Covid-19 – Cyngor a chymorth i ddisgyblion a phobl ifanc

Yn ystod y cyfnod eithriadol hwn, mae gwasanaethau cwnsela ysgolion wrthi'n sicrhau bod iechyd meddwl disgyblion yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth. Isod, mae nifer o adnoddau a fydd, gobeithio, o ddefnydd i athrawon, rhieni a myfyrwyr.

Dolenni defnyddiol

Fideos ar YouTube

Apiau i helpu rheoli gorbryder a dod o hyd i dawelwch

  • SmilingMind - myfyrdod modern i bobl ifanc 7 oed neu'n hŷn. Mae'n rhaglen am ddim ar y we ac ar yr ap, ac wedi'i dylunio i helpu dod â chydbwysedd i fywydau ifanc. Cafodd y rhaglen, Smiling Mind, ei chreu yn Awstralia a'i nod yw helpu pobl ifanc i ddistraenio ac i beidio â chynhyrfu. Mae rhaglenni ar gael sy'n gweddu'n berffaith i wahanol grwpiau oedran.
  • Headspace
  • CALM
  • STOP, Breathe & Think
  • Insight Timer
  • Ap ar gyfer y ffôn: Mindful-app
  • Ap ar gyfer y ffôn: Mindshift
  • Ap ar gyfer y ffôn: Headspace

Siarad â phlant am Covid-19

Manylion cyswllt asiantaethau cymorth

C.A.L.L.
(Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned – gwasanaeth iechyd meddwl) 
0800 132 737 
www.callhelpline.org.uk

Childline
(Llinell gymorth i blant a phobl ifanc sydd mewn trafferth neu berygl) 
0800 11 11
www.childline.org.uk

Gofal mewn Galar Cruse 
(Llinell gymorth o ddydd i ddydd i unrhyw un sy'n cael ei effeithio gan brofedigaeth)
0808 808 1677
www.cruse.org.uk

Dan 24/7: Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru 
0808 808 2234
www.dan247.org.uk

MEIC – llinell gymorth
(Gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru) 
0808 23456 / Testun: 84011
www.meiccymru.org

Llinell Gymorth Genedlaethol Rhedeg i Ffwrdd 
(Llinell gymorth i unrhyw un sydd wedi rhedeg i ffwrdd o'i gartref neu o'r system ofal)
Ffôn neu destun: 116 00
runawayhelpline.org.uk

New Pathways
(Gwasanaeth cymorth ar faterion treisio a cham-drin rhywiol)
01685 379 310
www.newpathways.org.uk

Papyrus / Hope Line UK
(Ar gyfer pobl ifanc sy'n pryderu am hunanladdiad, neu'n meddwl amdano)
0800 068 4141
www.papyrus-uk.org

Y Samariaid (Gwasanaeth gwrando) 
Ffôn neu neges destun: Cymraeg: 0808 164 0123 (bob nos 7pm–11pm) / Saesneg: 116 123 (ddydd a nos) 
www.samaritans.org/cymru/samaritans-cymru

Clinigau iechyd rhywiol/atal cenhedlu
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/page/60990
Llinell gymorth: 01633 431709 (Gall nyrsys ysgol hefyd roi cyngor)

Gwasanaethau Cymdeithasol – Argyfwng y Tu Allan i Oriau
(Os oes angen amddiffyn plentyn neu berson ifanc ar frys)
0800 328 4432

Llinell Gymorth Cam-Drin Domestig Cymru
(Cymorth a gwybodaeth i unrhyw un sy'n cael ei effeithio gan gam-drin)
0808 801 0800
www.BywHebOfn.llyw.cymru