Gwasanaeth asiantaeth gwella’r cartref

Mae’r gwasanaeth hwn yn rhoi gwasanaethau proffesiynol, technegol a gweinyddol i bobl sydd wedi gwneud cais am grant neu fenthyciad tai. 

Prif nod y gwasanaeth hwn yw cymryd y cyfrifoldeb a’r pryderon sy’n gysylltiedig â threfnu gwaith atgyweirio a gwella tai oddi wrthoch chi, gan gael swyddogion medrus a phrofiadol i drefnu’r gwaith ar eich rhan chi. 

Mae rhai o’r gwasanaethau sydd ar gael yn cynnwys:

 • Gwasanaeth sy’n hawdd i’w ddefnyddio a siop un stop
 • Cyngor ar gymhwysedd i gael grant a benthyciadau a’r gwaith priodol sydd angen ei wneud
 • Cymorth i lenwi pob ffurflen a dogfen sy’n ofynnol i wneud cais am grant neu fenthyciad
 • Manyleb o’r gwaith sydd angen ei gyflawni
 • Amcangyfrif o gost y gwaith
 • Cynlluniau a darluniau gwaith
 • Sicrhau Rheoliadau Adeiladu a Chaniatâd Cynllunio
 • Trefnu’r mathau eraill o ganiatâd sy’n ofynnol, megis cymeradwyaeth gan y morgeisai neu’r landlord
 • Cyngor ariannol ar waith nas ariennir drwy grant
 • Helpu i drefnu benthyciadau, benthyciadau aeddfedu, morgeisi ac ati yn ôl yr angen
 • Penodi adeiladwr o’r rhestr o adeiladwyr cymeradwy yn ôl yr angen
 • Trefnu contractau a darparu gwasanaeth rheoli contractau
 • Goruchwylio gwaith
 • Rheoli taliadau ariannol i gontractwyr
 • Trefnu llety dros dro, yn ôl yr angen
 • Diogelu rhag contractwyr diegwyddor

Cost y gwasanaeth

Wrth gynnig cymorth grant tai, rhoddir cymorth grant tuag at gost y gwasanaeth, sydd fel arfer yn golygu na ddylech dalu tâl ychwanegol am y gwasanaeth.

Wrth gynnig cymorth benthyciad, caiff lefel y ffi ar gyfer defnyddio’r gwasanaeth hwn ei phennu ymlaen llaw drwy gytundeb. Cysylltwch â’r adran tai sector preifat am fanylion.

Cysylltwch â ni