Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Cŵn yn baeddu a rheoli cŵn mewn mannau cyhoeddus

Mae mwyafrif y perchnogion cŵn yn gweithredu'n gyfrifol drwy lanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes a'u cadw dan reolaeth mewn mannau cyhoeddus

Fodd bynnag, rydym yn cael cwynion am gŵn yn baeddu ac ymddygiad niwsans gan gŵn nad ydynt dan reolaeth briodol.

Rydym wedi cyflwyno Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC) i roi mwy o hyblygrwydd inni wrth fynd i'r afael â pherchnogion cŵn anghyfrifol a digwyddiadau sy'n ymwneud â chŵn

I ddechrau, cynhaliwyd ymgynghoriad anffurfiol dros gyfnod o 3 mis o fis Ebrill 2016, a lluniwyd y gorchymyn drafft er mwyn ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad cyhoeddus cychwynnol. O ganlyniad, tynnwyd ymaith y gwaharddiad cŵn o gaeau chwaraeon dan berchnogaeth y cyngor o’r cynigion sydd wedi’u cynnwys yn y gorchymyn drafft.

Mae rhai yn cymryd lle'r pwerau presennol tra bod eraill yn newydd.

Mae’r gorchymyn: -

  • Yn parhau i wahardd cŵn o bob ardal chwarae plant caeëdig yn y fwrdeistref sirol

  • Yn mynnu bod cŵn yn cael eu cadw ar dennyn mewn gerddi coffa caeëdig sydd wedi'u lleoli yn y fwrdeistref sirol

  • Gofyn i berchnogion cŵn godi ysgarthion cŵn ar unrhyw dir. Bydd y cynigion disodli’n cwmpasu pob man cyhoeddus yn y fwrdeistref sirol a ddiffinnir yn y ddeddf fel unrhyw le y mae gan y cyhoedd neu unrhyw ran o’r cyhoedd fynediad iddo, trwy dalu neu fel arall, fel hawl neu yn rhinwedd caniatâd amlwg neu ymhlyg

  • Yn ei gwneud yn ofynnol i berchnogion cŵn gael gwared ar faw cŵn ar unrhyw dir. Rhaid i chi lanhau ar ôl eich ci ym mhob man cyhoeddus ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Gwaredwch faw cŵn eich ci yn ofalus. Os byddwch yn mynd â’ch ci am dro, defnyddiwch y nifer o finiau sbwriel cyhoeddus ledled y fwrdeistref sirol. Adroddwch gŵn sy’n baeddu.

  • Yn ei wneud yn ofynnol i gerddwyr cŵn gario cynhwysydd priodol ar gyfer delio â'r gwastraff y mae ci/cŵn yn ei gynhyrchu. Nod y gofyniad hwn yw sicrhau bod gan gerddwyr cŵn bob amser y modd (h.y. cynhwysydd) i godi baw eu ci
  • Yn mynnu bod perchnogion cŵn yn rhoi eu cŵn ar dennyn pan fydd swyddog awdurdodedig yn gofyn am hynny ar unrhyw dir cyhoeddus lle ystyrir bod y ci yn ddi-reolaeth neu'n achosi helynt neu ofid neu i atal niwsans.

​Dogfennau cysylltiedig

Eithriadau

Sylwer bod person dall cofrestredig, neu berson ag anabledd sy'n effeithio ar eu symudedd, deheurwydd llaw neu'r gallu i godi, cario neu symud gwrthrychau bob dydd, ac sy'n dibynnu ar gi sydd wedi'i hyfforddi gan elusen ragnodedig am gymorth, wedi'i eithrio o'r gorchymyn baeddu cŵn.

Gwybodaeth gefndirol

Beth yw GGMC?

Mae GGMC yn ddarpariaeth newydd, a grëwyd gan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona 2014 a fwriadwyd i ddelio ag unrhyw niwsans neu broblemau penodol mewn ardal ddiffiniedig sy'n niweidiol i ansawdd bywyd y gymuned leol. Gallant helpu drwy roi pwerau ychwanegol i awdurdodau lleol a'r heddlu i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Y nod yw atal unigolion neu grwpiau sy'n cyflawni ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn mannau cyhoeddus drwy gyflwyno cyfyngiadau ar y defnydd o ardal.

Os bydd unrhyw un yn methu â bodloni gofynion y GGMC neu i gydymffurfio â chais gan swyddfa'r heddlu, swyddog cymorth cymunedol yr heddlu (SCCH) neu swyddog cyngor awdurdodedig, gallent gael Hysbysiad Cosb Benodedig (HCB) o hyd at £100 neu eu herlyn. Fodd bynnag, mae'r mesurau hyn wedi'u cynllunio i ymdrin ag eithafion ymddygiad gwrthgymdeithasol a bydd swyddogion awdurdodedig yn dilyn trywydd cymesurol a synnwyr cyffredin yn eu cymhwysiad.

Mae'r GGMC yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn disodli'r ddeddfwriaeth bresennol ar gŵn yn baeddu, a Gorchmynion Rheoli Cŵn (GRhC), yn ogystal â chyflwyno mesurau newydd i helpu i fynd i'r afael â pherchnogion cŵn anghyfrifol.

Mae'r GGMC yn cyfuno'r pwerau cŵn sy’n baeddu sydd gennym ar hyn o bryd o dan Ddeddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996 a Gorchmynion Rheoli Cŵn o’r Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2006 mewn un Gorchymyn.

Mae'r pwerau newydd yn cynyddu gallu'r cyngor i ddelio â pherchnogion cŵn anghyfrifol drwy ei wneud yn drosedd methu â rhoi ci ar dennyn pan fydd swyddog awdurdodedig yn gofyn am hynny, caniatáu i gi fod ar gaeau chwarae wedi eu marcio, ac ar erddi coffa caeëdig. Mae'n drosedd peidio â chael y modd i godi baw eu ci pan ofynnir iddynt wneud hynny - byddai hyn yn golygu pe na bai cerddwr cŵn yn gallu dangos, pan ofynnir gan swyddog awdurdodedig, fag baw neu ei debyg y byddent mewn perygl o gael Hysbysiad Cosb Benodedig.

Bydd y GGMC yn parhau yn ei le am dair (3) blynedd, ac yna gellir ei adnewyddu. Gellir hefyd amrywio'r GGMCO ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn.