Claddedigaethau iechyd gwladol – cofnod datgeliadau

Angladdau Iechyd Cyhoeddus a gynhaliwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ystod y cyfnod 1 Ionawr 2010 i 20 Mai 2022.

Enw

Wedi'i roi i Gyfreithiwr y Trysorlys?

Lyndon Oats

Nac ydy

Cyril Roberts

Nac ydy

Peter Rundle

Nac ydy

Karl Wayne Smith

Nac ydy

Margaret Quinn

Nac ydy

Vivian Colbeck

Nac ydy

Terrance Davies

Nac ydy

Selwyn Watkins

Nac ydy

John Stuart

Nac ydy

Courtney James Hamilton

Nac ydy

David Williams

Nac ydy

Terrance Austin Stockton

Nac ydy

Ian Thomas Jenkins

Nac ydy

David Preston

Nac ydy

John Glyn Jones

Nac ydy

Colin Jones

Nac ydy

Phillip James Davies

Nac ydy

Ann Holtham

Nac ydy

David Glyn Jones

Nac ydy

Andrea Jones

Nac ydy

Lynford Evans

Nac ydy

Gwendoline Mary Kellow

Nac ydy

Brian Bird

Nac ydy

Brian Arwyn Smith

Nac ydy

Anthony Reginal Eddy

Nac ydy

Geofrey Colbert

Nac ydy

Daniel Irvine

Nac ydy

William Peter Kerby

Nac ydy

Roger Williams

Nac ydy

Leslie Davies

Nac ydy

Nigel Kerri Everson

Nac ydy

Emerson Narbed

Nac ydy

Ronald Mervyn Cripps

Nac ydy

Michael Anthony Davies

Nac ydy

Michael Stephen Coghlan

Nac ydy

Mrs Dragisa Knezenvic

Ydy (8/12/2011)

David Mansell Roberts

Nac ydy

Peter Cole

Ydy (14/7/2011)

Margot Petronella Hutchins

Ydy (5/2011)

Lester Henry Jones

Nac ydy

Leonard Anderson

Ydy (15/6/2010)

Jeffrey Streets

Ydy (25/3/2010)

Peter Nicholls

Nac ydy

Margaret Rose Simmonds

Nac ydy

Esme Matilda Grace Jones

Nac ydy

Raymond Stanley

Nac ydy

David William Phillips

Nac ydy

Martha Elizabeth Ann Humphries

Nac ydy

Cora Sylvia Hardacre

Nac ydy

Evan Edward Tasker

Nac ydy

Rodney Glen Peplar

Nac ydy

Colin Thomas

Ydy (3/7/2015)

Adrian James

Nac ydy

Maldwyn Selway

Nac ydy (06/07/17)

Sandra Weeks

Nac ydy

Ronald William Tippins

Nac ydy

Michael Eric Albert Fox

Nac ydy

George Stephen Thomas

Nac ydy

Cyn i unrhyw wybodaeth gael ei rhyddhau'n gyhoeddus, hynny yw ei gwneud ar gael i bawb, mae'n rhaid i ni ystyried a yw'r datgelu yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.  

Ni fydd gwybodaeth am gyfeiriad hysbys olaf unigolyn sydd wedi marw, ei ddyddiad geni, gwerth yr ystâd, ac ati, yn cael ei datgelu gan yr ystyrir bod yr wybodaeth hon wedi'i heithrio rhag cael ei datgelu o dan Adran 31 (1) (a) (Gorfodi'r Gyfraith) o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae'r adran hon o'r Ddeddf yn nodi eithriad i'r hawl i wybod, a fyddai rhyddhau'r wybodaeth yn debygol o ragfarnu neu niweidio atal neu ganfod trosedd. 

Pan fydd person yn marw'n ddiewyllys heb unrhyw berthynas agosaf hysbys, mae asedau ei ystâd mewn perygl nes eu bod wedi'u hadnabod a'u sicrhau'n iawn, e.e. rhewi cyfrifon banc, lleoli gweithredoedd teitl, ac ati.  Ar ben hynny, gellir gadael eiddo yn wag, a byddai datgelu'r wybodaeth hon yn ei adael yn agored i sgwatio a thynnu unrhyw osodiadau a ffitiadau.  Felly, gallai rhyddhau manylion y dyddiad geni, y cyfeiriad hysbys diwethaf, gwerth yr ystâd, ac ati yn gyhoeddus, drwy eu gwneud ar gael i bawb, niweidio atal trosedd gan y byddai'n rhoi cyfle i weithredoedd troseddol o ddwyn neu dwyll.

Cydnabyddir bod dadl er budd y cyhoedd o blaid datgelu’r wybodaeth hon, yn yr ystyr y gallai gynorthwyo i adnabod perthnasau’r ymadawedig a allai fod â hawl i’r ystâd a adawyd gan yr ymadawedig.

 

Fodd bynnag, mae yna nifer o ddadleuon er budd y cyhoedd o blaid atal yr wybodaeth hon, a fyddai’n cynnwys

  • Y niweidio tebygol i atal trosedd.
  • Twyll hunaniaeth
  • Osgoi difrod i eiddo.
  • Yr effaith anuniongyrchol bosibl ar yr eiddo cyfagos pe bai troseddau'n cael eu cyflawni ar eiddo gwag.
  • Effaith trosedd ar berchnogion eiddo gwag pe bai perthnasau'r ymadawedig yn cael eu holrhain

Mae'r ddwy ddadl olaf o blaid atal yr wybodaeth hon yn ymwneud ag atal troseddu yn erbyn unigolion. Mae budd y cyhoedd yn gryf iawn o ran atal troseddu yn erbyn unigolyn ac ystyrir bod budd y cyhoedd yn fwy wrth ddal y wybodaeth yn ôl.

Felly, bydd enw'r ymadawedig a'r dyddiad y cafodd ei gyfeirio at Gyfreithiwr y Trysorlys yn cael ei ddatgelu, ond mae'r holl wybodaeth arall wedi'i heithrio rhag cael ei datgelu o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth am y rhesymau uchod.