Digwyddiadau

NODER: GALL POB GWEITHGAREDD GAEL EI NEWID NEU GAEL EI GANSLO, YN SEILIEDIG AR GANLLAWIAU CYFREDOL Y LLYWODRAETH. EICH CYFRIFOLDEB CHI YW CADW PELLTER CYMDEITHASOL WRTH FWYNHAU GWEITHGAREDDAU GYDA NI, AC RYDYN NI'N TREFNU PETHAU GAN GADW HYN MEWN COF CYMAINT Â PHOSIBL. OS YDYCH CHI WEDI GWNEUD CAIS AM LE DRWY EIN GRŴP AR FACEBOOK, NID OES ANGEN GWNEUD CAIS ARALL.

Mae ein gweithgareddau, digwyddiadau a grwpiau i gyd yn cael eu rhestru yn ein grŵp caeedig ar Facebook, felly, os nad ydych chi'n aelod – neu os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n ofalydd a fyddai, o bosibl, eisiau ymuno – chwiliwch am “Caerphilly County Carers Group” a gwneud cais am ymuno neu wahodd rhywun i ymuno.

Medi 2022

 • Dydd Sul 25 Medi 3.15pm-4.30pm – Nofio i'r teulu gyda theganau gwynt bach, fflotiau a pheli. 60 o leoedd ar gael.

Hydref 2022

 • Dydd Llun 10 Hydref am 12.30pm – Te prynhawn yn Siop Goffi Parc Islwyn i 20 o bobl.
 • Dydd Mawrth 11 Hydref o 11am – Dosbarthu pecynnau bwyd gan Hancox’s Pies, Bargod. Mae un pecyn yn bwydo dau berson a bydd uchafswm o un i bob cartref.
 • Sad 15 Hydref 2-4pm – Cerdded â defaid ar Fferm Duffryn Isaf ar gyfer gofalwyr ifanc a theuluoedd. Uchafswm o 6 pherson y sesiwn, yn addas ar gyfer pobl 10 oed a hŷn.
 • Dydd Sul 16 Hydref 2-4pm – Cerdded â defaid ar Fferm Duffryn Isaf ar gyfer gofalwyr ifanc a theuluoedd. Uchafswm o 6 pherson y sesiwn, yn addas ar gyfer pobl 10 oed a hŷn.
 • Dydd Llun 17 Hydref 11am-12 canol dydd – Sesiwn golff, rhôl selsig a diod gyda gweithiwr proffesiynol preswyl yn Bryn Meadows Golf & Spa. Oedolion yn unig, uchafswm o 8 person y sesiwn.
 • Dydd Sadwrn 22 Hydref 2-4pm – Cerdded â defaid ar Fferm Duffryn Isaf ar gyfer gofalwyr ifanc a theuluoedd. Uchafswm o 6 pherson y sesiwn, yn addas ar gyfer pobl 10 oed a hŷn.
 • Nos Sadwrn 22 Hydref 8.30pm am tua 90 munud – Taith ysbrydion yn Llancaiach Fawr i 10 o bobl (16 oed a hŷn).
 • Dydd Sul 23 Hydref 2-4pm – Cerdded â defaid ar Fferm Duffryn Isaf ar gyfer gofalwyr ifanc a theuluoedd. Uchafswm o 6 pherson y sesiwn, yn addas ar gyfer pobl 10 oed a hŷn.
 • Dydd Mawrth 25 Hydref o 11am – Taith undydd i Rasys Cas-gwent. Bws yn codi pobl am 11am, ras gyntaf 1.25pm, tocyn mynediad wedi'i gynnwys ar gyfer 30 o bobl. (Oedolion yn unig.)
 • Dydd Mercher 26 Hydref am 5pm – Pryd dau gwrs yn The George, Aberbargod i 20 o bobl.
 • Dydd Sadwrn 29 Hydref am 11am – Tocynnau i Mountain View Ranch ar gyfer 10 o bobl.
 • Dydd Sul 30 Hydref am 11am – Tocynnau i Mountain View Ranch ar gyfer 10 o bobl.

Tachwedd 2022

 • Dydd Mercher 2 Tachwedd, bws yn codi pobl o 10am, gadael y fferm am 4pm (mannau codi i'w penderfynu yn dibynnu ar y mynychwyr) – Digwyddiad i'r teulu ym Mharc Fferm Cefn Mabli ar gyfer 30 o bobl.
 • Nos Wener 4 Tachwedd am 7pm am tua 90 munud – Taith ysbrydion yn Llancaiach Fawr i 10 o bobl (16 oed a hŷn).
 • Nos Sadwrn 5 Tachwedd am 7.30pm - 'Supreme Queen' yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, ar gyfer 40 o bobl.
 • Dydd Mawrth 8 Tachwedd 11am-12 canol dyd – Sesiwn golff, rhôl selsig a diod gyda gweithiwr proffesiynol preswyl yn Bryn Meadows Golf & Spa. Oedolion yn unig, uchafswm o 8 person y sesiwn.
 • Wythnos yn dechrau 14 Tachwedd – wythnos Sinema. Rhowch wybod i ni beth hoffech chi ei weld a ble, a byddwn ni'n archebu tocynnau i chi (yn amodol ar argaeledd ac adnoddau).
 • Dydd Iau 24 Tachwedd o 10am-3pm – Diwrnod Hawliau Gofalwyr yng Nghlwb Rygbi Coed Duon (rhagor o fanylion uchod).

