Talu’ch bil Treth y Cyngor

Gallwch dalu’ch bil mewn sawl ffordd.

Debyd Uniongyrchol

Y ffordd hawsaf i dalu yw drwy ddebyd uniongyrchol. Gellir trefnu hyn dros y ffôn heb orfod llenwi ffurflen. Ffoniwch ni ar 01443 863006 yn ystod oriau swyddfa, o ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm a dydd Gwener 8.30am to 4.30pm. Bydd angen eich rhif cyfrif banc, cod didoli eich cangen a chyfeiriad eich banc wrth law.

Fel arall, mae ffurflen y gallwch ei hargraffu, ei llenwi a'i dychwelyd atom. Gellir trefnu taliadau ar gyfer y 5ed, 15fed neu 25ain o bob mis.

Lawrlwytho ffurflen Debyd Uniongyrchol

Ar-lein

Mae’n rhwydd ac yn ddiogel i dalu ar-lein. Rydym yn derbyn y cardiau canlynol: Maestro UK, Debyd MasterCard, Debyd Visa (Delta, Electron), Credyd Visa a Chredyd MasterCard.

Dros y Ffôn

Gallwch ffonio dros y ffôn 24 awr y diwrnod gan ddefnyddio unrhyw un o’r cardiau a restrir uchod gan ddefnyddio ein llinell taliadau awtomataidd 01443 863366.

Drwy ymweld â’n swyddfeydd

Gallwch dalu yn unrhyw un o’n swyddfeydd arian. Dewch â’ch cerdyn talu gyda chi.

Sylwch fod ein swyddfeydd ar gau oherwydd y sefyllfa Coronafeirws.

Swyddfa bost

Gallwch hefyd dalu yn y swyddfa bost. Cliciwch yma am fanylion ar sut i wneud cais am gerdyn swyddfa bost.

Drwy'r post

Rhaid i daliadau gael eu gwneud trwy siec wedi’i chroesi neu archeb bost yn daladwy i ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’ (ni dderbynnir sieciau wedi'u hôl-ddyddio).

Anfonwch eich taliad ynghyd â’ch cerdyn talu i:

Y Swyddfa Arian, Tŷ Penalltau, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG.

Nodwch eich rhif cyfrif treth y cyngor ar gefn eich siec neu'r archeb bost. Caiff eich cerdyn talu ei ddychwelyd atoch drwy’r post.

Peidiwch ag anfon arian yn y post.

Bancio ar-lein/ffôn

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • Eich rhif cyfrif Treth y Cyngor sydd ar eich bil
  • Rhif ein cyfrif banc 83532550
  • Ein Cod Didoli 20-10-42
  • Enw ein cyfrif yw ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’
Cysylltwch â ni