FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn, Cynghorydd Gary Johnston.

'Eleni (2022/23) bydd y Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn yn cymryd rhan yng nghraffu’r canlynol:

  • Caerphilly Public Services Board
  • Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerffili Saffach
  • Rheoli Perfformiad – monitro Cerdyn Sgôr Caerffili Saffach

In addition the scrutiny committee will receive copies of any relevant reports from the Future Generations Commissioner and the Wales Audit Office. 

Hefyd bydd y Flaenraglen waith yn cynnwys ceisiadau sydd wedi eu derbyn gan Gynghorwyr a’r cyhoedd ac unrhyw Alwadau am Gamau Gweithredu gan Gynghorwyr. 

Bydd y Flaenraglen Waith yn cynnwys unrhyw ‘Grwpiau Tasg a Gorffen’ sydd wedi’u creu gan y pwyllgor craffu, i gynnal unrhyw ymchwiliad manwl i destun penodol neu faes gwasanaeth.

Gobeithiaf y bydd y Flaenraglen Waith hon yn addysgiadol a byddwn yn croesawu unrhyw adborth’

Y Flaenraglen Waith Gyfredol

Mae’r flaenraglen waith ganlynol yn amlinellu’r rhaglen waith gyfredol a bydd yn cael ei diweddaru bob chwe mis yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y drafft nesaf o’r Flaenraglen Waith. 

Blaenraglen Waith (PDF 27KB)

Cyfarfodydd y pwyllgor craffu

Mae holl bapurau cyfarfod y pwyllgor craffu yn cael eu cyhoeddi 3 diwrnod gwaith clir cyn dyddiad y cyfarfod, ac maen nhw ar gael drwy glicio’r ddolen ganlynol:

Gweld cyfarfodydd y cyngor yn y dyfodol
Cysylltwch â ni