News Centre

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili yn cyflwyno system apwyntiadau ymlaen llaw ar gyfer pori'r silffoedd mewn llyfrgelloedd mewn hybiau a threfi.

Postiwyd ar : 13 Mai 2021

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili yn cyflwyno system apwyntiadau ymlaen llaw ar gyfer pori'r silffoedd mewn llyfrgelloedd mewn hybiau a threfi.

Rydyn ni'n falch o gyhoeddi bod y Gwasanaeth Llyfrgelloedd, o ddydd Llun 17 Mai ymlaen, yn croesawu trigolion sydd eisiau pori'r silffoedd a dewis eu llyfrau eu hunain yn ôl i'n llyfrgelloedd mewn hybiau a threfi.


Gall trigolion nawr gysylltu'n uniongyrchol ag un o'r llyfrgelloedd canlynol i drefnu apwyntiad pori ymlaen llaw:
 • Bargod
 • Coed Duon
 • Caerffili
 • Trecelyn
 • Rhymni
 • Rhisga
 • Ystrad Mynach
 
Yr hyn rydyn ni'n ei ddisgwyl gennych chi
Bydd eich profiad yn y llyfrgell yn wahanol i'r arfer, a bydd ein llyfrgelloedd yn cyfyngu ar y cwsmeriaid ym mhob safle. Mae eich diogelwch yn bwysig i ni o hyd, felly:
 • Peidiwch ag ymweld â'r llyfrgell os ydych chi'n sâl neu'n dangos symptomau coronafeirws. 
 • Gwisgwch orchudd wyneb neu amddiffynnydd wyneb plastig yn y llyfrgell.
 • Cofiwch gadw pellter cymdeithasol a dilyn y canllawiau iechyd a diogelwch sydd ar waith. 
 • Peidiwch ag amharchu'r staff – maen nhw yno i'ch helpu chi.
 • Defnyddiwch y gorsafoedd diheintio dwylo yn y llyfrgell. Cofiwch ddiheintio eich dwylo wrth gyrraedd y llyfrgell, ac wrth adael.
 • Mae Cyngor Caerffili yn rhan o wasanaeth Olrhain, Profi a Diogelu y Gwasanaeth Iechyd, felly, wrth gyrraedd y llyfrgell, cofiwch sganio cod QR y Gwasanaeth Iechyd neu lenwi Ffurflen Gyswllt.
 • Bydd angen i bob plentyn dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn neu warcheidwad.

 

Sut mae trefnu apwyntiad pori ymlaen llaw?
Bydd ein llyfrgelloedd yn cynnig hyn a hyn o apwyntiadau 20 munud o hyd bob dydd.  I drefnu apwyntiad, mae modd anfon e-bost neu ffonio'r llyfrgell yn uniongyrchol.


 Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dudalen pori llyfrgelloedd

 

Wrth drefnu apwyntiad, bydd rhaid i chi ateb rhai cwestiynau er mwyn sicrhau bod eich cofnod aelodaeth yn gyfoes.
 
Yn y llyfrgell
Dewch â'ch cerdyn aelodaeth llyfrgell gyda chi bob tro oherwydd byddwch chi'n cael eich annog i ddefnyddio'r system hunan-wasanaeth.
 
Dim ond o bellter diogel o 2 fetr y bydd staff yn gallu darparu hyn a hyn o gymorth.
 
Mae'r apwyntiadau wedi'u cyfyngu i 20 munud o hyd er mwyn sicrhau tegwch i'n cwsmeriaid.
 
 
Bydd angen i bob plentyn dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn neu warcheidwad.
 
Defnyddiwch un o'n bagiau cotwm i gario'r llyfrau rydych chi eu heisiau ac, ar ôl gorffen, rhowch y bag yn y Blwch Cwarantin a ddarperir.
 
Os ydych wedi trin eitem am fwy na 10 munud, rhowch yr eitem honno mewn Blwch Cwarantin - mae llawer o'r blychau hyn wedi'u lleoli o amgylch adeiladau'r llyfrgelloedd.
 
Gwasanaethau sydd ddim ar gael ar hyn o bryd:
Seddi cyfforddus a lle astudio
Toiledau cyhoeddus - ar gael i gwsmeriaid ag apwyntiadau.
Ar hyn o bryd, mae ystafelloedd cyfarfod a seminarau ar gau.
Adnoddau fel taflenni lliwio i blant.
 


 


Ymholiadau'r Cyfryngau