Taliad di-dâl ac ar-lein am brydau ysgol

Yn dibynnu ar ba ysgol y mae'ch plentyn yn ei fynychu, rydym yn cynnig gwahanol opsiynau i dalu am brydau ysgol.

Systemau biometreg a systemau cerdyn di-dâl

Mae rhai ysgolion cyfun yn gweithredu system dalu fiometrig a cherdyn di- arian: gwiriwch gyda’ch ysgol gyfun leol.

Mae hefyd modd i bob ysgol gymryd taliadau am brydau ysgol ar-lein ac mae rhagor o fanylion ar gael yn y ddogfen isod.

Mae cardiau di-arian yn parhau i weithio ochr yn ochr â'r system fiometrig, mae hyn yn caniatáu ar gyfer defnyddio cymysgedd o gardiau a system fiometrig.

Mae systemau fiometrig yn defnyddio technoleg sganio bysedd. Pan fydd dull sganio bysedd yn cael ei ddefnyddio, mae'n mesur nifer o bwyntiau cyfeirio ac yn troi'r wybodaeth hon yn llofnod digidol. Mae'r llofnod digidol unigryw hwn yn cael ei gadw ar y system arlwyo ac yna caiff delwedd yr olion bysedd ei dinistrio.

Mae’r system hon yn caniatáu i’ch plentyn roi arian ar ei gyfrif trwy derfynell ailbrisio arian parod sydd yn yr ysgol (neu mewn rhai ysgolion uwchradd mae modd gwneud taliadau am brydau ysgol ar-lein) ac yna caiff ei defnyddio i dalu am fwyd a diod yn y ffreutur.

Ychwanegu arian ar-lein

Taliadau di-arian ac ar-lein am brydau mewn ysgolion cynradd

Mae pob ysgol gynradd yn annog rhieni i dalu am brydau ysgol ar-lein drwy www.upay.co.uk neu’r ap ffôn clyfar.

Manteision systemau cardiau di-dâl a thaliadau biometrig

  • Datrysiad talu ar-lein hawdd sy'n eich galluogi chi i reoli a thalu am brydau eich plentyn drwy'r wefan ganlynol: https://upay.co.uk/app/;
  • Y gallu i weld cyfriflenni a gwirio balansau.
  • Ap ffôn clyfar – lawrlwythwch yr ap UPAY i’ch ffôn clyfar a gwneud daliadau am fwyd ysgol eich plentyn. Cael yr Ap o'r Apple App Store. Cael yr Ap o siop Google Play
  • Ychwanegu arian yn awtomatig – Defnyddiwch y nodwedd hon i ffurfweddu cyfrif eich plentyn fel bod swm o arian wedi'i osod ymlaen llaw yn cael ei ychwanegu'n awtomatig at gyfrif eich plentyn bob tro y bydd y balans yn cyrraedd isafswm wedi'i osod ymlaen llaw;
  • Dim gwahaniaeth amlwg rhwng disgyblion sy'n talu am brydau bwyd a disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim;
  • Mae manylion pryd bwyd eich plentyn yn cael eu cofnodi bob dydd, sy'n golygu y gallwch chi gadw golwg ar yr hyn y mae eich plentyn yn ei fwyta.

Cinio ysgol am ddim ar gerdyn di-dâl a systemau talu biometrig

Mae’r system cerdyn di-arian a biometrig yn gweithio'r un ffordd i bob plentyn, p'un a ydyn nhw’n talu neu'n cael pryd ysgol am ddim. Bydd y swm sy’n cael ei ddyrannu ar gyfer y pryd ysgol am ddim yn cael ei ychwanegu'n awtomatig i'r system.

Nid yw fy ysgol yn cael ei dangos uchod

Ar gyfer pob ysgol arall yng Nghaerffili nas rhestrir uchod, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am brydau ysgol.

Cysylltwch â ni