Gosod rhwystr newydd ar lwybr troed cyhoeddus 102 yn hen Blwyf y Graig (Rhisga)

Teitl

Cynnig i osod rhwystr newydd (at bwrpas diogelu defnyddwyr y llwybr troed) ar lwybr troed cyhoeddus rhif 102 yn hen Blwyf y Graig.

Dyddiad agor

30/06/2022

Dyddiad cau

15/08/2022

Trosolwg

Mae gan Gyngor Caerffili ddyletswydd i ddiogelu defnyddwyr Hawliau Tramwy Cyhoeddus rhag defnydd anghyfreithlon a chynigia osod ‘rhwystr-K’ at y pwrpas hwn.

Pam ydyn ni’n ymgynghori?

Mae Cyngor Caerffili gofyn am eich barn chi er mwyn i ni ganfod unrhyw broblemau posib y gallai gosod rhwystr o’r fath eu hachosi i gerddwyr, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn a defnyddwyr cerbydau symudedd.

Dogfennau

Dulliau i rannu safbwyntiau

Holiadur ar-lein a thrwy e-bost at: hawliautramwy@caerffili.gov.uk

Ymholiadau

01443 866669 neu hawliautramwy@caerffili.gov.uk gan ddyfynnu cyfeirnod 22/s66/0001

Dyddiad disgwyliedig ar gyfer canlyniad

15/08/2022

Canlyniadau disgwyliedig

Os na fydd y rhwystr arfaethedig yn achosi problemau sylweddol i ddefnydd cyfreithlon o'r llwybr, mae'n debyg y bydd Rhwystr K yn cael ei osod.