FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Polisïau trwyddedau tacsis

Ni sy'n gyfrifol am drwyddedu cerbydau hacni a gyrwyr, cerbydau a gweithredwyr llogi preifat. Diogelwch y cyhoedd sydd bwysicaf oll a gan hynny byddwn yn sicrhau, cyn belled â bod hynny’n bosibl, bod gyrwyr yn bobl addas i wneud y gwaith, bod eu gwasanaeth yn ddiogel, eu bod yn gwrtais a gonest, ac na fyddant yn manteisio ar draul unrhyw deithiwr.

Rydym wedi cyflwyno polisïau i’n cynorthwyo wrth benderfynu ar geisiadau neu ddatrys materion eraill a all godi mewn cysylltiad â gyrwyr. Hefyd Polisi Gyrrwyr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat, mae gennym feini prawf addasrwydd ar gyfer gyrwyr a gweithredwyr mewn perthynas â throseddau neu faterion perthnasol eraill a Pholisi Defnydd Arfaethedig ar gyfer trwyddedu cerbydau hacni.

Mae pob cerbyd trwyddedig yn gorfod sefyll prawf i sicrhau, cyn belled â phosib, ei fod yn ddiogel yn fecanyddol, yn lân ac yn gyfforddus. I gynorthwyo perchenogion cerbydau, y cyhoedd a’r rheiny sy’n archwilio’r cerbyd rydym wedi mabwysiadu Safon Archwilio Cerbyd.

Cysylltwch â ni