Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Cynnig Ysgolion yr 21ain Ganrif
Plasyfelin

Statws: Ymgynghoriad ar Gau.

Yn aros am gymeradwyaeth cynllunio.

Trosolwg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau ar daith gyffrous, ond heriol, i gyflwyno gwelliannau a newidiadau. 

Mae angen i Ysgolion yng Nghymru fod mewn cyflwr da ac yn addas i ddarparu addysg.  Mewn rhai achosion, gellir moderneiddio, trwsio, adnewyddu, ehangu neu ailadeiladu ysgolion yn rhannol  i gyrraedd y safonau sydd eu hangen ar gyfer dulliau addysgu a dysgu cyfoes.  Fodd bynnag, nid yw pob ysgol yn y lleoliad cywir ar hyn o bryd ac mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn cynnig adeiladu ysgolion newydd neu newid ysgolion sydd eisoes yn bodoli.
Cynnig

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol:

  • Creu ysgol newydd, mwy o faint ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin ar safle presennol yr ysgol, er mwyn darparu ar gyfer y galw a ragwelir yn y dyfodol yn yr ardal. Bydd lle yn yr ysgol newydd i 420 o ddisgyblion, yn ogystal â lleoedd meithrin, a disgwylir y caiff y prosiect ei gwblhau ym mis Medi 2024.
  • Cynigir y bydd yr adeilad newydd yn darparu ysgol gynradd newydd, addas at y diben ac o’r radd flaenaf i Blasyfelin ar dir y safle presennol. Bydd yn cynnwys prif ystafelloedd dosbarth amlddefnydd sy’n cydymffurfio â gofynion maint, prif neuadd, ardal technoleg bwyd, llyfrgell ac ardal TG fel rhan o gynllun arddull marchnad stryd.
  • Bydd mannau dysgu a chyfleusterau gwell ar safle'r ysgol gynradd newydd a fydd yn darparu amgylchedd addysgu a dysgu ysgogol gyda chyfleusterau’r 21ain ganrif sy’n canolbwyntio ar ddysgu, hunan-barch a llesiant yr holl ddisgyblion.
  • Bydd y prosiect arfaethedig yn ystyried y dyhead i annog a hwyluso'r gymuned i ddefnyddio'r ased.  Y bwriad yw cynnwys mesurau yn y dyluniad fel y gellir creu ‘parthau’ diogel y gall y gymuned ehangach eu defnyddio.

Rydym yn anelu at barhau i godi safonau ysgolion a gwella safonau'r amgylchedd dysgu i greu ysgolion yr 21ain ganrif a rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bob plentyn yng Nghaerffili.

Ymgynghoriad

Drwy fodel TîmCaerffili - Yn Well gyda'n Gilydd, mae'r Cyngor yn ymrwymedig i sicrhau y darperir gwasanaethau o ansawdd uchel, sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion i'r cymunedau yn ein bwrdeistref sirol. Wrth sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn addas i'r dyfodol, rydym yn cydnabod bod angen defnyddio gweithgareddau ymgysylltu effeithiol sy'n rhan ganolog o'n proses benderfynu - Darllenwch fwy am ein dull o Ymgynghori ac Ymgysylltu yma

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod Trefniadaeth Ysgolion. Mae'r Cod yn gosod gofynion y mae'n rhaid i gyrff perthnasol, gan gynnwys awdurdodau lleol, weithredu yn unol â nhw wrth gyflwyno cynigion mewn perthynas ag ysgolion a gynhelir fel y'u diffinnir yn Adran 98 o Ddeddf 2013. Hynny yw, ysgol yng Nghymru sy'n ysgol gymunedol, sefydledig neu wirfoddol, ysgol arbennig gymunedol neu ysgol feithrin a gynhelir.

Ystyrir bod Ysgol Gynradd Plasyfelin yn ysgol gymunedol o dan y cod, ond nid yw'r gofyniad i ymgynghori o dan y cod yn gymwys i gynigion lle byddai prif fynedfa'r ysgol ar ei safle newydd lai na milltir o'r safle presennol a lle byddai’r estyniad yn llai na 25% o’r capasiti presennol. Mae’r ddau beth hyn yn wir yn yr achos hwn.

Fodd bynnag, at ddibenion datblygu'r cynnig hwn ac i sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn modd agored, tryloyw a chytbwys, cynhelir proses ymgynghori egwyddorion Fframwaith Ymgynghori ac Ymgysylltu 2020-2025 y Cyngor. Gan ddefnyddio'r dull “Sbectrwm Ymgysylltu”, defnyddir lefel ymgysylltu briodol i hysbysu rhanddeiliaid ac ymgynghori â nhw, gan adlewyrchu'r prosesau cyfatebol a amlinellir yn Adran 3 o God Trefniadaeth Ysgolion 2018 yn unig.

Cyfnod Ymgynghori

Agored: Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Ar Gau: Hanner nos dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021

Ni chaiff unrhyw ymatebion negyddol a wneir yn ystod y cyfnod ymgynghori eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i'r cynnig, yn hytrach cânt eu cofnodi fel sylwadau anffafriol.

Dogfennau ymgynghori

Ffyrdd y gwnaethoch chi roi eich barn

  • Cwblhau'r ffurflen ymateb ar-lein ar wefan y Cyngor
  • Cwblhau'r ffurflen ymateb wedi’i hargraffu a'i dychwelyd trwy’r post i Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghaerffili
  • Anfonwch eich e-bost i Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif
  • Sesiynau Ymgysylltu â Disgyblion yn yr Ysgol yr effeithir arni

Adroddiad Ymgysylltu â'r gymuned

Caiff yr holl ymatebion a geir yn ystod a cyfnod ymgynghori eu cofnodi a'u crynjoi mewn Adroddiad ymgysylltu â'r gymuned.

Caiff yr Adroddiad ymgysylltu â'r gymuned ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor Craffu Addysg ar gyfer adolygiad cychwynnol a chymeradwyaeth, a'r Cabinet fydd yn gyfrifol am y gymeradwyaeth derfynol i barhau i'r cam cais cynllunio ac achos busnes llawn.

Bydd aelodau'r Cabinet yn cael copïau o'r holl ymatebion a geir yn ystod y cyfnod ymgynghori ac yn eu fformat gwreiddiol fel rhan o'r broses benderfynu.

Recordiadau Youtube:

Education Scrutiny Committee 2nd November 2021 (yn rhinwedd ei swydd fel grwp ymgyngohorol)

Education Scrutiny Committee 10th January 2022 
Cabinet 26th January 2022 

Penderfyniad terfynol

Cynnig wedi'i gario
Hysbysiad o Benderfyniadau'r Cabinet o'r cyfarfod a gynhaliwyd 26fed Ionawr 2022
 

Cais Cynllunio

Bydd Proses Ceisiadau Cynllunio ar wahân yn cael ei chynnal mewn perthynas â'r cynnig hwn.

 

Ymholiadau

Tim Ysgolion yr 21ain Ganrif
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG
Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk
Wefan: Ysgolion yr 21ain Ganrif