Eich rent, eich barn arolwg

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae tenantiaid y Cyngor ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael cyfle i fynegi'u barn ar y rhent maen nhw'n ei dalu.


O ganlyniad i'r adborth a gawson ni o arolygon blaenorol, byddwn ni'n rhoi gwybod i denantiaid yn flynyddol sut rydyn ni wedi gwario eu harian rhent nhw. Hefyd, mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno i fabwysiadu model Rhent Byw Sefydliad Joseph Rowntree o fewn ein polisi rhent presennol a'i adolygu bob 2 flynedd o leiaf. Bydd yn rhaid i ni nawr ystyried fforddiadwyedd ein rhenti bob blwyddyn.

Fe wnaethon ni wrando ar yr adborth gan denantiaid yn ein harolwg byr yn y gwanwyn ac fe gytunwyd i ystyried cyfartaledd enillion cartrefi o bob rhan o'r Fwrdeistref Sirol a pheidio â'i rannu fesul ardaloedd neu fandiau. 

Am ragor o wybodaeth ffoniwch Dîm Cyfranogiad Tenantiaid a'r Gymuned y Cyngor ar 01443 811433 / 811434 neu anfon e-bost i CyfranogiadTenantiaid@caerffili.gov.uk