roedd yn amlwg, ar ôl siarad â'r unigolion yn y cynllun, eu bod yn hapus yn byw yn safle Cefn Glas.

General

Gwelwyd bod amgylchedd Cefn Glas yn ddeniadol ac yn groesawgar. Nodwyd bod y mannau cymunedol yn lân ac yn daclus ac ni welwyd unrhyw arogleuon na pheryglon yn ystod yr ymweliadau. Fodd bynnag, ar adeg yr ymweliad, roedd y cynllun wedi profi gollyngiad o'r to, sydd wedi achosi rhywfaint o ddifrod ychydig oddi ar y dderbynfa. Mae rheolwr y cynllun a thîm cynnal a chadw Pobl yn mynd i’r afael â hyn ar hyn o bryd.

Mae'r atriwm yn parhau i edrych yn ddeniadol, ac mae'r preswylwyr ac aelodau'r teulu yn parhau i ddefnyddio'r ardal mewn tywydd cynhesach.

Roedd y fflatiau yr ymwelwyd â nhw yn eang, yn lân ac yn gartrefol. Roedd eitemau personol unigolion yn cael eu harddangos, hynny yw, lluniau teulu, addurniadau a ddewiswyd yn unigol ac roedd rhai unigolion yn arddangos addurniadau bach ar eu silffoedd ffenestri y tu allan yn y coridor.

Mae'r tîm arlwyo a gomisiynwyd yn parhau i weithio gyda'r rheolwr i geisio bodloni holl ofynion yr unigolion sy'n defnyddio'r bwyty. Mae unrhyw broblemau'n cael eu trosglwyddo i reolwr y cynllun ac mae'r ddau barti'n gweithio mewn partneriaeth i ddatrys materion.

Camau unioni a datblygiadol

Camau unioni

Mae asesiadau cyn derbyn i'w llofnodi gan yr aseswr a'u dyddio. (Rheoliad 14, Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol).

Aelodau o staff sy’n adolygu dogfennaeth i ddangos tystiolaeth o gyfranogiad yr unigolyn/cynrychiolwyr ac i ddangos pa ddogfennau sydd wedi bod yn rhan o’r adolygiad, h.y. cofnodion dyddiol, gweithiwr cymdeithasol, aelod(au) o’r teulu. (Rheoliad 15, Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol).

Sicrhau bod yr holl siartiau Cofnod Rhoi Meddyginiaeth wedi'u cwblhau'n llawn. (Rheoliad 58, Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol).

I aelodau staff gael disgrifiad swydd yn eu ffeiliau unigol (Rheoliad 38, Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol).

Camau datblygiadol

Asesiadau cyn-derbyn i gael eu hargraffu a’u cadw yn ffeil yr unigolyn.

Staff i ystyried y derminoleg y maen nhw'n ei defnyddio wrth gwblhau'r cofnodion dyddiol.

Y gwasanaeth i anfon copïau i Dîm Comisiynu’r Awdurdod Lleol o unrhyw Reoliadau 60 a gyflwynnir a hefyd unrhyw ffurflenni Dyletswydd i Adrodd a gyflwynir.

Casgliad

Mae'r fflatiau yn safle Cefn Glas yn parhau i fod yn groesawgar iawn ac yn cael eu cynnal a'u cadw i safon uchel, gyda'r tenantiaid yr ymwelwyd â nhw yn ymfalchïo yn eu fflatiau. Mae'r Rheolwr Tai yn parhau i chwarae rhan weithredol, gyda Rheolwr y Cynllun, i sicrhau bod gweithgareddau'n cael eu cynnal a bod mannau cymunedol yn ddeniadol i denantiaid a'u teulu/ffrindiau.

Hoffai'r Swyddog Monitro Contractau ddiolch i'r tenantiaid a'r staff yn safle Cefn Glas am eu lletygarwch yn ystod yr ymweliad.

  • Awdur: Caroline Roberts
  • Swydd: Swyddog Monitro Contractau
  • Dyddiad: 28 Chwefror 2024