FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cymorth Cyflogaeth Adfywio Cymunedol

Mae ein Tîm Cymorth Cyflogaeth yn darparu mentora un ar un a chymorth   cyflogaeth yn y gymuned, helpu pobl i hyfforddi a datblygu sgiliau, gan eu hawdurdodi i fagu hyder a chael profiad sydd angen arnynt ar gyfer y swyddi y maent eu heisiau.

Peidiwch â phoeni am feini prawf cymhwysedd, bydd ein Gweithwyr Blaenoriaethu gweithio hyn allan i chi a bydd un o’n haelodau tîm neu bartneriaid wastad yn gallu rhoi cymorth i chi.

Mae ein tîm yn cynnwys Cymunedau am Waith, Cymunedau am Waith a Mwy a’r Gronfa Waddol. Mae ein prosiectau yn wirfoddol ac yn helpu pobl sydd yn bell i ffwrdd o’r farchnad llafur gael cyflogaeth, gan ganolbwyntio ar y cymunedau mwyaf difreintiedig, i ddarparu cymorth un i un, arweiniad  a hyfforddiant. Mae Cymunedau am Waith yn rhaglen Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sy’n cael ei noddi ar y cyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Ariennir Cymunedau dros Waith a Mwy gan Lywodraeth Cymru.

Sut y gallwn helpu

Cynigir cymorth un i un, mewn lleoliad lleol yn y gymuned (llyfrgell ayb.) Mae’r cymorth a ddarperir wedi ei deilwra’n ar gyfer eich anghenion unigol ac i’ch helpu i gyflawni eich nodau cyflogaeth hirdymor ac yn y tymor byr. Rydym yn cefnogi pobl i uwchsgilio a chael mwy o brofiad yn eu maes dewisol, gyda’r nod o gefnogi pobl i gael eu rolau gwaith dymunol.

Cymorth Cyflogaeth

 • Sgiliau hanfodol
 • Hyfforddiant ac addysg
 • Ysgrifennu CV, creu Cyfrifon UJM, ceisio am waith
 • Awgrymiadau a thechnegau cyfweld
 • Cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith
 • Dod o hyd i gyflogaeth daledig

Cymorth Ychwanegol

 • Cyfrifiadau gwell
 • Cymorth iechyd meddwl (pryder, straen ac iselder ayb.)
 • Cymorth gyda hyder a chymhelliant
 • Cyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar waith 
 • Cymorth gyda chyfrifiaduron
 • Cefnogaeth llesiant

Pwy rydym wedi helpu

SteffanHywel2.jpg

Stori Steffan’

‘Mae ymgysylltu â  fy mentor a Chymunedau am Waith wedi bod yn gymorth mawr i mi a wir wedi fy helpu.  Cyn hyn, roeddwn yn teimlo ychydig ar goll a heb gyfarwyddyd a ffocws.  Mae fy mentor wedi bod yn ddylanwad cadarnhaol, ac wedi fy ngosod nôl ar y llwybr cywir. Yn flaenorol, roeddwn ond yn chwilio am unrhyw swydd, ond nawr rwyf wedi derbyn cymorth gyda sgiliau a phrofiadau i gael gyflogaeth mewn maes y mae gennyf ddiddordeb ynddo a allai arwain at yrfa mewn gwaith chwarae. Mae Cymunedau am Waith yn sicr wedi tynnu’r gorau ohonof.’

 
Kyle

Stori Kyle

‘Rwyf wir yn edrych ymlaen at gwblhau fy nghymwysterau City & Guilds a dechrau fy mhrentisiaeth.  Rwyf yn falch iawn am y cyfleoedd y mae Cymunedau am Waith wedi rhoi i mi, a heb eu cymorth, byddwn wedi bod ar goll.  Cyn ymgymryd â’r prosiect, roedd fy CV yn llanast ac er roeddwn yn gwybod fy mod eisiau mynd mewn i adeiladu, doeddwn i ddim yn gwybod sut i wneud hynny.’

Cysylltu â ni

Os hoffech ddarganfod mwy, gallwch siarad ag un o’n Gweithwyr Blaenoriaethu am gymorth i chi eich hunan neu rhywun rydych yn ei gefnogi ar 07825 634157.

Os hoffech atgyfeirio eich hun neu rywun rydych yn ei gefnogi i’r prosiect, cwblhewch ein ffurflen atgyfeirio a’i danfon at:

Cymunedau am Waith 
Tŷ Tredomen
Parc Tredomen
Hengoed
CF82 7WF

Ffurflen Atgyfeirio Cymorth Cyflogaeth (MS Word)

European Social Fund Logo

Communities for Work+ Logo

Communities for Work Logo

Cymunedau am Waith – yn gweithio mewn Partneriaeth â Chymunedau a’r Ganolfan Byd Gwaith
Cysylltwch â ni