Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Mae Bwrdd Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwent Fwyaf yn gorff partneriaeth allweddol a sefydlwyd i arwain a llywio gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn ardal Gwent Fwyaf (sy’n cynnwys ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen), ac yn eistedd o fewn ôl troed ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.’

Adroddiad Blynyddol 2017/18