Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymrwymedig i gyfleoedd cyfartal ym mhob agwedd o gyflogaeth a bydd yn cymryd camau cadarnhaol i leihau unrhyw anfantais a brofir gan bob unigolyn neu grŵp.

Ein nod yw sicrhau na fydd unrhyw un sy'n delio â'r cyngor yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail

 • Oedran
 • Crefydd
 • Cyfeiriadedd rhywiol
 • Lliw
 • Tarddiad Ethnig
 • Cenedligrwydd
 • Statws priodasol
 • Iaith
 • Anabledd
 • Rhyw

I gael rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad i gyfle cyfartal drwy ein gwasanaethau, gan gynnwys recriwtio, ewch i'n hadran cydraddoldebau.

Positive About Disabled People