Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhoi gwybod i ni am dipio anghyfreithlon

Mae’n anghyfreithlon cael gwared â sbwriel ar briffordd, tir y cyngor neu dir preifat, a gall olygu dirwy o hyd at £20,000 (dirwy anghyfyngedig os cyflwynir y cyhuddiad gerbron Llys y Goron) neu gellir anfon troseddwr i’r carchar hyd yn oed.

Rhoi gwybod i ni am dipio anghyfreithlon

Rhowch wybod i ni os byddwch yn canfod tipio anghyfreithlon neu’n tystio neu’n adnabod rhywun sy’n tipio yn anghyfreithlon.

Fel arall, ffoniwch yr adran Strategaeth a Gweithrediadau Gwastraff

Mae gennym dîm o swyddogion gorfodi sy’n ymateb i achosion o dipio anghyfreithlon lle bydd tyst neu dystiolaeth o bwy sydd wedi cael gwared â’r gwastraff.

Cynghorion

  • Dylech archwilio’r gwastraff yn weledol. Ceisiwch wneud nodyn o beth mae’n ei gynnwys, pa symiau a’i leoliad, yn arbennig os yw mewn neu unrhyw le yn agos at ddŵr (dŵr wyneb neu ddŵr daear).
  • Ni ddylech gyffwrdd y gwastraff. Gallai gynnwys sylweddau peryglus yn cynnwys cemegau gwenwynig, asbestos, gwydr wedi torri neu wastraff clinigol (er enghraifft, chwistrellau halogedig).
  • Ni ddylech darfu ar y safle. Efallai bod tystiolaeth yno, a allai arwain at olrhain y tramgwyddwyr a’u herlyn.
  • Rhowch wybod i ni, ffoniwch Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ar 0800 807060 i gael cyngor brys ar ba gamau i’w cymryd i drefnu i’r gwastraff gael ei symud yn ddiogel.
  • Pan fydd yn bosibl, dylech gofnodi’r dyddiad a’r amser, lle’r oeddech chi, gyda phwy yr oeddech chi, beth a phwy welsoch chi, beth wnaethant mewn gwirionedd, disgrifiad o unrhyw gerbyd a ddefnyddiwyd, disgrifiad o beth a gafodd ei dipio, faint, a sut yr oedd yn edrych.