Jiwbilî Platinwm y Frenhines

bunting

Bydd yna ddathliadau bod y Frenhines wedi teyrnasu am 70 mlynedd yn cael eu cynnal rhwng 2 Mehefin 2022 a 5 Mehefin 2022.  

Mae gwybodaeth bellach am y Jiwbilî ar gael ar wefan y Llywodraeth. Ar hyn o bryd, does dim cynigion gan y Llywodraeth Ganolog bod y sawl sydd wedi â thrwydded i werthu alcohol yn mynd i weld eu trwyddedi yn cael eu hymestyn.  

FFURFLEN GAIS PARTI STRYD JIWBILÎ

Partïon Stryd

Mae partïon stryd yn rhan draddodiadol o fywyd cymunedol; maen nhw’n ffordd syml o ddod i adnabod cymdogion a chwrdd ag aelodau o’r gymuned. Efallai eich bod am gynnal parti stryd er mwyn dathlu’r Jiwbilî Platinwm. Does dim angen trwydded ar gyfer y rhan fwyaf o bartïon stryd. Ond efallai bod angen i chi gael trwydded briodol a chaniatâd os ydych achi’n bwriadu gwerthu alcohol, chwarae cerddoriaeth fyw sydd wedi ei recordio, yn cynnal digwyddiad ar briffordd sydd yn golygu bod angen cau un heol neu fwy. Mae cyngor pellach ar drefnu partïon stryd ar gael ar y wefan Cinio Mawr y Jiwbilî.

Cyllid gan y Loteri Genedlaethol

Mae dros £22 miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol ar gael i helpu cymunedau ar draws y sir i ddod ynghyd er mwyn dathlu’r Jiwbilî Platinwm. Mae rhagor o wybodaeth am y cyllid gwahanol sydd ar gael yma.

Emblem y Jiwbilî Platinwm

Mae Emblem swyddogol y Jiwbilî Platinwm ar gael i’w ddefnyddio ar gyfer y digwyddiadau sy'n gysylltiedig â dathliadau'r Jiwbilî Platinwm, gan gynnwys digwyddiadau cymunedol a chenedlaethol. Mae modd ei lawrlwytho am ddim o’r wefan Frenhinol, lle y mae yna ganllawiau manwl hefyd ar gael ar sut i’w ddefnyddio.

Trwyddedau

Os ydych chi’n bwriadu darparu alcohol am ddim yn eich digwyddiad o dan amgylchiadau arferol, does dim angen trwydded arnoch chi.  Os ydych chi am werthu alcohol, bydd angen  Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro (HDDD) arnoch chi.  Dylech chi ganiatáu o leiaf deg diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. 

Bydd angen HDDD os ydych chi’n bwriadu:

  • Chware cerddoriaeth fyw sydd wedi’ii recordio at ddibenion adloniant 
  • Cynnal perfformiadau byw, ffilmiau neu ddawnsio
  • Gwerthu alcohol.
  • Gwerthu bwyd poeth a diod rhwng 11pm a 5am.

Os ydych chi’n bwriadu gwerthu tocynnau tombola neu docynnau raffl ar y diwrnod, ac nad yw'r gwobrau werth dros £500 i gyd, nid yw’r rheoliadau gamblo yn berthnasol. Os yw tocynnau yn cael eu gwerthu o flaen llaw, bydd angen i chi gofrestru gyda’r Adran Trwyddedu  fel Loteri Cymdeithas Fach.

Am gyngor pellach, cysylltwch â’r Adran Trwyddedu ar 01443 866750 neu anfon e-bost i trwyddedu@caerffili.gov.uk.

Cau Ffyrdd

Er mwyn cynnal parti stryd ar neu’n agos at briffordd, rhaid i chi ofyn a sicrhau caniatâd gan y Cyngor er mwyn medru cau’r stryd yn gyfreithlon i unrhyw draffig. Meddyliwch am yr hyn yr hoffech chi gyflawni a chyflwyno’r ffurflen gais erbyn 3 Mawrth 2022 i’r Adran Traffig.

Am gyngor pellach, cysylltwch â’r Adran Trwyddedu ar 01443 866750 neu anfon e-bost i trwyddedu@caerffili.gov.uk.

Diogelwch Bwyd

Mae'n hanfodol trin bwyd yn ddiogel mewn partïon stryd, mae cyngor pellach ar gael ar wefan y Llywodraeth. Gofynnwch i bawb ddod â bwyd i'w rannu ar adegau penodol fel y gallwch chi gyd fwyta gyda'ch gilydd. Os ydych chi'n coginio gan ddefnyddio barbeciw, peidiwch byth â'i adael heb gyda neb yn ei wylio a chau’r ardal o’i gwmpas er mwyn cadw plant ac anifeiliaid anwes i ffwrdd.

Am gyngor pellach, cysylltwch gyda’r Adran Iechyd Amgylcheddol ar 01443 811303 neu e-bostio: diogelwchiechydbwyd@caerffili.gov.uk.

Diogelwch yn y Digwyddiadau

Ambell beth y gallech chi eu hystyried ar gyfer eich digwyddiad yw cynnal asesiad risg ar gyfer eich digwyddiad a mesurau atal Covid. I gael cyngor pellach ar drefnu digwyddiad ewch i dudalen Cynllunio Digwyddiad ar wefan CBS Caerffili. Mae terfysgaeth yn fygythiad go iawn ac, yn anffodus, mae’n fwyfwy anrhagweladwy, gyda mannau cyhoeddus ac ardaloedd prysur yn darged deniadol i derfysgwyr. Hoffem i chi ystyried yr hyn y gallwch ‘chi’ ei wneud er mwyn lleihau’r risg a lliniaru effaith y fath ymosodiad. Rydyn ni’n argymell, felly, eich bod yn cwblhau’r ACT Awareness e-Learning ar wrth-derfysgaeth.