Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Ymgynghoriad ynghylch Neuadd Gymunedol Arfaethedig, Tŷ Sign, Rhisga

Teitl

Ymgynghoriad ynghylch Neuadd Gymunedol Arfaethedig, Tŷ Sign, Rhisga

Dyddiad agor

09/08/2021

Dyddiad cau

19/09/2021

Trosolwg

Mae Agape Community Church Tŷ Sign (‘yr Eglwys Gymunedol’) wedi gwneud cais i'r Cyngor am gefnogi datblygu neuadd gymunedol bwrpasol, newydd yn Heol y Celyn, Tŷ Sign, Rhisga, ac mae'n ceisio caffael prydles tymor hir ar ddarn o dir er mwyn cyflawni'r prosiect.

Mae'r Eglwys Gymunedol wedi cynnig y bydd y cyfleuster newydd ar gael i'w logi/ddefnyddio gan bob grŵp/sefydliad yn y gymuned, a'i nod yw darparu adeilad modern, addas at y diben, yn ardal Tŷ Sign.

Mae'r Eglwys Gymunedol wedi sicrhau cyllid allanol gan wahanol randdeiliaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Loteri Fawr, i helpu'r prosiect.

Pam rydyn ni'n ymgynghori?

Mae'r ymgynghoriad hwn yn caniatáu i drigolion ddweud eu dweud ar y cynnig i brydlesu'r darn o dir dan sylw, ac mae'n rhan o'r broses y bydd y Cyngor yn ei defnyddio i benderfynu ar y mater hwn.

Dogfennau

Darn o dir

Adroddiad ar gyfer y Cabinet

Sylwadau'r Cynghorwyr

Ffyrdd o fynegi eich barn

Arolwg ar-lein

Llenwi copi caled, a'i gyflwyno trwy radbost neu mewn man gollwng lleol

Ymholiadau

Mae modd gofyn am gopi caled o'r arolwg trwy e-bostio hamdden@caerffili.gov.uk neu ffonio 01443 863072

Dyddiad disgwyliedig y canlyniadau

Ymgynghoriad 6 wythnos o hyd sy'n dechrau ar 9 Awst 2021. Tua 10 diwrnod ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben i gwblhau'r gwaith dadansoddi. Bydd y canfyddiadau'n rhan o adroddiad ar gyfer y Cabinet – dyddiad i'w gadarnhau.

Canlyniadau disgwyliedig

Bydd trigolion lleol yn ymgysylltu â'r ymgynghoriad yn llawn, gan ddarparu amrywiaeth o safbwyntiau a fydd yn llywio ac yn ategu'r penderfyniad ynghylch y cais am ddarparu prydles yn achos y darn o dir dan sylw.

.