Rhoi gwybod am waith atgyweirio

I roi gwybod am waith atgyweirio yn ystod oriau gwaith, ffoniwch ein Tîm Atgyweirio Canolog ar 01443 864886 neu cysylltwch â’ch swyddfa dai leol. (Os ydych chi'n cysylltu â nhw dros y ffôn, pwyswch Opsiwn 1)

Ar gyfer gwaith atgyweirio brys pan fo’r swyddfeydd tai ar gau, ffoniwch 01443 875500.

Os ydych yn meddwl bod nwy yn gollwng yn eich cartref, ffoniwch wasanaeth brys Wales and West Utilities ar 0800 111999.

Gwaith atgyweirio â blaenoriaeth

Pan fyddwch yn rhoi gwybod am waith atgyweirio i ni, byddwn yn gwirio a adroddwyd am y gwaith eisoes neu os bydd yn cael ei wneud fel rhan o'n rhaglen Safon Ansawdd Tai Cymru. Byddwn hefyd yn gwirio os mae cyfrifoldeb y tenant neu'r brydleswr (mewn fflatiau) yw’r gwaith atgyweirio.

Byddwn yn blaenoriaethu pa mor gyflym y dylem ymateb a gallwn ddweud wrthych pa flaenoriaeth yw eich gwaith atgyweirio pan fyddwch yn rhoi gwybod amdano.

  • Blaenoriaeth 1 – Argyfwng y tu allan i oriau – 2 awr
  • Blaenoriaeth 2 – Argyfwng yn ystod oriau gwaith – yr un dydd
  • Blaenoriaeth 3 – Apwyntiad – 20 diwrnod
  • Blaenoriaeth 5 – Apwyntiad – 45 diwrnod
  • Blaenoriaeth 8 – Apwyntiad yn dilyn archwilio’r gwaith ymlaen llaw – 60 diwrnod 

Pan wneir apwyntiad atgyweirio neu syrfëwr, anfonir neges destun at ddyfais symudol i gadarnhau'r apwyntiad. Anfonir ail neges destun hefyd i’ch atgoffa'r diwrnod cyn yr apwyntiad.

Pwy fydd yn gwneud y gwaith atgyweiro?

Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith atgyweirio yn cael ei wneud gan ein tîm Gweithrediadau Atgyweirio Tai. Fodd bynnag, rydym weithiau'n defnyddio contractwyr allanol ar gyfer rhai atgyweiriadau, gan gynnwys gwaith arbenigol fel atgyweiriadau a gwasanaethu nwy, gwaith to fflat, atal lleithder, lifftiau grisiau a pheiriannau codi a gysylltir i’r nenfwd.

Rhaid i bob aelod o weithlu'r cyngor a chontractwyr gydymffurfio â'r ‘Siarter Ymddiried (PDF)’ wrth weithio yn eich cartref.

Efallai y cânt gysylltu â chi ar ôl cwblhau’r gwaith atgyweirio i gael eich barn.

Polisïau cysylltiedig

Polisi Atgyweiriadau y Gellir Ailgodi Tâl Amdanynt

Polisi Atgyweiriadau Ymateb Tai