Strategaeth Tai Lleol

Mae Strategaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Caerffili: Agenda ar gyfer Newid (2021 - 2026) yn darparu 5 blaenoriaeth wedi’u nodi gan y Cyngor a’i bartneriaid i fynd i’r afael â’r sialensiau tai yn y Fwrdeistref Sirol.

Ei gweledigaeth yw darparu tai fforddiadwy o ansawdd dda, a darparu amrywiad o wasanaethau sy'n helpu pobl i fyw yn ddiogel ac yn annibynnol yn eu tai eu hun, cwrdd ag anghenion a dyheadau’r genhedlaeth yma a chenedlaethau’r dyfodol.

Cafodd y strategaeth yma ei chymeradwyo gan y Cyngor yn Hydref 2021.

Mae’r Cyngor hefyd wrthi’n datblygu cynllun cyflenwi a fydd ar gael ar y dudalen we yma unwaith mae’n cael ei orffen.

Mae’r strategaeth yma hefyd ar gael fel cyfres o glipiau fideo Iaith Arwyddion Prydain:

Aelod Cabinet Ymlaen

Gweledigaeth Tai & Blaenoriaethau Strategol

Blaenoriaeth Strategol: Creu Dewisiadau Gwell

Blaenoriaeth Strategol: Creu Lleoedd Gwych i Fyw

Blaenoriaeth Strategol: Creu Cartrefi Iach a Chymdogaethau Bywiog

Blaenoriaeth Strategol: Darparu Cartrefi Newydd

Blaenoriaeth Strategol: Cefnogi Anghenion Tai Arbenigol

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at neu ffonio 01443 863121.

Dogfennau

Strategaeth Tai - Agenda ar gyfer Newid 2021-2026 (PDF)

Hawdd ei ddeall : Strategaeth Tai - Agenda ar gyfer Newid 2021-2026 (PDF)

Cysylltwch â ni