Mehefin 2021
Bydd yr A472, o gylchfan Tredomen/Tŷ Penallta i gylchfan Caerphilly Road wrth ddynesu at Nelson, ar gau o 7am fore Sadwrn 31 Gorffennaf tan 4pm brynhawn Sul 1 Awst.
Ddydd Sadwrn yma, 3 Gorffennaf, bydd Canolfan Hamdden Trecelyn yn agor ei drysau fel canolfan frechu galw heibio.
Cynlluniau cyffrous i greu Coedwig Fach ym Mharc Morgan Jones yng Nghaerffili fel rhan o brosiect o dan arweiniad y gymuned.
Rydyn ni'n delio â chlwstwr o achosion yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Ar hyn o bryd, mae dros 30 o ganlyniadau prawf PCR positif, gan arwain at 1,000 o ddisgyblion o'r ‘swigod’ dan sylw yn hunanynysu rhag ofn.
Mae grant newydd i alluogi cymunedau i ddatblygu a chyflawni prosiectau, gyda'r nod o ddiwallu anghenion trigolion a phobl leol, gam yn nes at gael ei gymeradwyo yr wythnos hon ar ôl cael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau y Cyngor.
Mae prosiect wedi'i ddatblygu gan Gynllun Cysylltu Bywydau De-ddwyrain Cymru, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, wedi cael ei ganmol gan Sefydliad Iechyd y Byd am ei arferion gorau.