Strategaeth Iechyd Meddwl Integredig

Mae partneriaid yng Ngwent wedi bod yn cydweithio ers 2 flynedd i lunio strategaeth iechyd meddwl integredig ar gyfer ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Lansiwyd y strategaeth yn ffurfiol ar 1 Chwefror 2013 ac mae ganddi 8 prif flaenoriaeth:

  • Nod 1:  Cyfathrebu a chydweithio â defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, staff a chymunedau i gynllunio, monitro a darparu gwasanaethau iechyd meddwl
  • Nod 2: Datblygu ystod eang o wasanaethau sy’n cynnal lles y gymuned
  • Nod 3:  Sicrhau y darperir ystod eang o ddewisiadau llety
  • Nod 4: Sicrhau bod gwasanaethau yn y gymuned yn cynnig cymorth, cyngor a, lle bo angen, asesiadau a’r driniaeth angenrheidiol yn yr amgylchedd hwn
  • Nod 5:  Darparu gwasanaethau arbenigol i bobl pan a phryd y bydd eu hangen arnynt.
  • Nod 6:  Hwyluso ymateb priodol ar draws sefydliadau i ddiwallu anghenion pobl â dementia.
  • Nod 7:  Sicrhau’r defnydd gorau posib o adnoddau iechyd meddwl.
  • Nod 8: Gweithio ar draws y 6 sefydliad i sefydlu cyfres o reolau a strwythur sy’n ategu’r trefniadau cydweithio, i gynllunio a darparu gwasanaethau iechyd meddwl ardderchog (llywodraethu)

Strategaeth Iechyd Meddwl Integredig

Cysylltwch â ni

Tudalennau cysylltiedig

Iechyd meddwl