Rhagfyr 2022

 • Dydd Llun 5 Rhagfyr o 1pm – Sesiwn sba a phryd o fwyd (bwyd yn cael ei weini am 4.30pm) i 6 o bobl (oherwydd nifer cyfyngedig o leoedd, mae uchafswm o ddau le fesul cais).
 • Dydd Mercher 7 Rhagfyr 11.30am-1.30pm – Gwneud torchau gyda Buttercup Flowers yn Stiwdio 54, Coed Duon, ar gyfer 20 o bobl.
 • Dydd Mercher 7 Rhagfyr 11am-12 canol dydd – Sesiwn golff, rhôl selsig a diod gyda gweithiwr proffesiynol preswyl yn Bryn Meadows Golf & Spa. Oedolion yn unig, uchafswm o 8 person y sesiwn.
 • Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr am 12 canol dydd-2pm – parti trampolîn ar gyfer 15 gofalwr ifanc yn Jump Adventure, Casnewydd (1 awr o hwyl, 1 awr am fwyd).
 • Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr am 2pm – 'Jack and the Beanstalk' yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, ar gyfer 22 o bobl.
 • Dydd Mawrth 13 Rhagfyr o 1pm – Sesiwn sba a phryd o fwyd (bwyd yn cael ei weini am 4.30pm) i 6 o bobl (oherwydd nifer cyfyngedig o leoedd, uchafswm o ddau le fesul cais).
 • Dydd Iau 15 Rhagfyr o hanner dydd – blychau te prynhawn Nadolig yn cael eu dosbarthu. Mae pob blwch yn ddigon i ddau berson a bydd uchafswm o un blwch fesul cartref. Deg ar gael.
 • ydd Sadwrn 17 Rhagfyr o 6pm - 'Jack and the Beanstalk' yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, ar gyfer 22 o bobl.
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr o 1pm – Sesiwn sba a phryd o fwyd (bwyd yn cael ei weini am 4.30pm) i 6 o bobl (oherwydd nifer cyfyngedig o leoedd, uchafswm o ddau le fesul cais).
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr am 11am – Sioe hamddenol o 'Goldilocks' yn Theatr y Sherman, Caerdydd, ar gyfer 10 oedolyn a 10 plentyn

Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael i’r rhan fwyaf o weithgareddau a digwyddiadau ond rydyn ni’n ceisio rhannu’r rhain yn deg. I holi am unrhyw un ohonyn nhw, cysylltwch â ni.
 
D.S. OS RHOWCH EICH ENW I LAWR AM RYWBETH AC NID YDYCH YN CLYWED WRTHYM EICH BOD WEDI LLWYDDO, DYLECH GYMRYD NAD YDYCH WEDI CAEL LLE. NID YW CLUDIANT YN CAEL EI DDARPARU OND LLE DYWEDIR HYNNY.
 
Telir am yr HOLL weithgareddau hyn er mwyn dangos ein gwerthfawrogiad o ofalyddion a’r gwaith caled rydych chi’n ei wneud. Rydyn ni bob amser yn ceisio sicrhau bod pawb sy’n dangos diddordeb yn cael cyfle i fynd i o leiaf un digwyddiad neu weithgaredd.
 
Rydyn ni’n gwybod bod pethau’n digwydd weithiau sy’n olygu na allwch ddod ar y diwrnod, ond lle bo modd gofynnwn ichi roi gwybod inni cyn gynted ag yr ydych yn gwybod na allwch ddod, er mwyn inni gynnig lleoedd prin i ofalyddion eraill.
 
Bydd mwy i'w hychwanegu trwy gydol y flwyddyn, gwiriwch yma am ddiweddariadau.

Anfonwch eich barn atom

Yn ein grwpiau cefnogi gofalyddion, rydym wedi bod yn gofyn i'r rhai ohonoch sy'n mynychu pa fathau o bethau yr hoffech chi weld mwy ohonynt. Cafwyd sôn am sesiynau maldod, teithiau i’r theatr, blasu gwinoedd, prydau o fwyd a thocynnau rygbi, felly rydym yn gwneud ein gorau i wireddu’r ceisiadau hyn ar gyfer gweddill y flwyddyn.
Rydym hefyd wedi cael syniadau da iawn eraill am fwy o weithgareddau ar benwythnosau a nosweithiau ar gyfer y rheini ohonoch sydd yn yr ysgol neu’r coleg neu’n gweithio, ac rydym wedi eu cymryd. Anfonwch e-bost o’ch awgrymiadau at gofaddylion@caerffili.gov.uk

Cysylltwch â ni