Crynodeb y Polisi TCC 

Yn unol â Chôd Ymarfer y Comisiynydd Camerâu Gwyliadwriaeth (Mehefin 2013) mae’r wybodaeth ganlynol ar gael.

  • Gweithredir y system TCC yn unol ag Amcanion y Cynllun ac o dan y canllawiau oddi wrth Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, a Swyddfa’r Comisiynydd Camerâu Gwyliadwriaeth. Gellir dod o hyd i reolaethau deddfwriaethol perthnasol o fewn Deddf Diogelu Data 2018, Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol 2016, Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000, Deddf Diwydiant Diogelwch Preifat 2001 a Deddf Amddiffyn Rhyddid 2012

  • Ystyrir y system Mannau Agored Cyhoeddus i fod yn gymesur ac yn angenrheidiol ar gyfer y mannau ble lleolir camerâu.  Mae graddau'r system yn destun adolygiad blynyddol er mwyn sicrhau cydymffurfiad ag amcanion y cynllun a'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, gan gynnwys asesiad o angen parhaus

  • Nid yw’r system yn defnyddio cofnodion sain, camerâu diffiniad uchel, meddalwedd adnabod wynebau neu feddalwedd adnabod plât rhif ceir awtomatig.

  • Mae'r system, a'r gweithdrefnau a ddefnyddir yn ei weithrediad, yn cael eu hachredu i Safonau  Arolygiaeth Diogelwch Cenedlaethol a Gweithredu Cynllun Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) ac mae gan yr Ystafell Reoli Tystysgrif Cydymffurfiaeth gan y Comisiynydd Camera Gwyliadwriaeth (CCG) ar gyfer gweithredu Teledu Cylch Cyfyng yn unol â 12 egwyddor arweiniol yr CCG yn unol â Deddf Amddiffyn Rhyddid 2012.

  • Cyfyngir mynediad at yr Ystafell Reoli i weithredwyr â thrwydded y  Gymdeithas Diwydiant Diogelwch, uwch reolwyr a chontractwyr arbenigol. Croesewir ymweliadau gan grwpiau trefnedig, sydd â diddordeb mewn trosedd ac anhrefn, drwy apwyntiad ymlaen llaw

  • Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithredu fel y Rheolwr Data ar gyfer y system.  Mae’r Swyddog Diogelwch Cymunedol Cynorthwyol (Ystafell Reoli) yn gweithredu fel swyddog monitro.  Caiff pob cais am luniau, ac eithrio ceisiadau oddi wrth Heddlu Gwent, eu hadolygu gan y Rheolwr Cynllun o dan reolaethau llym.

Polisi TCC 2022 (PDF)

Mae gan bob camera arwydd amlwg sy’n dangos bod delweddau’n cael eu cofnodi at ddibenion diogelwch cymunedol ac atal trosedd.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch am fwy o wybodaeth ar 01443 873770.

Os hoffech wneud cwyn am y system TCC Mannau Agored Cyhoeddus ewch i'n hadran ‘Cwynion’.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn ynglŷn â materion Diogelu Data, ewch i'n Isadran Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth.