Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo

Teitl

Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2035 Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo

Dyddiad agor

19/10/2022

Dyddiad cau

30/11/2022

Trosolwg

Y cam ymgynghori statudol cyntaf yn y broses o baratoi'r CDLl.

Y Strategaeth a Ffefrir, mae hwn yn nodi:

  • Y materion allweddol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol;
  • Y Weledigaeth, Nodau ac Amcanion;
  • Maint a lleoliad cyffredinol twf yn y dyfodol o ran poblogaeth, tai a swyddi;

Polisïau strategol a fydd yn cyflawni/gweithredu'r strategaeth.

Pam rydym yn ymgynghori?

I gael barn ar y Strategaeth a Ffefrir, yr Arfarniad o Gynaliadwyedd Integredig (ISA) a’r safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd ac i wahodd 2il Alwad am Safleoedd Ymgeisiol

Dogfennau

M Strategaeth a Ffefrir, Arfarniad o Gynaliadwyedd Integredig, Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol a Chrynodeb o Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol a phapurau cefndir a phwnc ategol.

Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn

Ffyrdd o fynegi eich barn

Porth ymgynghori

Ebost: ldp@caerphilly.gov.uk

Post: Y Tîm CDLl, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Ymholiadau

E-bostiwch ldp@caerphilly.gov.uk
Ffôn: 01443 866777

Dyddiad disgwyliedig y canlyniadau

Gwanwyn 2023

Canlyniadau disgwyliedig

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol
Disweddaru Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol