Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon

Statws: Ymgynghoriad ar Gau.

Yn aros am gymeradwyaeth cynllunio.

Trosolwg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau ar daith gyffrous, ond heriol, i gyflwyno gwelliannau a newidiadau. 

Mae angen i Ysgolion yng Nghymru fod mewn cyflwr da ac yn addas i ddarparu addysg.  Mewn rhai achosion, gellir moderneiddio, trwsio, adnewyddu, ehangu neu ailadeiladu ysgolion yn rhannol  i gyrraedd y safonau sydd eu hangen ar gyfer dulliau addysgu a dysgu cyfoes.  Fodd bynnag, nid yw pob ysgol yn y lleoliad cywir ar hyn o bryd ac mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn cynnig adeiladu ysgolion newydd neu newid ysgolion sydd eisoes yn bodoli.

Rydym yn anelu at barhau i godi safonau ysgolion a gwella safonau'r amgylchedd dysgu i greu ysgolion yr 21ain ganrif a rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bob plentyn yng Nghaerffili.

Cynnig

Mae Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon wedi cael ei nodi fel safle o flaenoriaeth i'w ddatblygu. 

Hoffai'r Cyngor wneud ‘newid a reoleiddir’ i ysgol arbennig.

Ymgynghorodd Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili ar y cynnig i:

  • Adleoli Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon i ysgol Gymraeg bwrpasol newydd ar hen safle gwag Ysgol Uwchradd Cwmcarn (Cwmcarn, NP11 7NG) gyda dyddiad meddiannu a ragwelir ym mis Medi 2023

Ymgynghoriad

Mae rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn rhaglen buddsoddi cyfalaf strategol, bwysig yn yr hirdymor.  Caiff ei hariannu ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol a'i nod yw creu cenhedlaeth o ysgolion yr 21ain ganrif yng Nghymru. 

Mae'n hollbwysig cynllunio a datblygu cynigion effeithiol ar gyfer trefnu ysgolion er mwyn cyflawni nod Llywodraeth  Cymru o drawsnewid addysg yng Nghymru a darparu deilliannau addysgol gwell, gydag ymrwymiad i wella effeithiolrwydd ysgolion a lleihau anghydraddoldebau ymhlith ardaloedd, grwpiau ac unigolion breintiedig a difreintiedig.

Mae eich barn yn bwysig ac roeddem am ichi ddweud wrthym beth yw eich barn am y newidiadau a gynigiwyd.

Cyfnod Ymgynghori

Rhaid i'r broses ymgynghori ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru fel y nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2018. 

Rhaid cyhoeddi cynigion pan fyddwn yn gwneud ‘newid a reoleiddir’ i ysgol a gynhelir o dan Adran 42 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu recordio a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori.

Agored: Dydd Llun 14 Medi 2020 / Ar Gau: Hanner nos dydd Llun 26 Hydref  2020

Mae'n hollbwysig cynllunio a datblygu cynigion effeithiol ar gyfer trefnu ysgolion er mwyn cyflawni nod Llywodraeth  Cymru o drawsnewid addysg yng Nghymru a darparu deilliannau addysgol gwell, gydag ymrwymiad i wella effeithiolrwydd ysgolion a lleihau anghydraddoldebau ymhlith ardaloedd, grwpiau ac unigolion breintiedig a difreintiedig.

Mae eich barn yn bwysig ac roeddem am ichi ddweud wrthym beth yw eich barn am y newidiadau a gynigiwyd.

Dogfennau ymgynghori

Adroddiad Ymgynghori


Recordiadau Youtube:
Education Scrutiny Committee 22nd September 2020  (yn rhinwedd ei swydd fel grwp ymgyngohorol)

Education Scrutiny Committee 26th November 2020
Cabinet 9th December 2020

Hysbysiad o Benderfyniadau'r Cabinet o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2020
 

Hysbysiad Statudol

Dydd Llun 11 Ionawr 2021

HYSBYSIR DRWY HYN, yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a Chod Trefniadaeth Ysgolion 2018, fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ar ôl ymgynghori â'r unigolion hynny fel sy'n ofynnol gan ddeddfwriaeth berthnasol, yn cynnig gwneud y newidiadau rhagnodedig fel a ganlyn:

Adleoli Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon i ysgol Gymraeg bwrpasol newydd i'w lleoli ar safle gwag hen Ysgol Uwchradd Cwmcarn (Cwmcarn NP11 7NG) gyda dyddiad meddiannu disgwyliedig ym mis Medi 2023

Cyfnod Gwrthwynebu

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013  yn darparu y caiff unrhyw un sydd am gyflwyno gwrthwynebiadau i gynnig trefniadaeth ysgolion y cyfle i wneud hynny. Er mwyn eu hystyried yn wrthwynebiadau statudol, rhaid cyflwyno gwrthwynebiadau’n ysgrifenedig neu mewn e-bost, a'u hanfon at y cynigydd cyn pen 28 diwrnod o'r dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiad ("y cyfnod gwrthwynebu").

Agored: Dydd Llun 11 Ionawr 2021
Ar Gau: Dydd Sul 7f Chwefror 2021

Adroddiadau Gwrthwynebu

Mae’r dogfennau hyn yn rhan o raglen dreigl o ddogfennau sy’n cael eu cyfieithu i’r Gymraeg. Yn y cyfamser, mae’r fersiwn Saesneg islaw er gwybodaeth. Ebostiwch cymraeg@caerffili.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Penderfyniad terfynol

Cynnig wedi'i gario
Llythyr Notification Penderfyniad

Recordiadau Youtube:
Education Scrutiny Committee 22nd March 2021
Cabinet 7th April 2021 Part 1
7th Cabinet 7th April 2021 Part 2
 

Ymgynghoriad Cynllunio Cyn Ymgeisio

Mae’r gofyniad i ymgymryd â phroses cyn ymgynghori yn berthnasol i bob cais cynllunio ar gyfer datblygiad ‘mawr’ (llawn neu amlinellol fel y’i diffinnir yn erthygl 2 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012). Mae'r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig a gwneud sylwadau a fydd yn cael eu cofnodi a'u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori.

Dyddiad agor   05/07/2021
Dyddiad cau     05/08/2021

Darganfod mwy amAdeilad Newydd Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon - Ymgynghoriad Cynllunio Cyn Ymgeisio

Ymholiadau

Tim Ysgolion yr 21ain Ganrif
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk

Wefan: Ysgolion yr 21ain Ganrif