Dod yn ofalydd Cysylltu Bywydau

Mae bod yn ofalydd rhannu bywydau yn waith sy’n rhoi boddhad. Mae ein gofalyddion yn helpu pobl i fyw bywydau llawn a chadarnhaol. 

Pwy all fod yn ofalydd?

Gall unrhyw un dros 18 oed wneud cais i fod yn ofalydd.

Rydym yn chwilio am bobl sydd:

  • yn awyddus i rannu eu cartref, teulu a bywyd cymunedol gyda pherson arall
  • â diddordeb mewn helpu pobl i fyw bywydau llawn, gwneud eu penderfyniadau eu hunain a chael profiadau newydd
  • ag amser i’w gynnig i rywun sydd angen helpu â gwahanol feysydd yn eu bywyd
  • yn meddu ar gartref sefydlog
  • yn sensitif ac agos atoch
  • yn gallu gwneud ymrwymiad

Mae gwahanol fathau o leoliadau ar gael i gyd-fynd â’ch ffordd o fyw chi o leoliadau hirdymor i leoliadau tymor byr a lleoliadau brys. Mae ein hadran ‘ynghylch y cynllun' yn cynnig rhagor o wybodaeth.

Does dim rhaid i chi feddu ar unrhyw brofiad o helpu pobl i wneud cais i ddod yn ofalydd, fodd bynnag, mae gan lawer o bobl sy'n ymgeisio rywfaint o brofiad un ai drwy eu gwaith neu eu bywyd personol. Rydym ni’n cynnig rhaglen sefydlu gynhwysfawr yn ogystal â chyrsiau hyfforddiant rheolaidd a chymorth parhaus. Y peth pwysicaf yr ydym yn chwilio amdano yn ein gofalyddion yw awydd gwirioneddol i helpu pobl a rhannu agweddau ar eu bywydau gyda phobl eraill.

Ffioedd 

Telir ffi i ofalyddion am bob lleoliad a ddarperir ganddynt. Mae’r rhain yn amrywio yn dibynnu ar y math o leoliad a gynigir gennych.

Sut i gyflwyno cais

Os ydych chi’n teimlo eich bod yn meddu ar y sgiliau a’r gallu i ddod yn ofalydd lleoliadau oedolion, cysylltwch â ni.

Y broses asesu

Pan fyddwch yn gwneud cais, byddwn yn pennu Gweithiwr Cynllun ar eich cyfer a fydd yn trefnu i ddod ymweld â chi ac esbonio’r broses. Os byddwch yn penderfynu bwrw ymlaen â'ch cais, bydd yr un Gweithiwr Cymorth yn eich tywys drwy'r broses asesu.

Cysylltwch â ni