Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn, Cynghorydd Gary Johnston.

'Eleni (2022/23) bydd y Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn yn cymryd rhan yng nghraffu’r canlynol:

  • Caerphilly Public Services Board
  • Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerffili Saffach
  • Rheoli Perfformiad – monitro Cerdyn Sgôr Caerffili Saffach

In addition the scrutiny committee will receive copies of any relevant reports from the Future Generations Commissioner and the Wales Audit Office. 

Hefyd bydd y Flaenraglen waith yn cynnwys ceisiadau sydd wedi eu derbyn gan Gynghorwyr a’r cyhoedd ac unrhyw Alwadau am Gamau Gweithredu gan Gynghorwyr. 

Bydd y Flaenraglen Waith yn cynnwys unrhyw ‘Grwpiau Tasg a Gorffen’ sydd wedi’u creu gan y pwyllgor craffu, i gynnal unrhyw ymchwiliad manwl i destun penodol neu faes gwasanaeth.

Gobeithiaf y bydd y Flaenraglen Waith hon yn addysgiadol a byddwn yn croesawu unrhyw adborth’

Y Flaenraglen Waith Gyfredol

Mae’r flaenraglen waith ganlynol yn amlinellu’r rhaglen waith gyfredol a bydd yn cael ei diweddaru bob chwe mis yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y drafft nesaf o’r Flaenraglen Waith. 

Blaenraglen Waith (PDF 27KB)

Cyfarfodydd y pwyllgor craffu

Mae holl bapurau cyfarfod y pwyllgor craffu yn cael eu cyhoeddi 3 diwrnod gwaith clir cyn dyddiad y cyfarfod, ac maen nhw ar gael drwy glicio’r ddolen ganlynol:

Gweld cyfarfodydd y cyngor yn y dyfodol
Cysylltwch â ni