Polisi Dyrannu Cyffredin

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithio gyda phartneriaid cymdeithasau tai i adolygu ei Bolisi Dyrannu Cyffredin presennol, gyda'r nod o'i gwneud yn haws i bobl wneud cais am dai cymdeithasol gan hefyd yn helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng tai.

Mae disgwyl i'r adolygiad gael ei gwblhau erbyn diwedd 2024 a bydd polisi newydd yn cael ei baratoi. Bydd y bobl hynny sy'n cael eu heffeithio gan gyflwyno polisi newydd yn cael y cyfle i roi eu barn i'r Cyngor yn ystod ymarfer ymgynghori, a fydd yn digwydd yn ystod yr haf. Bydd angen i’r Cyngor gytuno ar y polisi newydd cyn ei roi ar waith yn gynnar yn 2025.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am yr adolygiad, cysylltwch â CTG@caerffili.gov.uk neu ymweld â www.homesearchcaerphilly.org

Polisïau Gosod Lleol

Gall eiddo a osodwyd drwy'r gofrestr tai cyffredin fod yn destun polisi gosod lleol. Mae polisïau o'r fath yn gosod naill ai gyfyngiad ar bwy all gael eu hystyried ar gyfer eiddo neu ddarparu meini prawf sy'n rhoi blaenoriaeth i grwpiau penodol o bobl. Mae'n rhaid iddynt fod yn seiliedig ar dystiolaeth a bod â chyfyngiad amser, ac yn cael eu defnyddio i fynd i'r afael â phroblem benodol.

Mae manylion o ran pryd y gall polisi gosod lleol gael ei ddefnyddio gan landlord yn cael eu cynnwys yn adran 4 o'r polisi dyrannu cyffredin.

Ar hyn o bryd mae'r polisïau gosod lleol canlynol yn cael eu defnyddio: