Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Ymgynghoriad Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn bwriadu ymestyn dwy Orchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (GDMAC) sy'n cwmpasu ein gorsafoedd, arosfannau a llochesi bysiau ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Cyflwynwyd y GDMAC ym mis Hydref 2015 o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 mewn ardaloedd a nodwyd gan y gymuned, yr Heddlu a'r awdurdod lleol fel mannau lle'r oedd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd ac yn cael effaith andwyol ar ansawdd o fywyd y rhai yn yr ardal.

Mae GDMAC yn gosod amodau neu gyfyngiadau ar bobl sy'n defnyddio ardal benodol ac y gellid rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i unrhyw un a ddarganfuwyd sy'n torri'r Gorchymyn neu'n wynebu erlyniad yn y Llys.

Mae GDMAC yn parhau am dair blynedd ond gellir ei ymestyn am dair arall os yw gweithgareddau gwrthgymdeithasol yn parhau. Mae'r dystiolaeth a gafwyd gan yr Heddlu, Wardeiniaid Cymunedol, Teledu Cylch Cyfyng yr Awdurdod Lleol ac asiantaethau partner eraill yn nodi bod Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn dal i fod yn broblem yn yr ardaloedd a restrir yn y GDMAC presennol ac y bydd ymestyn y Gorchmynion yn caniatáu i'r Heddlu a'r awdurdod lleol barhau i dargedu'r rhai sy'n achosi'r materion hyn.

Cynnig

Bwriedir ymestyn y ddau Orchymyn sydd ar waith ar hyn o bryd, heb amrywiad, am 3 blynedd arall hyd at Hydref 2021. Mae manylion llawn y Gorchmynion cyfredol, yr Ardaloedd Cyfyngedig a'r cyfyngiadau a gymhwysir i'w gweld yma: https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Emergencies-and-crime-prevention/Public-Space-Protection-Orders.

Ymgynghoriad

Mae angen yr ymgynghoriad hwn dan Adran 72 (3) Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014.

Mae angen yr ymgynghoriad hwn dan Adran 72 (3) Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014.

Gwahoddir sylwadau ar y cynnig uchod gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cynigion hyn, e-bostiwch  caerfflisaffach@caerffili.gov.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw 1af Medi 2018.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd ymgynghoriadau ac arolygon (PDF)