Polisi Taliad Tai yn ôl Disgresiwn

Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn rhoi cymorth ariannol pellach i hawlwyr i’w galluogi i dalu am gostau tai. Taliadau annibynnol yw'r rhain, nid ydynt yn rhan o'r hawliad Budd-dal Tai ac maent yn ychwanegol at y cymhorthdal Budd-dal Tai.

Mae’r polisi yn nodi sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithredu’r cynllun Taliad Tai yn ôl Disgresiwn, gan esbonio’r ffactorau a gaiff eu hystyried wrth benderfynu dyfarnu Taliad Tai yn ôl Disgresiwn.

Polisi Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (PDF)
Cysylltwch â ni