Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Rheoli eich dyledion a'ch cyllidebu chi

Managing your debts and budgeting

Os ydych chi’n cael trafferth gyda dyledion, mae’n gallu bod yn anodd meddwl am unrhyw beth arall. Mae digon o gymorth a chyngor am ddim ar gael i'ch helpu chi i reoli eich arian chi’n effeithiol.

Bydd y sefydliadau a'r gwasanaethau cyngor canlynol yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud y dewisiadau cywir, gan gynnwys cymorth i ddelio â'ch problemau dyled chi, sut i osgoi colli'ch cartref chi a sut i gael eich cyllid chi dan reolaeth unwaith eto.

Cymorth i denantiaid

Os ydych chi’n cael trafferth gyda thalu eich rhent a biliau eraill chi ac yn methu â chymryd camau i ddelio â'ch trafferthion ariannol chi, bydd eich dyledion chi’n cynyddu ac, efallai, y byddwch chi mewn perygl o golli'ch cartref chi, colli mynediad at gyfleusterau pwysig neu golli eich eiddo chi.

Rydyn ni yma i helpu.  Gallwn ni drefnu cyngor a chymorth i wneud y mwyaf o'ch incwm chi, gostwng eich gwariant chi a gwneud atgyfeiriad ar gyfer cyngor ar ddyledion.

I drefnu apwyntiad, cysylltwch â'r adran rhenti neu anfon neges destun RENTHELP i 81400 a bydd aelod o staff yn eich ffonio chi’n ôl.

Cefnogi Pobl

Mae Cefnogi Pobl yn gallu helpu pob unigolyn dros 16 oed sydd â phryderon am ddyled neu gyllidebu. Ewch i dudalen we Cefnogi Pobl am fanylion. 

Dewis Cymru

Dyma le i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich lles chi neu eisiau gwybod sut y gallwch chi helpu rhywun arall. 

Sefydliadau cymorth dyled

Cyngor ar Bopeth  - Darganfyddwch sut i ddechrau delio â'ch dyledion chi.

MoneyHelper – Yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim ar sut i ddelio â phroblemau dyled.

National Debtline - provides free confidential and independent advice on how to deal with debt problems.

Stepchange Debt Charity - Elusen gofrestredig sy’n cynnig cymorth am dyled am ddim i unrhyw un yn y DU sydd ei angen.

Turn2Us website – cyfrifiannell cyllidebu

Contact us